વચનવિધિ કડવું - ૨૭

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 22/06/2017 - 6:24pm

સાચા સંત જાણો જગતમાં થોડાજી, બીજા બહુ ઘરોઘર ફરે માથાફોડાજી
જયાં ત્યાં ખાય છે જગતના જોડાજી, તોય નથી લાજતા પ્રજાપતિ ઘરઘોડાજી

ઘોડા પ્રજાપત ઘરના, ખાયે ખતા ખણુંખણું એ ઘણા ।।
એવા સાધુ કે’વાય છે સંસારમાં, અતિ લબાડ લજામણા ।। ર ।।

ખાનપાનને રહે ખોળતા, ત્રિયા ધનને તાકે ઘણું ।।
માળા તિલક ને મુદ્રા એની, ધારે છે ધીરવવાપણું ।। ૩ ।।

વેષ ઉપદેશ વારતા, કરે સાચા સંતના સરખી ।।
પણ ભરી ભૂંડાઈ ભીંતરે, તે તો કોણે પણ નવ્ય પરખી ।। ૪ ।।

ફેલમાં બહુ ફશી રહ્યા, વ્યસની ને વળી વટાળ ઘણો ।।
તીર્થ વ્રત નિયમ ન માને, કરે દ્રોહ તે ધર્મતણો ।। પ ।।

એવા સાધુ થઈ સંસારમાં, પૂજાય છે પાપી મળી ।।
પ્રભુની બાંધી મરજાદને, ત્રોડવા છે ત્યાર વળી ।। ૬ ।।

એવા સાધુને સેવતાં, પુણ્ય પૂર્વનાં પરજળે ।।
આપે ખોટ્ય મોટી અતિ, જે જનને એવા મળે ।। ૭ ।।

ગદ્ધા ધોળા ઘોળ્યા પરા, સારી લાગે શ્યામળી ગાય ।।
નિષ્કુળાનંદ ગાય પૂજીએ, પણ ખર ખરા ન પૂજાય ।। ૮ ।।