શ્રીહરિ પલને ઝુલાવત મૈયા (૧) ?

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 14/04/2016 - 7:01pm

રાગ : રામકલી  

શ્રીહરિ પલને ઝુલાવત મૈયા; શ્રીહરિ.

હરિગુન ગાવતી મોદ બઢાવતી, કહતી ખમા સુખદૈયા. શ્રીહરિ. ૧

દે કજરા પંકજ નૈન મેં, હસી હસી લેત બલૈયા શ્રીહરિ. ૨

હેમજડિત કંટુલા કેસરી નખ, રાજત રુચિર સુહૈયા. શ્રીહરિ. ૩

મુક્તાનંદ નીરખી શ્રીહરિમુખ, પ્રેમ પુલકી બલજૈયા. શ્રીહરિ. ૪

---------------------------------------------------------------------------------

૧. આનંદ ૨. કાજલ ૩. રક્ષા ઉતારવી, વારણા લેવા ૪. કંઠમાં પહેરવાનું આભુષણ

Facebook Comments