રંગકી ધૂમ મચાઈ રે રંગભીને સાંવરે.

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 16/03/2011 - 9:06pm

રંગકી ધૂમ મચાઈ રે રંગભીને સાંવરે.

રંગ   કે    માટ   ભરે   રંગભીને,   નૌતમ  રંગ  બનાઈ રે ... રંગભીને ૧

મૃગમદ   કુમ કુમ   કેશર  ઘોરી,   જાવક   રંગ સોહાઈ રે ... રંગભીને ૨

ઉડ્ત હૈ અબીર ગુલાલ ચહુદીશી, પિચકારી નજર લાઈ રે ... રંગભીને ૩

પ્રેમાનંદ  મુદિત  છબી   નિરખત, સુરવિમાન નભ છાઈ રે ... રંગભીને ૪


Facebook Comments