વડતાલ દર્શન ‍ 21/૦5/૦9

Submitted by Dharmesh Patel on Wed, 20/05/2009 - 11:58pm

 

 શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ

 

 શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ   શ્રી રાધાકૃષ્ણ

 

 શ્રી રણછોડજી   શ્રી લક્ષ્મિનારાયણ દેવ

 

શ્રી વાસુદેવ   શ્રી ધર્મભક્તિ