સારસિદ્ધિ કડવું - ૦૧

Submitted by swaminarayanworld on Sat, 13/02/2021 - 2:17pm

રાગ :- ધન્યાશ્રી
શ્રી પુરુષોતમ પ્રસન્ન કરવા કાજજી , શું શું જોઈએ આ જીવને સમાજજી ।
જેણે કરી રીઝે શ્રી મહારાજજી, એવું શોધી સાર લઈ લેવું આજજી ।।૧।।

રાગ :- ઢાળ
શોધી સાર સર્વે તણો, લઈ લેવો લાભ લાલચ્યે કરી ।
આવ્યો અવસર ઓળખી, રાજી કરવા શ્રી હરિ ।।રા।
શ્રીહરિ રાજીએ સહુ રાજી, રાજી કર્યા ક્રોડ તેતરીસ ।
શેષદિ નેશ ને શશિ સુરેશ, વળી કર્યા રાજી અજ ઈશ ।।૩।।
જેમ રાજેન્દ્રને રાજી કરતાં, તેની પ્રજા પણ રાજી થઈ ।
તેમ પ્રભુને પ્રસન્ન કરતાં, કહો કમી તેને શાની રઈ ।।૪।।
જેમ મહારત્નની મો’રમાં, અન્ય નાણું છે અતિ ઘણું ।
તેમ હરિ રીઝવતાં સહુ રીઝયા, ન રહ્યું કેનું કુરાજીપણું ।।પ।।
જેમ અનંત ઉડુ ઉગે અંબરે, પણ અર્ક વિના રહે અંધેર ।
તેમ હરિ સેવા વિના સમઝો, છે નિરર્થક નહિ ફેર ।।૬।।
જેમ સો સો શૂન્ય સારાં કરે, પણ એક અંક ન કરે જો આગળે ।
તે સરવાળો શાનો મેલશે, જે કરે છે કાળપ કાગળે ।।૭।।
તેમ એક હરિ ને પરહરે, બીજી કરે ચતુરાઈ કોટ ।
તે તો માથાફર ચાલે મારગે, જેમ જેમ ચાલે તેમ ખોટ ।।૮।।
માટે અન્ય ઉપાય અળગા કરી, રાજી કરિયે રુડે રમાપતિ ।
નકી નિશાન ન ચૂકિયે, સમઝી વિચારી શુભ મતિ ।।૯।।
નિશ્ચે એમ નિર્ણય કરી, ખરી લઈએ વળી ખોજ ।
નિષ્કુલાનંદ તો પામીયે, મનમાની મહારાજથી મોજ ।।૧૦।। કડવું ।।૧।।