ભાઈ - બાઈ હરિભક્તો

Submitted by Dharmesh Patel on Sat, 19/02/2011 - 10:08am
દાદાખાચર ( ગઢડા દરબાર )
સુરાખાચર
પર્વતભાઈ
ઝીણાભાઈ ( પંચાળા )
જોબન પગી
ભગુજી પાર્ષદ
સુંદરજી સુથાર
મયારામ ભટ્ટ
માનસિંહ ( મેંગણી દરબાર )
અભેસિંહ ( લોધિકા દરબાર )
મીર સાહેબ
ડોસા તાઈ
નાથ ભક્ત
પૂંજા ડોડિયા
માવા ભક્ત
 
 
 
 
જીવુબા ( જયા બા )
લાડુબા ( લલિતા બા )
ગંગામા ( જેતલપુર )
રામબાઈ ( કુંડળ )
જતનબા
કરણીબા
કુશળકુંવર બા ( ધરમપુર )
Facebook Comments