શ્રાવણ વદ - અમાસ

Submitted by swaminarayanworld on Mon, 06/09/2010 - 4:42pm

દર્શ અમાવાસ્યાૢ - પીઠોરી અમાસ - કુશગ્રહણી - શ્રી શિવ પૂજન સમાપ્ત