બાલ સમય રબિ ભક્ષ લિયો - સંકટમોચન હનુમાનષ્ટક ?

Submitted by swaminarayanworld on Sun, 07/02/2016 - 3:09pm

સંકટમોચન હનુમાનષ્ટક
મત્તગયન્દ છન્દ

બાલ સમય રબિ ભક્ષ લિયો તબ, તીનહું લોક ભયો અંધિયારો.
તાહિ સોં ત્રાસ ભયો જગ કો, યહ સંકટ કાહુ સોં જાત ન ટારો..
દેવન આનિ કરી બિનતી તબ, ર્છાંડિ દિયો રબિ કષ્ટ નિવારો;
કો નહિ જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો. ૧

બાલિ કી ત્રાસ કપીસ બસૈ ગિરિ, હાત મહાપ્રભુ પંથ નિહારો;
ર્ચોંકિ મહામુનિ શાપ દિયો તબ, ચાહિય કૌન બિચાર બિચારો,
કૈ દ્વિજરૂપ લિવાય મહાપ્રભુ, સો તુમ દાસ કે શોક નિવારો.
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો ૨

અંગદ કે સંગ લેન ગયે સિય, ખોજ કપીસ યહ બેંન ઉચારો;
જીવત ના બચિહૌ હમ સોં જુ. બિના સુધિ લાએ ઈર્હાં પગુ પારો.
હેરિ થકે તથ સિંધુ સબૈ તબ લાય, સિયા-સુધિ પાન ઉતારો.
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો ૩

રાવન ત્રાસ દઈ સિય કો સબ, રાક્ષસિ સોં કહિ શોક નિવારો;
તાહિ સમય હનુમાન મહાપ્રભુ, જાય મહા રજનીચર મારો,
ચાહત સીય અશોક સોં આગિ સુ, દૈ પ્રભુમુદ્રિકા શોક નિવારો.
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો ૪

બાન લાગ્યો ઉર લછિમન કે તબ, પ્રાન તજે સુત રાવન મારો;
લૈ ગૃહ બૈધ સુષેન સમેત, તબે ગિરિ દ્રોન સુ બીંર ઉપારો.
આનિ સજીવન હાથ દઈં તબ, લછિમન કે તુમ પ્રાન ઉબારો.
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો .૫

રાવન જુદ્ધ અજાન કિયો તબ, નાગ કી ફાંસ સબૈ સિર ડારો
શ્રી રઘુનાથ સમેત સબૈ દલ, મોહ ભયો યહ સંકટ ભારો
આનિ ખગેસ તબૈ હનુમાન જુ, બંધન કાટિ સુત્રાસ નિવારો
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો ૬

બંધુ સમેત જબૈ અહિરાવણ, લૈ રઘુનાથ પાતાલ સિધારો
દેવિહિં પૂજી ભલી વિધિ સોં બલિ, દેઉ સબૈ મિલિ મંત્ર બિચારો
જાય સહાય ભયો તબ હી, અહિરાવણ સૈન્ય સમેત સંહારો
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો ૭

કાજ કિયે બડ દેવન કે તુમ, બીર મહાપ્રભુ દેખિ બિચારો
કૌન સો સંકટ મોર ગરીબ કો, જો તુમસોં નહિં જાત હૈ ટારો
બૈગિ હરો હનુમાન મહાપ્રભુ, જો કછુ સંકટ હોય હમારો
કો નહિં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો ૮

(દોહા)
લાલ દેહલાલી લસે, અરૂ ધરી લાલ લંગૂર
બજ્રદેહ દાનવ દલન, જય જય જય કપિ શૂર,

॥ શ્રી તુલસીદાસકૃત સંકટમોચન હનુમાનાષ્ટક સંપૂર્ણ ॥

 

||  संकट मोचन हनुमानाष्टक ||

 

बाल समय रबि भक्षि लियो तब तीनहुँ लोक भयो अँधियारो।
ताहि सों त्रास भयो जग को यह संकट काहु सों जात न टारो।
देवन आनि करी बिनती तब छाँड़ि दियो रबि कष्ट निवारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥१॥
 
बालि की त्रास कपीस बसै गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो।
चौंकि महा मुनि साप दियो तब चाहिय कौन बिचार बिचारो।
कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के सोक निवारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥२॥
 
अंगद के सँग लेन गये सिय खोज कपीस यह बैन उचारो।
जीवत ना बचिहौ हम सो जु बिना सुधि लाए इहाँ पगु धारो।
हेरि थके तट सिंधु सबै तब लाय सिया-सुधि प्रान उबारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥३॥
 
रावन त्रास दई सिय को सब राक्षसि सों कहि सोक निवारो।
ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महा रजनीचर मारो।
चाहत सीय असोक सों आगि सु दै प्रभु मुद्रिका सोक निवारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥४॥
 
बान लग्यो उर लछिमन के तब प्रान तजे सुत रावन मारो।
लै गृह बैद्य सुषेन समेत तबै गिरि द्रोन सु बीर उपारो।
आनि सजीवन हाथ दई तब लछिमन के तुम प्रान उबारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥५॥
 
रावन जुद्ध अजान कियो तब नाग कि फाँस सबै सिर डारो।
श्रीरघुनाथ समेत सबै दल मोह भयो यह संकट भारो।
आनि खगेस तबै हनुमान जु बंधन काटि सुत्रास निवारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥६॥
 
बंधु समेत जबै अहिरावन लै रघुनाथ पताल सिधारो।
देबिहिं पूजि भली बिधि सों बलि देउ सबै मिलि मंत्र बिचारो।
जाय सहाय भयो तब ही अहिरावन सैन्य समेत सँहारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥७॥
 
काज कियो बड़ देवन के तुम बीर महाप्रभु देखि बिचारो।
कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसों नहिं जात है टारो।
बेगि हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होय हमारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥८॥
 
||  दोहा ||
लाल देह लाली लसे अरू धरि लाल लँगूर।
बज्र देह दानव दलन जय जय जय कपि सूर॥
 
||  इति संकटमोचन हनुमानाष्टक सम्पूर्ण ||
Facebook Comments