વ્હાલા આવો અમારે ઘેરરે, વારી જાઉં વાલમજી. (૧)?

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 18/04/2012 - 11:19pm

રાગ ગરબી 

વ્હાલા આવો અમારે ઘેરરે, વારી જાઉં વાલમજી.

સેવા કરશું સારી પેર રે, વારી જાઉં૦

કાંઈ નિર ઉંને નવરાવું રે, વારી જાઉં૦

કાઈ જુગતે કરીને જમાડું રે, વારી જાઉં૦ ૧

કાંઈ કંચન થાળ કટોરા રે, વારી જાઉં૦

પાસે પાણી પીધાના અબખોરા રે, વારી જાઉં૦ ૨

કંસાર ને ચુરમા ચોળી રે, વારી જાઉં૦

રસ રોટલી ઘીએ ઝબોળી રે, વારી જાઉં૦ ૩

ભાજી  તાંદળજાની સારી રે, વારી જાઉં૦

માહીં ચોળાફળી છમકારી રે, વારી જાઉં૦ ૪

કાજુ આદાં કેરીનાં અથાણાં રે, વારી જાઉં૦

લીંબુ મરચાં જોયે  તો મેં આણ્યાં રે, વારી જાઉં૦ ૫

તમે ચોખા ને દુધ શીરાવો રે, વારી જાઉં૦

માંહી સાકર બેક નખાવો રે, વારી જાઉં૦ ૬

તમે જમોને ઢોળું હું  તો વાય રે, વારી જાઉં૦

ત્યારે કાંઈક ટાઢું મારે થાય રે, વારી જાઉં૦ ૭

જળ જમુનાની ભરી ઝારી રે, વારી જાઉં૦

તમને ચળુ કરાવે બ્રહ્મચારી રે, વારી જાઉં૦ ૮

કાથોચુનો પાનલવીંગ સોપારી રે, વારી જાઉં૦

તમે મુખવાસ લ્યોને મુરારી રે, વારી જાઉં૦ ૯

પ્રભુ પલંગ ઊપર પોઢાડું રે, વારી જાઉં૦

ઝાઝીવાર થાય  તો જગાડું રે, વારી જાઉં૦ ૧૦

ઘેલું ઘેલું બોલીને સુખ દેજો રે, વારી જાઉં૦

કાંઇ કહેવાનું હોય  તો કહેજો રે, વારી જાઉં૦ ૧૧

આપો અબળાને આનંદ રે, વારી જાઉં૦

બલિહારી બ્રહ્માનંદ રે, વારી જાઉં૦ ૧૨

 

Facebook Comments