સદ શ્રી ગોપાલાનંદસ્વામીની વાતો - MP3

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 14/12/2011 - 3:50pm

સદ શ્રી ગોપાલાનંદસ્વામીની વાતો - MP3 

001-00Ashirvachan.mp3 1.3 MB 
002-P-1-001to008.mp3 4.3 MB 
003-P-1-009to018.mp3 4.5 MB 
004-P-1-019to026.mp3 4.7 MB 
005-P-1-027to031.mp3 4.5 MB 
006-P-1-032to037.mp3 4.6 MB 
007-P-1-038to044.mp3 4.6 MB 
008-P-1-045to054.mp3 4.7 MB 
009-P-1-055to062.mp3 4.0 MB 
010-P-1-063to071.mp3 4.4 MB 
011-P-1-072to076.mp3 4.2 MB 
012-P-1-077to082.mp3 4.2 MB 
013-P-1-083to089.mp3 4.4 MB 
014-P-1-090to100.mp3 4.0 MB 
015-P-1-101to108.mp3 3.9 MB 
016-P-1-109to115.mp3 4.0 MB 
017-P-1-116to119.mp3 3.9 MB 
018-P-1-120to125.mp3 4.5 MB 
019-P-1-126to128.mp3 3.9 MB 
020-P-1-129to135.mp3 3.3 MB 
021-P-1-136to137.mp3 3.9 MB 
022-P-1-138to143.mp3 4.1 MB 
023-P-1-144to147.mp3 4.3 MB 
024-P-1-148to150.mp3 4.0 MB 
025-P-1-151to153.mp3 5.0 MB 
026-P-1-154to156.mp3 4.4 MB 
027-P-1-157to159.mp3 3.7 MB 
028-P-1-160to163.mp3 4.1 MB 
029-P-1-164to165.mp3 4.8 MB 
030-P-1-166to171.mp3 4.5 MB 
031-P-1-172to183.mp3 4.4 MB 
032-P-1-184to191.mp3 4.6 MB 
033-P-1-192to201.mp3 4.6 MB 
034-P-1-202to209.mp3 5.0 MB 
035-P-1-210to217.mp3 4.2 MB 
036-P-1-218to225.mp3 4.6 MB 
037-P-1-226to231.mp3 5.0 MB 
038-P-1-232to234.mp3 4.4 MB 
039-P-1-235to241.mp3 4.8 MB 
040-P-1-242to247.mp3 5.0 MB 
041-P-1-248to251.mp3 4.7 MB 
042-P-1-252to254.mp3 4.3 MB 
043-P-1-255to257.mp3 4.1 MB 
044-P-1-258to262.mp3 4.7 MB 
045-P-1-263to267.mp3 4.6 MB 
047-P-1-274to279.mp3 4.5 MB 
048-P-1-280to286.mp3 4.7 MB 
049-P-1-287to291.mp3 4.7 MB 
050-P-1-292to294.mp3 5.5 MB 
051-P-1-295to300.mp3 4.7 MB 
052-P-1-301to307.mp3 4.5 MB 
053-P-1-308to317.mp3 4.4 MB 
054-P-1-318to328.mp3 4.5 MB 
055-P-1-329to335.mp3 4.1 MB 
056-P-1-268to273.mp3 4.9 MB 
056-P-1-336to340.mp3 3.7 MB 
057-P-2-001to004.mp3 5.3 MB 
058-P-2-005to006.mp3 4.7 MB 
059-P-2-007to008.mp3 4.1 MB 
060-P-2-009to017.mp3 4.7 MB 
061-P-2-018to019.mp3 5.2 MB 
062-P-2-020to027.mp3 4.7 MB 
063-P-2-028to032.mp3 4.5 MB 
064-P-2-033to034.mp3 4.3 MB 
065-P-2-035to036.mp3 2.6 MB 
066-P-2-037.mp3 6.7 MB 
067-P-2-038to040.mp3 3.9 MB 
068-P-2-041to044.mp3 4.9 MB 
068-P-2-045to048.mp3 4.2 MB 
069-P-2-049to050.mp3 5.1 MB 
070-P-2-051to058.mp3 4.9 MB 
071-P-2-059to066.mp3 4.7 MB 
072-P-2-067to070.mp3 5.2 MB 
073-P-2-071to074.mp3 4.6 MB 
074-P-2-075to078.mp3 4.2 MB 
075-P-2-079to084.mp3 4.4 MB 
076-P-2-085to087.mp3 3.9 MB 
077-P-2-088to091.mp3 4.4 MB 
078-P-2-092to098.mp3 4.7 MB 
079-P-2-099to114.mp3 4.6 MB 
080-P-2-115to120.mp3 4.8 MB 
081-P-2-121to128.mp3 4.8 MB 
082-P-2-129to130.mp3 4.4 MB 
083-P-3-001to002.mp3 4.9 MB 
084-P-3-003.mp3 5.4 MB 
085-P-3-004.mp3 3.0 MB 
086-P-3-005to006.mp3 5.2 MB 
087-P-3-007to008.mp3 2.4 MB 
088-P-3-009.mp3 9.0 MB 
089-P-3-010to012.mp3 5.3 MB 
090-P-3-013to015.mp3 5.5 MB 
091-P-3-016.mp3 4.2 MB 
092-P-3-017to018.mp3 3.6 MB 
093-P-3-019to021.mp3 5.5 MB 
094-P-3-022.mp3 2.8 MB 
095-P-3-023.mp3 4.4 MB 
096-P-3-024.mp3 3.2 MB 
097-P-3-025.mp3 6.2 MB 
098-P-3-026.mp3 4.5 MB 
099-P-3-027to030.mp3 4.8 MB 
100-P-3-031.mp3 4.6 MB 
101-P-3-032.mp3 4.1 MB 
102-P-3-033to034.mp3 4.8 MB 
103-P-3-035to039.mp3 4.5 MB 
104-P-3-040.mp3 6.4 MB 
105-P-3-041to042.mp3 3.5 MB 
106-P-3-043.mp3 6.4 MB 
107-P-3-044to046.mp3 5.2 MB 
108-P-3-047.mp3 5.7 MB 
109-P-3-048AsadharanLakshan.mp3 3.4 MB 
110-P-3-049SwarupgynanNirnay.mp3 5.3 MB 
111-P-3-050VartaVivek.mp3 5.0 MB 

 

Facebook Comments