Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૦૪ પ્રીતની રીત છે જો ન્યારીરી પદ ।।૧।। swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૨૩ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૨૨ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૨૧ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૧૯ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૧૮ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૧૭ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૧૫ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૧૪ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૧૩ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૧૧ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૧૦ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૦૯ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૦૫ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૦૭ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૦૬ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૦૩ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page સ્નેહગીતા કડવું - ૦૨ swaminarayanworld 0 5 years ago
Page સદગ્રંથ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page ૨૬ નરકોની જુદી- જુદી ગતિઓનું વર્ણન swaminarayanworld 0 5 years 1 month ago
Page રે શ્યામ તમે સાચું નાણું, બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણું. (૧) ? swaminarayanworld 0 5 years 1 month ago
Page પોઢે પ્રભુ સકલ મુનિકે શ્યામ, નરનારાયણ દિવ્ય મુરતિ; (૧)? swaminarayanworld 0 5 years 1 month ago
Page હવે મારા વ્હાલાને નહિ રે વિસારું રે (૨)? swaminarayanworld 0 5 years 1 month ago
Page પ્રથમ શ્રી હરિને રે, ચરણે શિશ નમાવું (૧૦) ? swaminarayanworld 0 5 years 1 month ago
Page જમો થાળ જીવન જાઉં વારી (૧)? swaminarayanworld 0 5 years 1 month ago