સુણો ચતુર સુજાણ, એમ ન ઘટે રે તમને દીનાનાથજી (૧) ?

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 06/04/2016 - 1:28pm

રાગ - ગરબી

પદ - ૧

સુણો ચતુર સુજાણ, (૨) એમ ન ઘટે રે તમને  દીનાનાથજી;

મારા પ્રાણના આધાર, જેમ રાખો તેમ રહિએ વચનને સાથજી. ટેક.

અમે  તમકારણ સહ્યાં મેણાં, નાથ નિરખવાને સુણવા વેણાં;

અમે  તૃપ્ત નવ કીધાં નેણાં. સુણો૦ ૧

અમે લોકલાજ કુળની લોપી, કહેવાયા ગિરધરની ગોપી;

અમે તમ કારણ પહેરી ટોપી. સુણો૦ ૨

પહેલી  પ્રીત કરી શીદને આગે, દૂધ દેખાડીને માર્યા ડાંગે;

પછી તેને  તે કેવું વસમું લાગે. સુણો૦ ૩

કાંઈ દયા આવેતો દર્શન દેજો, નહિ  તો અંખડ અંતરમાં રહેજો;

એમ શ્રીરંગના સ્વામીને કહેજો. સુણો૦ ૪

Facebook Comments