વસંત અલૌકિક સંત અલૌકિક, કૃષ્ણ અલૌકિક આયે,

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 16/03/2011 - 9:15pm


વસંત અલૌકિક સંત અલૌકિક, કૃષ્ણ અલૌકિક આયે,

પ્રીત અલૌકિક રીત અલૌકિક, ગીત અલૌકિક ગાયે ... વસંત ૧

ભાવ અલૌકિક નાવ અલૌકિક, દાવ અલૌકિક હાયે,

ભુક્તિ અલૌકિક મુક્તિ અલૌકિક, જુક્તિ અલૌકિક રાયે ... વસંત ૨

રંગ અલૌકિક સંગ અલૌકિક, ઉમંગ અલૌકિક છાયે,

ઘરની અલૌકિક કરની અલૌકિક, લરની અલૌકિક લાયે ... વસંત ૩

મલની અલૌકિક ચલની અલૌકિક, ભલની અલૌકિક ભાયે,

હસની અલૌકિક બસની અલૌકિક, દેવાનંદ સુખ પાયે ... વસંત ૪

 
Facebook Comments