જમોને ગોપીનાથજી સુંદર લાડુ રે (૪)?

Submitted by swaminarayanworld on Sun, 30/04/2017 - 5:59pm

રાગ : કાફી

 

પદ-૧

જમોને ગોપીનાથજી સુંદર લાડુ રે. જમો૦ ટેક૦

ઘૃત સાકરમાંહી ઝાઝાં ભેળીને, હરિવર હેતે હું જમાડું રે. જમો૦ ૧

જગ જીવન મારે હાથે જમો તો, ઘણું ઘણું માનીસ હું સપાડું રે. જમો૦ ૨

સુંદર મુખડું હું જમતા રે જોવું, થાયે મારા અંતરમાંહી ટાઢું રે. જમો૦ ૩

પ્રેમાનંદ ઉભો આશ કરીને, જમીને આપો પનવાડું રે. જમો૦ ૪

 

પદ-૨

જમોને ઘનશ્યામજી પુરી શીરો રે. જમો૦ ટેક૦

બહુ પકવાન તમ કાજ કર્યા છે, બીરજં હરીસો સાકર કેરો રે. જમો૦ ૧

લાવી છું ડોલરીયાના હાર ગુંથીને, જમીને જીવન તમે પેરો રે. જમો૦ ૨

જીવન તમને જમતા જોઉં તો, મટે મારા ભવ કેરો ફેરો રે. જમો૦ ૩

પ્રેમાનંદને શીત પ્રસાદી, દીયો તો રાજી છે ઘણેરો રે. જમો૦ ૪

 

પદ-૩

લીયોને ગોપીનાથજી મુખવાસ રે. લીયો૦ ટેક૦

તજ એલાયચી જાવંત્રી જાયફલ, હાજર ઉભી છું લઈને પાસરે. લીયો૦ ૧

કાથો ચુનો તજ લવીંગ સોપારી, બીડી મેં વાળી છે કરી ઉલાસ રે. લીયો૦ ૨

મારે હાથે હું બીડી મુખમાં આપું. આજ મારે આવ્યો અવકાશ રે. લીયો૦ ૩

મુખ તંબોલ લીધાની રે મોહન, પ્રેમાનંદને છે ઘણી આશ રે. લીયો૦ ૪

 

પદ-૪

આપું છું બીડી પાનની હું બનાવી રે. આપું૦ ટેક.

નાગરવેલીનાં પાન મનોહર, પાકાં પાકાં જોઈને આખાં લાવી રે. આપું૦ ૧

કાથો ચુનો ને લવીંગ એલાયચી, વાંકડી સોપારી કતરાવી રે. આપું૦ ૨

પ્રીત કરીને સુંદર બીડી મેં વાળી, મુખમાં મેલું પાસે આવી રે. આપું૦ ૩

પ્રેમાનંદને કૃપા કરીને, મુખ તંબોલ આલો આવી રે. આપું૦ ૪

Facebook Comments