પ્રગટ પ્રમાણ હરિને, ભજ મન પ્રગટ પ્રમાણ હરિને (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 18/04/2017 - 8:28pm

રાગ : ગોડી

 

પદ - ૧

પ્રગટ પ્રમાણ હરિને, ભજ મન પ્રગટ પ્રમાણ હરિને;

કામ ક્રોધ મદ લોભ તજીને, દૃઢ ઉર ટેક ધરીને. ટેક. ૧

ગર્ભવાસનું સંકટ પ્રાણી, જાઇશ માં વિસરીને;

કુબુદ્ધિ કૂડ કપટ પરહરજે, ભરજે પાવ ડરીને. ભજ. ૨

માલ મલક સર્વે મેલીને, જાવું જરૂર મરીને;

જાઇશ માં જમરાને આગે, ઝાઝો ભાર ભરીને. ભજ. ૩

ભવદુઃખ ટળે મીટે સર્વે ભ્રમણા, સંતનો સંગ કરીને;

બ્રહ્માનંદ કે’ આવો અવસર, નહિ પામીશ ફરીને. ભજ. ૪

 

પદ ૨

નારાયણ સુખકારી, ભજી લેને નારાયણ સુખકારી;

સાધુ જનની માન શીખામણ, વિષય વિકાર વિસારી. ટેક. ૧

માત પિતા સુત બાંધવ મેડી, નહિ તારાં સુત નારી;

જમને દ્વાર એકિલા જાવું, કરજે કરમ વિચારી. ભજી. ૨

રાજા રંક ગુણિજન પંડિત, ખેડુ ને વેપારી;

સગાં કુટુંબિ સહિત સઉને, લે જાવે જમ મારી. ભજી. ૩

ભરતખંડમેં દેહ મનુષ્યનો, મિલે નહીં વારમ વારી;

બ્રહ્માનંદ કે’ થાને સુખિયો, સંત વચન ઉર ધારી. ભજી. ૪

 

પદ - ૩

અલખ પુરૂષ અવિનાશી, ભજી લેને અલખ પુરૂષ અવિનાશી;

કરમ કટે તારાં અનંત જનમનાં, ફંદ મિટે ચોર્યાશી. ભજી. ૧

સગાં કુટુંબી સુત ને નારી, માતા મામો ને માસી;

અંતે ભેળું કોય ન આવે, અંતર દેખ તપાસી. ભજી. ૨

ઘરમાં બેઠો ગાળ્યો બોલે, દેખી તીરથવાસી;

પરધન હરે કરે નિત્ય કુબુદ્ધિ, પરનારીની હાંશી. ભજી. ૩

મારૂં મારૂં કરતો મુરખ, મેલી ધન મરી જાશી;

બ્રહ્માનંદ કે’ હજી સમરી લે, રસીક શ્યામ સુખરાશી. ભજી. ૪

 

પદ - ૪

પ્રગટ હરિ ભજ પ્રાણી, સમજીને પ્રગટ હરિ ભજ પ્રાણી;

પાપ દ્રોહ પરિત્યાગ કરીને, દયા ધરમ ઉર આણી. સમ. ૧

પરધન પરત્રિય મદ માટી, નરકતણી નીશાણી;

તે પાપે કરી અવશ પિલાઈશ, ઘાલિ જમરા ઘાણી. સમ. ૨

સમજયા વિના ન બોલીશ કેદી, મુખથી મિથ્યા વાણી;

મમતા કેરો માથે મુરખ, ભાર માં લેજે તાણી. સમ. ૩

એળે દેહ અમુલખ ખોયો, કીધી ધુળ કમાણી;

બ્રહ્માનંદ કે’ તત્પર થઇ ભજ, જગપતી સાચા જાણી. સમ. ૪

Facebook Comments