શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ – મેમનગર, અમદાવાદ.

Submitted by Parth Patel on Sat, 04/07/2009 - 7:05am

જોગી સ્વામી શ્રી હરિપ્રકાશદાસજી ના અંતીમ દર્શન

 

Shree Swaminarayan Gurukul, Memnagar, Ahmedabad, India - LIVE

Aksharavas (passed away) on Sunday 28th August 7:10pm @ Amavad Gurukul, India
His Holy body kept for darshan @ Amdavad Gurukul from 28 to 31 August 2011
Agni Sanskar (Funeral) on Wednesday, 31 August 2011 at 9am onwards @ SGVP Campus, Chharodi Amdavad, India
Shraddanjali Sabha on Sunday, 11 September 2011 from 4pm to to 7pm
@ SGVP, Chharodi Amdavad India
London UK-Shraddanjali Sabha on Sunday, 11 September 2011
@ SKLPC, Northolt London from 5pm onwards