વાલા ભોજનિયાં બહુ ભાત, જમો ગિરધારી રે,

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 19/04/2012 - 12:00am

 

રાગ - સામેરી

વાલા ભોજનિયાં બહુ ભાત, જમો ગિરધારી રે,

તમને જોવા કારણ આજ, આવી વ્રજનારી રે,

સોના કેરો પાટલો રે, સોના કેરો થાળ,

જળ જમુનાનાં નીરની, ઝારી ભરી મૂકી  તતકાળ. જમો૦ ૧

ઘેબર બહુ ઘીમાં કર્યાં રે, લાડુ સાકરના સાર,

સેવ સુંવાળી લાપસી, માંય ઘી ઘુંણીયલ ધાર. જમો૦ ૨

બરફી પડા ને મોતિયા રે, જલેબી જગદીશ,

સુતરફેણી શ્યામળા, કરી દળી ઝીણે અતિ પીશ. જમો૦ ૩

દુધપાક ને પુરીઓ રે, માલપુડા મેસુબ,

કેળાં સાકર રસ રોટલી, આરોગો આજ હરિ ખૂબ. જમો૦ ૪

ભજીયાં વડાં ને રાયતા રે, વાલોળ ને વંતાક,

કંકોડાં કારેલડાં, છમકાર્યાં સલુણાં શાક. જમો૦ ૫

ટડોરાં ને  તુરિયાં રે, ગલકાં પરવળ પરબ્રહ્મ,

તુવેરની  તમ કારણે, વાલા દાળ કરી છે નરમ. જમો૦ ૬

વડી કડી સર્વે શાકમાં રે, વઘાર્યા વાલમ,

આરોગો અલબેલડા, શરમ રાખો  તો મારા સમ. જમો૦ ૭

નૈયા સુરણનું શાક મ રે, કીધું  તમારે કાજ,

ફુલવડી ફળી ગ્વારની રે,  તળી ઘીમાં મ મહારાજ. જમો૦ ૮

ભાજી ભૂધર બહુ ભાતની રે, અથાણાં અપાર,

દુધ ભાતમાંય ધોબલે, નાખું સાકર વારંવાર. જમો૦ ૯

તાૃપ્ત થઈ ચળુ કરો રે, આત્માના આધાર,

પે’રાવું અતિ  પ્રીતશું, ચંપા ચમેલીના હાર. જમો૦ ૧૦

લવિંગ સોપારી ને એલચીરે, કાથો ચુનો ને પાન,

ત્યાગાનંદના વાલમા, મુખવાસ કરો ભગવાન. જમો૦ ૧૧

Facebook Comments