લેતા જાઓ રે સાંવરિયા બીડી પાનનકી (૧)?

Submitted by swaminarayanworld on Mon, 23/11/2015 - 6:23pm

મુખવાસનું પદ - ૧

લેતા જાઓ રે સાંવરિયા બીડી પાનનકી

બીડી પાનનકી,નાગર વેલનકી, લેતા જાઓ રે સાંવરિયા બીડી - ટેક૦

કાથો ચુનો વારી લવિંગ સોપારી, એલચી મંગાવું મુલતાનનકી;લેતા૦

એક એક બીડી મોરી સાસું નણંદકી; દૂસરી બીડી મોરે લાલનકી.લેતા૦

આવો શ્રીકૃષ્ણ હરિ પાટે બેસારું, બાજી ખેલાવું સારી રેનનકી. લેતા૦

પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદી; એટલી અરજ  તોરે દાસનકી. લેતા૦

Facebook Comments