છપૈયા સોહત હે જયાં શ્યામ લિયે અવતાર. છપૈયા (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Mon, 18/04/2016 - 10:50pm

 

રાગ કેરબા

પદ - ૧

છપૈયા સોહત હે જયાં શ્યામ લિયે અવતાર. છપૈયા.

અખીલ લોક પતિ શામસો આયે, ધરમદેવ કે દ્વાર. છપૈયા. ૧

તાલ મૃદંગ શંખ શરનાઈ, દૂંદૂભી બાજે અપાર. છપૈયા. ૨

ભવ બ્રહ્મા સનકાદિક આયે, ગાવત ગુન કરી પ્યાર. છપૈયા. ૩

નારદ નાચત બેન્ડ બજાવત, જય જય કરત ઊચ્ચાર. છપૈયા. ૪

બદ્રિનાથ કહે કહા બરનું, શેષ ન પાવે પાર. છપૈયા. ૫

 

પદ - ૨

છપૈયે ખેલત હે ઘનશ્યામ, સખા સંગ ખ્યાલ. છપૈયે.

ઠુમક ઠુમક પગ નેપુર બાજે, ચલત હે સુંદર ચાલ. છપૈયે. ૧

દોરી દોરી જાવત મુખ મુસકાવત, ઝલકત ભાલ વિશાલ. છપૈયે. ૨

કાહુકે ઘરહુમે લુકી લુકી પેઠત, ગોરસ ખાત ગોપાળ. છપૈયે. ૩

માતુ પ્રેમવતી પ્રિત કરીકે, ગોદ ખેલાવત લાલ. છપૈયે. ૪

બદ્રિનાથ કે બસો મેરે અંતર, ભક્તિ ઘરમકે બાલ. છપૈયે. ૫

 

પદ - ૩

સમરો સ્વામિનકું દુનિયામેં, રેના દિન દોય. સમરો.

દેવનકું દૂર્લભ યા નરતનું, કાહે નાખત હો ખોય. સમરો. ૧

ધામ ધરા ધન માલ ખજીના, કામ ન આવે કોય. સમરો. ૨

માતપિતા બંધુ સુત મહેરી, સ્વારથ તાકત સોય. સમરો. ૩

કપટ કરી કરી ધનકું બટોરત, પરત્રિયામે રહે મોય. સમરો. ૪

બદ્રિનાથકે શ્યામ ભજન બિના, ભવજળ તરે ન કોય. સમરો. ૫

 

પદ - ૪

ખાલી કાહે ખુવો હરિ, ભજન બિના અવતાર. ખાલી.

ધરમરાજ જબ લેખાઓ માગે, તબહી હોવેગો વિચાર. ખાલી. ૧

કાટી કાટી જમ માંસકું ખાવે, તબહી કરેગો પોકાર. ખાલી. ૨

ઠગી ઠગી લાયો હિલ મિલ ખાયો, જનમ ગુમાયો ગમાર. ખાલી.૩

જોરસે જમડા મુદ્ગર મારત, દેવત અંગકું જાર. ખાલી. ૪

બદ્રિનાથકે શ્યામકું સમરી, તુરત હોવે ભવપાર. ખાલી. ૫

Facebook Comments