વચનામૃત અધ્યયન - કથા પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

Submitted by swaminarayanworld on Mon, 11/07/2011 - 9:23am

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ મેમનગર અમદાવાદ - ની રવિવારની સભામાં વચનામૃત  ઉપર પુરાણી શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામીનું વિવેચનાત્મક પ્રવચન.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GP_0_Bhumika 38.1 MB 
GP_1_1 32.9 MB 
GP_1_2 32.9 MB 
GP_2_1 36.8 MB 
GP_3_1 27.7 MB 
GP_4_1 35.6 MB 
GP_5_1 31.9 MB 
GP_6_1 39.1 MB 
GP_7_1 27.9 MB 
GP_8_1 33.9 MB 
GP_9_1 30.8 MB 
GP_10_1 43.7 MB 
GP_11_1 32.5 MB 
GP_12_1 32.9 MB 
GP_13_1 21.5 MB 
GP_13_2 39.3 MB 
GP_14_1 37.1 MB 
GP_14_2 38.8 MB 
GP_15_16_17_1 43.4 MB 
GP_18_1 34.5 MB 
GP_18_2 44.5 MB 
GP_19_1 35.4 MB 
GP_20_1 38.5 MB 
GP_21_1 29.3 MB 
GP_21_2 36.3 MB 
GP_21_3 18.6 MB 
GP_22_1 26.1 MB 
GP_22_2 31.0 MB 
GP_23_1 43.2 MB 
GP_24_1 42.6 MB 
GP_25_1 36.6 MB 
GP_25_2 50.2 MB 
GP_26_1 45.8 MB 
GP_27_1 50.7 MB 
GP_28_1 42.2 MB 
GP_29_1 37.0 MB 
GP_30_1 39.9 MB 
GP_31_1 40.7 MB 
GP_32_1 35.7 MB 
GP_33_1 46.6 MB 
GP_34_1 30.3 MB 
GP_34_2 34.7 MB 
GP_35_1 40.7 MB 
GP_36_1 32.3 MB 
GP_37_1 48.4 MB 
GP_38_1 45.2 MB 
GP_38_2 33.6 MB 
GP_39_1 28.4 MB 
GP_40_1 45.2 MB 
GP_41_1 57.5 MB 
GP_42_1 48.9 MB 
GP_43_1 35.6 MB 
GP_44_1 42.3 MB 
GP_45_1 43.9 MB 
GP_46_1 48.1 MB 
GP_47_1 37.3 MB 
GP_47_2 43.7 MB 
GP_48_1 37.9 MB 
GP_49_1 46.6 MB 
GP_50_1 49.9 MB 
GP_51_1.mp3 59.3 MB 
GP_52_1.mp3 56.2 MB 
GP_53_54_1.mp3 63.8 MB 
GP_55_1.mp3 59.6 MB 
GP_56_1.mp3 57.2 MB 
GP_57_1.mp3 72.1 MB 
GP_58_1.mp3 52.9 MB 
GP_59_1.mp3 54.1 MB 
GP_60_1.mp3 46.1 MB 
GP_61_1.mp3 58.9 MB 
GP_62_63_1.mp3 62.1 MB 
GP_64_65_66_1.mp3 66.7 MB 
GP_67_1.mp3 65.0 MB 
GP_68_1.mp3 62.5 MB 
GP_69_1.mp3 66.7 MB 
GP_70_1.mp3 48.4 MB 
GP_70_2.mp3 51.7 MB 
GP_71_72_1.mp3 55.9 MB 
GP_71_72_2.mp3 53.3 MB 
GP_73_1.mp3 61.2 MB 
GP_73_2.mp3 66.1 MB 
GP_74_1.mp3 59.2 MB 
GP_75_1.mp3 64.7 MB 
GP_76_1.mp3 78.6 MB 
GP_77_1.mp3 68.8 MB 
GP_78_1.mp3 78.7 MB 
GP_78_2.mp3 69.8 MB 

 

 

Facebook Comments