કર જોડીને વારમવાર નમુ હનુમંતા રે (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Mon, 18/04/2016 - 10:24pm

 

રાગ ગરબી

પદ - ૧

કર જોડીને વારમવાર નમુ હનુમંતા રે,

જેનો મહિમા છે અપરંપાર, આવે નહી અંતા રે.

અંજની જેની માત છે રે, કેશરી વાનર તાત,

રાજી કરી રઘુનાથને, થયા ભક્ત ભારે વિખ્યાત. નમુ. ૧

વિર કાછ કટે કસીયો રે, તેલ સિંદૂર શરીર,

હાક સુણી હનુમંતની, પ્રેત પિશાચ પામે પીર. નમુ. ૨

ડાકીની સાકીની યોગીની રે, યક્ષને રાક્ષસ ઘોર,

ભૂત ભૈરવને કોટરા, નામ સુણી પાડે બકોર. નમુ. ૩

આદિત ઊગતો જોઈને રે, કુદીને પકડ્યો હાથ,

સહાય કરો સંકટમાં, દાસ કહે છે બદ્રિનાથ. નમુ. ૪

 

પદ - ૨

સતી સીતાને ખોળવા કાજ, પ્રેરાયા રઘુવીર રે,

ચાલ્યા ચુપ કરી કપીરાજ, ગયા સિંધુ તિર રે,

સંપાતીની સુણી વાર્તા રે, ગિરી ચડ્યા તત્કાળ.

હાક મારીને કુદ્યા, તેહ પર્વત પેઠો પાતાળ. પ્રેરાયા. ૧

સુરગણે પ્રેરી સુરસારે, આવી તે રોકવા કાજ,

તેને પ્રતાપ દેખાડીને, ચાલ્યા વેગે કરી કપિરાજ. પ્રેરાયા. ૨

છાયાગ્રહ નામે રાક્ષસી રે, છાયા ગ્રહી કરે નાશ,

તેને મારી એક પલમાં, વેગે ઊડીને જાતાં આકાશ. પ્રેરાયા. ૩

લંકનીને મુરછા કરી રે, ગયા વિભિષણ પાસ,

બદ્રિ કહે તેને પૂછીને, પછી આવ્યા સીતાને નીવાસ. પ્રેરા. ૪

 

પદ - ૩

રાજા રામજીના સેવક, હનુમંત બળિયા રે,

ટાળી ટળે નહિ જેની ટેક, જાય નહિ કળિયા રે;

સીતાને શાંતિ પમાડીયાં રે, મુદ્રિકા દઈ જોડ્યા હાથ,

ધીર ધરો માતા મનમાં, વેલા આવશે યાં રઘુનાથ. હનુમંત. ૧

આજ્ઞા માગી ગયા બાગમાં રે, ફળ ખાવાને મીશ,

અશોક બાગ ઊખાડીયો, માર્યા દૈત્ય લાવી અતી રીશ. હનુમંત. ૨

રાવણે પુત્રને પ્રેરીયો રે, સેના આપીને સંગ,

ઝાડે કરી ઝુડ્યો તેહને, મારી સેના કરી અંગ ભંગ. હનુમંત. ૩

લંકા લગાડી પલમાં રે, સીતાજીને નામી માથ,

કૂદી આવ્યા રામ પાસ રે, વારી જાય છે બદ્રિનાથ. હનુમંત. ૪

 

પદ - ૪

ધન્ય ધન્ય કેશરી કુમાર, જાઉં બલીહારી રે,

જેના પરાક્રમનો નહિ પાર, સદા સુખકારી રે.

લક્ષ્મણને આવી મુર્છા રે, સાંગ લાગી જેહવાર.

ઔષધી લેવા ચાલીયા, આવ્યા કપટ મુનિને દ્વાર. જાઉં. ૧

મકરીયે કહી ઓળખાવીયો રે, કાલનેમી એનું નામ,

પૂછે ગ્રહી મારી તેહને, ગયા દ્રોણાચળ જેહ ઠામ. જાઉં. ૨

પ્રેમેથી પહાડ ઊપાડીને રે, વેગે આવ્યા વૈદ પાસ,

લક્ષ્મણજીને જગાડીને, ટાળ્યો સર્વે સેનાનો ત્રાસ. જાઉં. ૩

રામ રાજી થઈ મનમાં રે, ભેટ્યા ભરીને બાથ,

આનંદ વાધ્યો અતિ ઘણો, દાસ કહે છે બદ્રિનાથ. જાઉં. ૪

Facebook Comments