જીવંત પ્રસારણ ‍‍‍‍ શ્રી કચ્છ સત્સંગ સ્વામિનારાયણ મંદિર – East London