ભવસંભવભીતિભેદનં ....... પ્રવચન શ્રી સંત સ્વામી - કંડારી