છાંડીકે શ્રીકૃષ્ણ દેવ, ઓર કી જો કરું સેવ (૪) ?

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 24/10/2012 - 7:04pm

 

રાગ : ટોડી

પદ - ૧

છાંડીકે શ્રીકૃષ્ણ દેવ, ઓર કી જો કરું સેવ;

કાટી ડારો કર મેરો તીખી તરવારસે. છાંડીકે૦ ૧

ત્યાગી કે રસીક કહાન, ઔરકો જો ધરું ધ્યાન;

ચીર ડારો છાતી મેરી, કઠીન કુઠારસે. છાંડીકે૦ ૨

કૃષ્ણબિના અન્ય જેહી, ઇષ્ટ જાની નમું તેહી;

ફોર ડારો શીર મેરો, મુસળ પ્રહારસે. છાંડીકે૦ ૩

મુક્તાનંદ કહે મોયે, ઔર જો પ્રતીત હોય;

જાનીયો અધિક નીચ, શ્વપચ લબારસે. છાંડીકે૦ ૪

 

પદ - ૨

છાંડીકે શ્રી ઘનશ્યામ, ઓરકો જો જપું નામ;

કરલે કટારી મેરી, જીહ્વા કાટી ડારીયો. છાંડીકે૦ ૧

લોકનકી લાજ ડરું, જો ન ભક્તચિહ્ન ધરું;

પાવકકે મધ્ય મેરે, તનકું પ્રજારીયો. છાંડીકે૦ ૨

જીવીકા કો લોભ જાની, ભક્તિ કરું મેં છાની;

તેહી છીન તન મેરો, શૈલસેં પછારીયો. છાંડીકે૦ ૩

મુક્તાનંદ કહે તેરી, દૃઢતા જો ડગે મેરી;

શુળીયેં ચઢાઇ તીખે, તીરનસેં મારીયો. છાંડીકે૦ ૪

 

પદ - ૩

હોય મેં શ્રીકૃષ્ણ દાસ, ઓરકી જો કરું આશ;

જાનીયો લબાર લુચ્ચો, નીચ ઠગ જારસેં. હોય૦ ૧

જંત્ર મંત્ર સત્ય જાનું, તાકી જો પ્રતીત આનું;

જાનીયો અધિક મૂઢ, કુમતિ ગમારસેં. હોય૦ ૨

ધર્મહીન ભક્તિ કરું, પ્રભુસેં જો નહિ ડરું;

જાનીયો પ્રબળ પાપી, ભૂમીહું કે ભારસે. હોય૦ ૩

મુક્તાનંદ કહે ઇષ્ટ એક, તાકી જો ન રાખું ટેક;

જાનીયો અધિક બુરો, ગંડક બીડારસે. હોય૦ ૪

 

પદ - ૪

પાય કે શ્રીકૃષ્ણ પિયા ઓરસેં જો જોરું જીયાં;

જાનો મોય જગ મધ્ય, સબસેં લબારજયું. પાયકે૦ ૧

પ્રગટ સ્વરૂપ ત્યાગું, ઓરસેં જો અનુરાગું;

જાનીયો જરૂર મોકું, પાપકો પ્રહારજયું. પાયકે૦ ૨

મદ્ય માંસ ભોગી દેવ, તાકી જો કરું મેં સેવ;

હોના સદા શીર મેરે, વજ્ર કે પ્રહારજયું. પાયકે૦ ૩

મુક્તાનંદ કહે મોય, ઓરકી જો આશા હોય;

વેશ્યાસમ વેશ મેરો, જાનો અતિ ખવારજયું. પાયકે૦ ૪

Facebook Comments