ફૂલના પે’રી રે જામા, ફૂલના પે’રી (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 18/04/2017 - 8:01pm

રાગ : ગોડી

 

પદ-૧

ફૂલના પે’રી રે જામા, ફૂલના પે’રી,

ફૂલ્યો રસિક સુજાણ જામા, ફૂલના પે’રી, ટેક - ૦

ફૂલનો મુગટ કુંડળ, ફૂલનાં છે કાન,

ઓઢી ઉપરણી ફૂલોની શોભે, વા’લો ભીનેવાન - ફૂલ ૦૧

સુગંધી ફૂલોના શોભે, હૈડે સુંદર હાર,

માથે ફૂલના તોરા અંગે, તેજનો અંબાર - ફૂલ ૦૨

ફૂલડાના ગજરા બાજુ, ફૂલની છડી,

કરે ઈન્દ્ર ઉપરથી પ્રેમે, ફૂલની ઝડી - ફૂલ ૦૩

ફૂલડાનાં ઝાંઝર ચરણે, પે’રી સુંદર શ્યામ,

મુક્તાનંદને વાલે કીધું, ઘેલું ગોકુળ ગામ - ફૂલ ૦૪

 

પદ-૨

ફૂલડાં ધારી રે અંગે, ફૂલડાં ધારી,

શોભે શામળિયો સુજાણ, અંગે ફૂલડા ધારી - ટેક૦

જરકસી પાઘડલીમાં, ફૂલના તોરા,

માથે ભ્રમર ગુંજાર કરી, આવે છે ઓરા - ફૂલ ૦૧

હૈડા ઉપર હાર સુંદર, ફૂલના પે’રી,

ચોરે માનનીઓનાં મનને પ્યારો, લટકાળો લે’રી - ફૂલ ૦૨

ફૂલનો શણગાર પે’રી, પ્રીતમજી પ્યારો,

અતિ આનંદ વધારે નિત, નંદનો લાલો - ફૂલ ૦૩

મુક્તાનંદનો વા’લો ફૂલ્યા, ગોપીને સંગે,

ગોપી અંગોઅંગ ફૂલી રહી, શામળા સંગે - ફૂલ ૦૪

 

પદ-૩

નેણને બાણે રે મારી, નેણને બાણે,

મુને મોહનજી મરમાળે મારી, નેણને બાણે - નેણ ૦૧

નેણુંને નજારે પ્રીતમ, પ્રાણ હર્યા મારા,

એક ઘડી અલબેલો વા’લો, નહીં મેલું ન્યારા - નેણ ૦૨

નંદકુંવરનાં નેણું કેરાં, જાદુડાં ભારી,

એની આંખડિયુંને જોઈ સર્વે, મોહી રહી નારી - નેણ ૦૩

જોયા વિના જંપ ન થાય, શું કરીએ બે’ની ?

હું તો વાલાને વશ થઈ છું લાગી, મોહની એની - નેણ ૦૪

મુક્તાનંદને વા’લે મારું, ચિત્ત લીધું ચોરી,

એનું મુખ જોઈ જીવું જેમ, ચંદ ચકોરી - નેણ ૦૫

 

પદ-૪

પ્રીતડી વાઘી રે, મારે પ્રીતડી વાઘી,

સખી શામળિયા સંગાથે મારે, પ્રીતડી વાઘી - પ્રીત ૦૧

નંદકુંવર નવરંગી સંગે, લાગી રંગઝડી,

મારે ગોવર્ધનધારી શું ગાંઠ, પ્રેમની પડી - પ્રીત ૦૨

હૈડાં કેરો હાર મોહન, નહી મેલું ન્યારો,

મારા જીવડલા સંગાથે જડ્યો, નંદદુલારો - પ્રીત ૦૩

સુંદરવરને સંગે મારું, અંગ રહ્યું ફૂલી,

એને સુખે હું સંસાર કેરો, મારગડો ભૂલી - પ્રીત ૦૪

મુક્તાનંદને પ્યારે પ્રેમે, બાંહી ગ્રહી મારી,

પ્રીતમને પ્રતાપે સે’જે, થઈ રહી જગન્યારી - પ્રીત ૦૫

Facebook Comments