નીતિપ્રવિણ નિગમાગમશાસ્ત્રબુદ્ધે ( શ્રી હનુમાન સ્તોત્ર ) ?

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 07/02/2012 - 10:32pm

શ્રી હનુમાન સ્તોત્રમ્

નીતિપ્રવિણ ! નિગમાગમશાસ્ત્રબુદ્ધે ! રાજાધિરાજ રઘુનાયક મંત્રીવર્ય !

સિન્દૂરચર્ચિતકલેવર નૈષ્ટિકેન્દ્ર ! શ્રી રામદૂત ! હનુમન્ ! હર સંકટં મે ૧

સીતાનિમિત્તજરઘૂત્તમભૂરિકષ્ટ પ્રોત્સારણૈકકસહાય ! હતાસ્રપૌઘ !

નિર્દગ્ધયાતુપતિહાટકરાજધાને ! શ્રી રામદૂત ! હનુમન્ ! હર સંકટં મે ૨

દુર્વાર્યરાવણવિસર્જિતશક્તિઘાત કણ્ઠાસુલક્ષ્મણસુખાહ્રતજીવવલ્લે !

દ્રોણાચલાનયનનન્દિતરામપક્ષ ! શ્રી રામદૂત ! હનુમન્ ! હર સંકટં મે ૩

રામાગમોક્તિતરિતારિતબન્ધ્વયોગ દુઃખાબ્ધિમગ્નભરતાર્પિતપારિબર્હ !

રામાંઘ્રીપદ્મમધુપીભવદન્તરાત્મન્ ! શ્રી રામદૂત ! હનુમન્ ! હર સંકટં મે ૪

વાતાત્મકેસરિમહાકપિરાટતદીય ભાર્યાંજનીપુરૂતપઃફલપુત્રભાવ !

તાર્ક્ષ્યોપમોચિતવપુર્બલતીવ્રવેગ ! શ્રી રામદૂત ! હનુમન્ ! હર સંકટં મે  ૫

નાનાભિચારિકવિસૃષ્ટસવીરકૃત્યા વિદ્રાવણારુણસમીક્ષણદુઃપ્રદ્યર્ષ્ય !

રોગધ્નસત્સુતદવિત્તદમંત્રજાપ ! શ્રી રામદૂત ! હનુમન્ ! હર સંકટં મે  ૬

યન્નામધેયપદકશ્રુતિમાત્રતોપિ યેબ્રહ્મરાક્ષસપિશાચગણાશ્ચ ભૂતા:  

તે મારિકાશ્ચ સભયં હ્યપયાન્તિ સ ત્વં ! શ્રી રામદૂત ! હનુમન્ ! હર સંકટં મે  ૭

ત્વં ભક્તમાનસસ મીપ્સિતપૂર્તિશક્તો દીનસ્ય દુર્મદસપત્નભયાર્તિભાજઃ

ઈષ્ટં મમાપિ પરિપૂરય પૂર્ણકામ ! શ્રી રામદૂત ! હનુમન્ ! હર સંકટં મે  ૮

Facebook Comments