સર્વમંગલ નામાવલિ Sarvamangal Namavali ?

Submitted by swaminarayanworld on Mon, 02/01/2017 - 7:32pm

 સર્વમંગલ નામાવલિ

૧.      ૐ શ્રી સ્વામિને નમઃ

૨.      ૐ શ્રી બ્રહ્મણે નમઃ

૩.      ૐ શ્રી પરબ્રહ્મણે નમઃ

૪.      ૐ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ

૫.      ૐ શ્રી પુરષોત્તમાય નમઃ

૬.      ૐ શ્રી બ્રહ્મધામ્ને નમઃ

૭.      ૐ શ્રી વાસુદેવાય નમઃ

૮.      ૐ શ્રી ઇશેશાય નમઃ

૯.      ૐ શ્રી દિવ્યવિગ્રહાય નમઃ

૧૦.    ૐ શ્રી સુવ્રતાત્મને નમઃ

૧૧.    ૐ શ્રી જગન્નાથાય નમઃ

૧૨.    ૐ શ્રી ઇષ્ટદાય નમઃ

૧૩.    ૐ શ્રી કરુણાનિધયે નમઃ

૧૪.    ૐ શ્રી પ્રતાપસિંહશરણાય નમઃ

૧૫.    ૐ શ્રી શતાનંદવરપ્રદાય નમઃ

૧૬.    ૐ શ્રી નારાયણાય નમઃ

૧૭.    ૐ શ્રી નરસખાય નમઃ

૧૮.    ૐ શ્રી બદરીશાય નમઃ

૧૯.    ૐ શ્રી તપઃપ્રીયાય નમઃ

૨૦.    ૐ શ્રી સ્વધર્મસ્થાય નમઃ

૨૧.    ૐ શ્રી મુનિધ્યેયાય નમઃ

૨૨.    ૐ શ્રી મહર્ષિગણપૂજિતાય નમઃ

૨૩.    ૐ શ્રી અધર્મવૈરિણે નમઃ

૨૪.    ૐ શ્રી દુર્વાસઃશપ્તધર્માદ્યનુગ્રહાય નમઃ

૨૫.    ૐ શ્રી ધર્માવતારાય નમઃ

૨૬.    ૐ શ્રી ધર્માત્મને નમઃ

૨૭.    ૐ શ્રી ભક્તિધર્માનુશાસનાય નમઃ

૨૮.    ૐ શ્રી રામાનંદાય નમઃ

૨૯.    ૐ શ્રી જનાનન્દાય નમઃ

૩૦.    ૐ શ્રી ઔદ્ધવાધ્વપ્રવર્તકાય નમઃ

૩૧.    ૐ શ્રી વિષ્ણુયાગપ્રિયાય નમઃ

૩૨.    ૐ શ્રી ભક્તિધર્મારાધિતાય નમઃ

૩૩.    ૐ શ્રી ઈશ્વરાય નમઃ

૩૪.    ૐ શ્રી વૃંદાવનદવે નમઃ

૩૫.    ૐ શ્રી વરદાય નમઃ

૩૬.    ૐ શ્રી મુનિસંઘહિતાવહાય નમઃ

૩૭.    ૐ શ્રી દ્રૌણ્યર્તિહર્ત્રે નમઃ

૩૮.    ૐ શ્રી વિઘ્નેશાય નમઃ

૩૯.    ૐ શ્રી ધર્મસંકષ્ટનાશનાય નમઃ

૪૦.    ૐ શ્રી ભક્તિધર્માત્મજાય નમઃ

૪૧.    ૐ શ્રી ભૂમ્ને નમઃ

૪૨.    ૐ શ્રી ભક્તિધર્મતપઃફલાય નમઃ

૪૩.    ૐ શ્રી સાવર્ણિગોત્રતિલકાય નમઃ

૪૪.    ૐ શ્રી મધ્વાદ્યનવમીજનુષે નમઃ

૪૫.    ૐ શ્રી જનમંગલદિવ્યાંગાય નમઃ

૪૬.    ૐ શ્રી નરાકૃતયે નમઃ

૪૭.    ૐ શ્રી અલૌકિકાય નમઃ

૪૮.    ૐ શ્રી ભૂતલાનન્દજનકાય નમઃ

૪૯.    ૐ શ્રી દ્વિજેન્દ્રકુલભૂષણાય નમઃ

૫૦.    ૐ શ્રી રામપ્રતાપાવરજાય નમઃ

૫૧.    ૐ શ્રી હનૂમદભિરક્ષિતાય નમઃ

૫૨.    ૐ શ્રી હરિકૃષ્ણાય નમઃ

૫૩.    ૐ શ્રી હરયે નમઃ

૫૪.    ૐ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ

૫૫.    ૐ શ્રી નીલકંઠાય નમઃ

૫૬.    ૐ શ્રી વૃષાત્મજાય નમઃ

૫૭.    ૐ શ્રી સ્ત્રીવૃંદલાલિતાય નમઃ

૫૮.    ૐ શ્રી ભક્તિનંદનાય નમઃ

૫૯.    ૐ શ્રી પ્રિયઢ્ઢર્શનાય નમઃ

૬૦.    ૐ શ્રી હરિપ્રસાદહર્ષાબ્ધે  નમઃ

૬૧.    ૐ શ્રી ધર્મપત્નીસ્તનંધયાય નમઃ

૬૨.    ૐ શ્રી ક્રીડદ્‌બાલવ્રજાનંદાય નમઃ

૬૩.    ૐ શ્રી કાલીદત્તમદાનુપદે નમઃ

૬૪.    ૐ શ્રી ઇચ્છારામાગ્રજાય નમઃ

૬૫.    ૐ શ્રી યોધ્યાવાસાય નમઃ

૬૬.    ૐ શ્રી બાલ્યમનોહરાય નમઃ

૬૭.    ૐ શ્રી સરયૂનિયતસ્નાનાય નમઃ

૬૮.    ૐ શ્રી સીતારામેક્ષણોત્સુકાય નમઃ

૬૯.    ૐ શ્રી પ્રદક્ષિણીકૃતાયોધ્યાય નમઃ

૭૦.    ૐ શ્રી કરાત્તજપમાલિકાય નમઃ

૭૧.    ૐ શ્રી દર્શનીયોર્ધ્વતિલકાય નમઃ

૭૨.    ૐ શ્રી પુરાણશ્રવણાવરદાય નમઃ

૭૩.    ૐ શ્રી વર્ણિવ્રતધરાય નમઃ

૭૪.    ૐ શ્રી દાંતાય નમઃ

૭૫.    ૐ શ્રી ગુરુભક્તાય નમઃ

૭૬.    ૐ શ્રી ઉદારધિયે નમઃ

૭૭.    ૐ શ્રી અધીતાખિલસચ્છાસ્ત્રાય નમઃ

૭૮.    ૐ શ્રી સામગાય નમઃ

૭૯.    ૐ શ્રી નિરહંકૃતયે નમઃ

૮૦.    ૐ શ્રી પ્રસૂપદિષ્ટસાગાત્મભક્તાય નમઃ

૮૧.    ૐ શ્રી અજ્ઞાનહારકાય નમઃ

૮૨.    ૐ શ્રી પિતૃપ્રત્તાત્મવિજ્ઞાનાય નમઃ

૮૩.    ૐ શ્રી પિતૃદિવ્યગતિપ્રદાય નમઃ

૮૪.    ૐ શ્રી નિરાશાય નમઃ

૮૫.    ૐ શ્રી તીવ્રવૈરાગ્યાય નમઃ

૮૬.    ૐ શ્રી નસંત્યક્તગૃહબાંધવાય નમઃ

૮૭.    ૐ શ્રી વર્ણિવેષાય નમઃ

૮૮.    ૐ શ્રી મહાસત્ત્વાય નમઃ

૮૯.    ૐ શ્રી સ્વજનજ્ઞાતનિર્ગમાય નમઃ

૯૦.    ૐ શ્રી અંસલંબિતસચ્છાસ્ત્રસારોદ્ધારાલ્પપુસ્તકાય નમઃ

૯૧.    ૐ શ્રી ગણેશસ્મરણાય નમઃ

૯૨.    ૐ શ્રી તીર્ણસરય્વે નમઃ

૯૩.    ૐ શ્રી દૈત્યમોહનાય નમઃ

૯૪.    ૐ શ્રી વનવાસરુચે નમઃ

૯૫.    ૐ શ્રી શ્રાદ્ધાય નમઃ

૯૬.    ૐ શ્રી વિપ્રેન્દ્રાય નમઃ

૯૭.    ૐ શ્રી નૈષ્ઠિકાગ્રણ્યે નમઃ

૯૮.    ૐ શ્રી હિમાદ્રિસાનુચરણાય નમઃ

૯૯.    ૐ શ્રી નિર્ભયાય નમઃ

૧૦૦.   ૐ શ્રી ભીતભૈરવાય નમઃ

૧૦૧.   ૐ શ્રી નિઃશંકસંસ્થાય નમઃ

૧૦૨.   ૐ શ્રી હનુમદ્દત્તસ્વાદુફલાસયાય નમઃ

૧૦૩.   ૐ શ્રી પુલહાશ્રમવાસાય નમઃ

૧૦૪.   ૐ શ્રી અર્કપ્રીણનાય નમઃ

૧૦૫.   ૐ શ્રી અર્કસમીક્ષણાય નમઃ

૧૦૬.   ૐ શ્રી ઊર્ધ્વદોષણે નમઃ

૧૦૭.   ૐ શ્રી એકપાદસ્થાય નમઃ

૧૦૮.   ૐ શ્રી વિસ્માપિતતપોધનાય નમઃ

૧૦૯.   ૐ શ્રી કૃશાય નમઃ

૧૧૦.   ૐ શ્રી મહાતપસે નમઃ

૧૧૧.   ૐ શ્રી શુદ્ધાય નમઃ

૧૧૨.   ૐ શ્રી ભક્તિધર્મનિસેવિતાય નમઃ

૧૧૩.   ૐ શ્રી ગોપાલયોગિસંપ્રાપ્તસાંગયોગાય નમઃ

૧૧૪.   ૐ શ્રી અતિધૈર્યવતે નમઃ

૧૧૫.   ૐ શ્રી યોગક્રિયાપટવે નમઃ

૧૧૬.   ૐ શ્રી કર્ત્રે નમઃ

૧૧૭.   ૐ શ્રી કૃતજ્ઞાય નમઃ

૧૧૮.   ૐ શ્રી ભૂરિતીર્થકૃતયે નમઃ

૧૧૯.   ૐ શ્રી ભ્રહ્માત્મસંસ્થિતાયે નમઃ

૧૨૦.   ૐ શ્રી શાંતાય નમઃ

૧૨૧.   ૐ શ્રી સિદ્ધવલ્લભપૂજિતાય નમઃ

૧૨૨.   ૐ શ્રી ગોપાલરક્ષકાય નમઃ

૧૨૩.   ૐ શ્રી સિદ્ધદર્પઘ્ને નમઃ

૧૨૪.   ૐ શ્રી માંંત્રિકાર્ચિતાય નમઃ

૧૨૫.   ૐ શ્રી તૈલંગવિપ્રદોષઘ્નાય નમઃ

૧૨૬.   ૐ શ્રી કૃત્યાભીષણદર્શનાય નમઃ

૧૨૭.   ૐ શ્રી પિબૈકમાનઘ્ને નમઃ

૧૨૮.   ૐ શ્રી કાલભૈરવત્રાસદેક્ષણાય નમઃ

૧૨૯.   ૐ શ્રી જગન્નાથપુરાવાસાય નમઃ

૧૩૦.   ૐ શ્રી આસુરાવેશહૃદે નમઃ

૧૩૧.   ૐ શ્રી વિભવે નમઃ

૧૩૨.   ૐ શ્રી ધાર્મિકાય નમઃ

૧૩૩.   ૐ શ્રી અસુરગુર્વોઘોચ્છેદહેતવે નમઃ

૧૩૪.   ૐ શ્રી અવિક્રિયાય નમઃ

૧૩૫.   ૐ શ્રી સત્રધર્માર્ચિતાય નમઃ

૧૩૬.   ૐ શ્રી કાંતાય નમઃ

૧૩૭.   ૐ શ્રી સ્વપ્રતાપક્ષિતાસુરાય નમઃ

૧૩૮.   ૐ શ્રી નાનાતીર્થકૃતાવાસાય નમઃ

૧૩૯.   ૐ શ્રી પ્રાવૃડ્‌ભ્રાવકાશકૃતે નમઃ

૧૪૦.   ૐ શ્રી ગ્રીષ્મસાધિતપંચાગ્ને નમઃ

૧૪૧.   ૐ શ્રી શિશિરાંબુસ્થિતયે નમઃ

૧૪૨.   ૐ શ્રી શુચયે નમઃ

૧૪૩.   ૐ શ્રી નિર્માનાય નમઃ

૧૪૪.   ૐ શ્રી નિર્મયાય નમઃ

૧૪૫.   ૐ શ્રી અસ્નેહાય નમઃ

૧૪૬.   ૐ શ્રી નિષ્કામાય નમઃ

૧૪૭.   ૐ શ્રી નિર્જિતેન્દ્રિયાય નમઃ

૧૪૮.   ૐ શ્રી જિતનિદ્રાય નમઃ

૧૪૯.   ૐ શ્રી જિતક્રોધાય નમઃ

૧૫૦.   ૐ શ્રી નિર્મદાય નમઃ

૧૫૧.   ૐ શ્રી નિઃસ્પૃહાય નમઃ

૧૫૨.   ૐ શ્રી અચલાય નમઃ

૧૫૩.   ૐ શ્રી કૃચ્છવ્રતિને નમઃ

૧૫૪.   ૐ શ્રી સત્યવાદિને નમઃ

૧૫૫.   ૐ શ્રી ક્ષમિણે નમઃ

૧૫૬.   ૐ શ્રી ધર્મનિસંતાનાય નમઃ

૧૫૭.   ૐ શ્રી જિતત્ર્યવસ્થાય નમઃ

૧૫૮.   ૐ શ્રી મેધાવિને નમઃ

૧૫૯.   ૐ શ્રી દંભહીનાય નમઃ

૧૬૦.   ૐ શ્રી તપોધનાય નમઃ

૧૬૧.   ૐ શ્રી  ઉપવીતિને નમઃ

૧૬૨.   ૐ શ્રી વલ્કવાસસે નમઃ

૧૬૩.   ૐ શ્રી તરુમૂલનિકેતનાય નમઃ

૧૬૪.   ૐ શ્રી અહિંસવૃત્તયે નમઃ

૧૬૫.   ૐ શ્રી તેજસ્વિને નમઃ

૧૬૬.   ૐ શ્રી નિર્નિમેષવિલોચનાય  નમઃ

૧૬૭.   ૐ શ્રી ધનુર્મુક્તેષુગમનાય નમઃ

૧૬૮.   ૐ શ્રી બ્રહ્મદર્શિને નમઃ

૧૬૯.   ૐ શ્રી મહામતયે નમઃ

૧૭૦.   ૐ શ્રી અયાચિતાહૃતાહારાય નમઃ

૧૭૧.   ૐ શ્રી નિદ્‌ર્વન્દ્વાય નમઃ

૧૭૨.   ૐ શ્રી નિષ્પરિગ્રહાય નમઃ

૧૭૩.   ૐ શ્રી વાય્વાહારાય નમઃ

૧૭૪.   ૐ શ્રી જલાહારાય નમઃ

૧૭૫.   ૐ શ્રી મિતાહારાય નમઃ

૧૭૬.   ૐ શ્રી અક્ષતાંગકાય નમઃ

૧૭૭.   ૐ શ્રીજ્ઞાનિને નમઃ

૧૭૮.   ૐ શ્રી ધ્યાનિને નમઃ

૧૭૯.   ૐ શ્રી જિતસ્વાદાય નમઃ

૧૮૦.   ૐ શ્રી પ્રત્યાહારહઠાય નમઃ

૧૮૧.   ૐ શ્રી અસ્મયાય નમઃ

૧૮૨.   ૐ શ્રી પાવનાય નમઃ

૧૮૩.   ૐ શ્રી તૈર્થિકગુરવે નમઃ

૧૮૪.   ૐ શ્રી વર્ણિરાજાય નમઃ

૧૮૫.   ૐ શ્રી દયાકરાય નમઃ

૧૮૬.   ૐ શ્રી જટિને નમઃ

૧૮૭.   ૐ શ્રી કૌપીનવસનાય નમઃ

૧૮૮.   ૐ શ્રી શાલગ્રામતૃષાહરાય નમઃ

૧૮૯.   ૐ શ્રી શિવાપ્તસક્તવે નમઃ

૧૯૦.   ૐ શ્રી અક્ષોભ્યાય નમઃ

૧૯૧.   ૐ શ્રી નિઃસંગાય નમઃ

૧૯૨.   ૐ શ્રી અધ્યાત્મવિત્તમાય નમઃ

૧૯૩.   ૐ શ્રી સદાસમાધયે નમઃ

૧૯૪.   ૐ શ્રી આનંદિને નમઃ

૧૯૫.   ૐ શ્રી નિર્દોષાય નમઃ

૧૯૬.   ૐ શ્રી દોષનાશનાય નમઃ

૧૯૭.   ૐ શ્રી કાંતારગતયે નમઃ

૧૯૮.   ૐ શ્રી એકાકિને નમઃ

૧૯૯.   ૐ શ્રી સર્વાસાધુગુણાલયાય નમઃ

૨૦૦.   ૐ શ્રી તૈર્થિકાય નમઃ

૨૦૧.   ૐ શ્રી તીર્થધર્મજ્ઞાય નમઃ

૨૦૨.   ૐ શ્રી તીર્થસ્થાધર્મનાશનાય નમઃ

૨૦૩.   ૐ શ્રી અનાદૃવપઃસૌખ્યાય નમઃ

૨૦૪.   ૐ શ્રી પ્રાણાયામપરાય નમઃ

૨૦૫.   ૐ શ્રી વ્રતિને નમઃ

૨૦૬.   ૐ શ્રી ઋષિવૃત્તયે નમઃ

૨૦૭.   ૐ શ્રી મુનયે નમઃ

૨૦૮.   ૐ શ્રી મૌનિને નમઃ

૨૦૯.   ૐ શ્રી નિર્વિકલ્પાય નમઃ

૨૧૦.   ૐ શ્રી અલ્પભાષણાય નમઃ

૨૧૧.   ૐ શ્રી વસ્ત્રપૂતોદપિબાય નમઃ

૨૧૨.   ૐ શ્રી યાવદર્થાંગચેષ્ટિતાય નમઃ

૨૧૩.   ૐ શ્રી ભ્રહ્મજ્ઞસ્વૈરવર્તિત્વબોધિગ્રંથવિવર્જનાય નમઃ

૨૧૪.   ૐ શ્રી નિરુપાનહે નમઃ

૨૧૫.   ૐ શ્રી અપૃષ્ટાધ્વને નમઃ

૨૧૬.   ૐ શ્રી ઘોરારણ્યચરાય નમઃ

૨૧૭.   ૐ શ્રી અભ્રમાય નમઃ

૨૧૮.   ૐ શ્રી સ્રયંગગંધાસહાય નમઃ

૨૧૯.   ૐ શ્રી અસક્તાય નમઃ

૨૨૦.   ૐ શ્રી જડાંગિરસવર્તનાય નમઃ

૨૨૧.   ૐ શ્રી ઊર્ધ્વરેતસે નમઃ

૨૨૨.   ૐ શ્રી બ્રહ્મચારિણે નમઃ

૨૨૩.   ૐ શ્રી યોગિને નમઃ

૨૨૪.   ૐ શ્રી યોગજ્ઞસન્નતાય નમઃ

૨૨૫.   ૐ શ્રી યોગીન્દ્રદુશ્ચરાચરાય નમઃ

૨૨૬.   ૐ શ્રી સૌરાષ્ટ્‌જનપાવનાય નમઃ

૨૨૭.   ૐ શ્રી લોજલોકમહાનંદનાય નમઃ

૨૨૮.   ૐ શ્રી સાધવે નમઃ

૨૨૯.   ૐ શ્રી સાધુપ્રપૂજિતાય નમઃ

૨૩૦.   ૐ શ્રી અનુચ્ચારિતદુર્વાક્યાય નમઃ

૨૩૧.   ૐ શ્રી મધુરાક્ષરભાષણાય નમઃ

૨૩૨.   ૐ શ્રી ત્યાગિમાન્યાય નમઃ

૨૩૩.   ૐ શ્રી મહાયોગિને નમઃ

૨૩૪.   ૐ શ્રી સદાશ્ચર્યક્રિયાય નમઃ

૨૩૫.   ૐ શ્રી સ્થિરાય નમઃ

૨૩૬.   ૐ શ્રી ધ્યાત્રે નમઃ

૨૩૭.   ૐ શ્રી ધ્યાતૃમનોદર્શિને નમઃ

૨૩૮.   ૐ શ્રી મનસ્વિને નમઃ

૨૩૯.   ૐ શ્રી માનદાય નમઃ

૨૪૦.   ૐ શ્રી મૃદવે નમઃ

૨૪૧.   ૐ શ્રી પ્રશ્નોત્તરપટવે નમઃ

૨૪૨.   ૐ શ્રી વેદતત્ત્વજ્ઞાય નમઃ

૨૪૩.   ૐ શ્રી બુદ્ધિમતે નમઃ

૨૪૪.   ૐ શ્રી બુધાય નમઃ

૨૪૫.   ૐ શ્રી ઉદ્ધવેક્ષોત્સુકાય નમઃ

૨૪૬.   ૐ શ્રી અનંતાય નમઃ

૨૪૭.   ૐ શ્રી પત્રીલેખપટવે નમઃ

૨૪૮.   ૐ શ્રી પ્રભવે નમઃ

૨૪૯.   ૐ શ્રી પત્ર્યુત્તરજ્ઞાતનિજૈશ્ચર્યસાધ્વતિમાનિતાય નમઃ

૨૫૦.   ૐ શ્રી રામાનંદસ્વામિવીક્ષાનન્દાય નમઃ

૨૫૧.   ૐ શ્રી સાધુપ્રિયાય નમઃ

૨૫૨.   ૐ શ્રી પ્રિયાય નમઃ

૨૫૩.   ૐ શ્રી બોધન્યાપ્તમહાદીક્ષાય નમઃ

૨૫૪.   ૐ શ્રી ગુરુસેવાપરાય નમઃ

૨૫૫.   ૐ શ્રી યમિને નમઃ

૨૫૬.   ૐ શ્રી ભક્તાય નમઃ

૨૫૭.   ૐ શ્રી નારાયણમુનયે નમઃ

૨૫૮.   ૐ શ્રી સહજાનંદાય નમઃ

૨૫૯.   ૐ શ્રી આત્મદૃશે નમઃ

૨૬૦.   ૐ શ્રી ગુરુમાન્યાય નમઃ

૨૬૧.   ૐ શ્રી ગુરુપ્રેષ્ઠાય નમઃ

૨૬૨.   ૐ શ્રી ગુર્વંતિકકૃતાંજલયે નમઃ

૨૬૩.   ૐ શ્રી ગુર્વાજ્ઞાકૃતત્પાશ્ચોપવેશગમનક્રિયાય નમઃ

૨૬૪.   ૐ શ્રી નારાયણાનન્યતમયે નમઃ

૨૬૫.   ૐ શ્રી એકાંતિકમુનિપ્રિયાય નમઃ

૨૬૬.   ૐ શ્રી વર્ણીન્દ્રાય નમઃ

૨૬૭.   ૐ શ્રી નૈષ્ઠિકપ્રેષ્ઠાય નમઃ

૨૬૮.   ૐ શ્રી એકાંતિકસદર્ચકાય નમઃ

૨૬૯.   ૐ શ્રી યશસ્વિને નમઃ

૨૭૦.   ૐ શ્રી ભૂરિતેજસ્વિને નમઃ

૨૭૧.   ૐ શ્રી વૈદિકાય નમઃ

૨૭૨.   ૐ શ્રી બ્રહ્મવર્ચસિને નમઃ

૨૭૩.   ૐ શ્રી સન્નાયવર્તિને નમઃ

૨૭૪.   ૐ શ્રી નિર્દ્વેષાય નમઃ

૨૭૫.   ૐ શ્રી ભક્તિહર્ષવિવર્ધનાય નમઃ

૨૭૬.   ૐ શ્રી ગૃહીતહિતવાચે નમઃ

૨૭૭.   ૐ શ્રી સર્વભૂતત્ત્વવિદે નમઃ

૨૭૮.   ૐ શ્રી ઊહવતે નમઃ

૨૭૯.   ૐ શ્રી સત્યપ્રિયાય નમઃ

૨૮૦.   ૐ શ્રી સત્યપરાય નમઃ

૨૮૧.   ૐ શ્રી નિષ્કામનરવલ્લભાય નમઃ

૨૮૨.   ૐ શ્રી અદ્રોકહાય નમઃ

૨૮૩.   ૐ શ્રી સદોદ્યોગિને નમઃ

૨૮૪.   ૐ શ્રી ષડૃર્મિવિજયક્ષમાય નમઃ

૨૮૫.   ૐ શ્રી ધર્મકાર્યક્ષિપ્રકારિણે નમઃ

૨૮૬.   ૐ શ્રી દીર્ધદર્શિને નમઃ

૨૮૭.   ૐ શ્રી વિચારવતે નમઃ

૨૮૮.   ૐ શ્રી દેશકાલાઘવિહતસ્વસ્વરુપાચલસ્થિતયે નમઃ

૨૮૯.   ૐ શ્રી સત્તમાય નમઃ

૨૯૦.   ૐ શ્રી દમઘૃતે નમઃ

૨૯૧.   ૐ શ્રી દક્ષાય નમઃ

૨૯૨.   ૐ શ્રી વિનીતાય નમઃ

૨૯૩.   ૐ શ્રી સ્મૃતિમતે નમઃ

૨૯૪.   ૐ શ્રી ઋજવે નમઃ

૨૯૫.   ૐ શ્રી સચ્છાસ્ત્રવ્યસનાય નમઃ

૨૯૬.   ૐ શ્રી અવ્યગ્રાય નમઃ

૨૯૭.   ૐ શ્રી અભિમાનિપુરુષારુચયે નમઃ

૨૯૮.   ૐ શ્રી અતિસર્વમતયે નમઃ

૨૯૯.   ૐ શ્રી વાગ્મિને નમઃ

૩૦૦.   ૐ શ્રી સત્સંગિજનવલ્લભાય નમઃ

૩૦૧.   ૐ શ્રી અપ્રમત્તાય નમઃ

૩૦૨.   ૐ શ્રી અતિપ્રગલ્ભાય નમઃ

૩૦૩.   ૐ શ્રી અનલસાય નમઃ

૩૦૪.   ૐ શ્રી અન્યગુણગ્રહાય નમઃ

૩૦૫.   ૐ શ્રી સદાચારપ્રિયાય નમઃ

૩૦૬.   ૐ શ્રી શુષ્કજ્ઞાનિવાદતમોરવયે નમઃ

૩૦૭.   ૐ શ્રી કૃષ્ણાર્પિતાન્નગંધાદિદેવતાપિતૃયાજકાય નમઃ

૩૦૮.   ૐ શ્રી સદ્યઃ પ્રશ્નસમાધાનવિસ્માપિતમભાજનાય નમઃ

૩૦૯.   ૐ શ્રી અજાતશત્રવે નમઃ

૩૧૦.   ૐ શ્રી સમદૃશે નમઃ

૩૧૧.   ૐ શ્રી ધર્મનિષ્ઠમહાદરાય નમઃ

૩૧૨.   ૐ શ્રી અનસૂયાય નમઃ

૩૧૩.   ૐ શ્રી અચલપ્રતિજ્ઞાય નમઃ

૩૧૪.   ૐ શ્રી કામશાસ્ત્રવિવર્જનાય નમઃ

૩૧૫.   ૐ શ્રી દીનાલ્પવિકલવત્વેક્ષાજાતતીવ્રવ્યથાકુલાય નમઃ

૩૧૬.   ૐ શ્રી સ્વધર્માદિગુણોપેતહાર્યભક્તજનારુચયે નમઃ

૩૧૭.   ૐ શ્રી સન્મંડલાવાસરુચયે નમઃ

૩૧૮.   ૐ શ્રી સન્મંડલપરાયણાય નમઃ

૩૧૯.   ૐ શ્રી સચ્છાસ્ત્રનિંદિતત્યાગિને નમઃ

૩૨૦.   ૐ શ્રી પ્રશસ્તાર્થનિષેવિકાય નમઃ

૩૨૧.   ૐ શ્રી સંપદાપત્સમાય નમઃ

૩૨૨.   ૐ શ્રી મોક્ષધિષણાય નમઃ

૩૨૩.   ૐ શ્રી પ્રતિભાનતવે નમઃ

૩૨૪.   ૐ શ્રી સુચિરશ્રુતસચ્છાસ્ત્રાય નમઃ

૩૨૫.   ૐ શ્રી નાપમાનિસજ્જનાય નમઃ

૩૨૬.   ૐ શ્રી વાક્યાર્થક્ષિપ્રવિદે નમઃ

૩૨૭.   ૐ શ્રી શત્રુમિત્રદત્તસમોત્તરાય નમઃ

૩૨૮.   ૐ શ્રી અગ્રાહ્યવસ્ત્વનાકાંક્ષિણે  નમઃ

૩૨૯.   ૐ શ્રી નષ્ટવસ્તુશુચોજિતાય નમઃ

૩૩૦.   ૐ શ્રી યથોેચિતસમારંભાય નમઃ

૩૩૧.   ૐ શ્રી સફલારબ્ધસત્ક્રિયાય નમઃ

૩૩૨.   ૐ શ્રી સચ્છાસ્ત્રનુગતપ્રજ્ઞાય નમઃ

૩૩૩.   ૐ શ્રી દૈવપિત્ર્યસ્વકર્મકૃતે નમઃ

૩૩૪.   ૐ શ્રી અપૈશુન્યકૃતે નમઃ

૩૩૫.   ૐ શ્રી અદ્યુતાય નમઃ

૩૩૬.   ૐ શ્રી પાપિસંસર્ગ્યનાદરાય નમઃ

૩૩૭.   ૐ શ્રી બ્રહ્મનિંદાશ્રવઃખેદાય નમઃ

૩૩૮.   ૐ શ્રી સ્ત્રીપ્રસંગભૃશારુચયે નમઃ

૩૩૯.   ૐ શ્રી અકાર્યાચરણહીતાય નમઃ

૩૪૦.   ૐ શ્રી સમયોચિતભાષણાય નમઃ

૩૪૧.   ૐ શ્રી નિર્લજ્જાનતસદ્વિપ્રગુરુદેવપદામ્બુજાય નમઃ

૩૪૨.   ૐ શ્રી મુક્તાનંદાનુગાય નમઃ

૩૪૩.   ૐ શ્રી તુષ્ટાય નમઃ

૩૪૪.   ૐ શ્રી ગુણાબ્ધયે નમઃ

૩૪૫.   ૐ શ્રી સન્મનોહરાય નમઃ

૩૪૬.   ૐ શ્રી ગુરુદત્તજનસ્વામ્યાય નમઃ

૩૪૭.   ૐ શ્રી સુરમ્યવિષયારુચયે નમઃ

૩૪૮.   ૐ શ્રી ગુરુયાચિતભક્તાન્તદુઃખસ્વપ્રાપ્તિસદ્વરાય નમઃ

૩૪૯.   ૐ શ્રી અતિમાનુષત્કર્મણે નમઃ

૩૫૦.   ૐ શ્રી સુખસેવ્યાય નમઃ

૩૫૧.   ૐ શ્રી અખિલેષ્ટદાય નમઃ

૩૫૨.   ૐ શ્રી પ્રપન્નાભયદાય નમઃ

૩૫૩.   ૐ શ્રી શ્રીમતે નમઃ

૩૫૪.   ૐ શ્રી ઉત્તમોત્તમાય નમઃ

૩૫૫.   ૐ શ્રી આત્મવતે નમઃ

૩૫૬.   ૐ શ્રી તાપત્રિતયહૃદ્વાર્તાય નમઃ

૩૫૭.   ૐ શ્રી સદ્‌સદ્‌વ્યક્તિવિત્તમાય નમઃ

૩૫૮.   ૐ શ્રી સત્પતયે નમઃ

૩૫૯.   ૐ શ્રી સર્વહિતકૃતે નમઃ

૩૬૦.   ૐ શ્રીજ્ઞાનદાય નમઃ

૩૬૧.   ૐ શ્રી ભવમોચકાય નમઃ

૩૬૨.   ૐ શ્રી ભૂરિપ્રતાપાય નમઃ

૩૬૩.   ૐ શ્રી નિર્મોહાય નમઃ

૩૬૪.   ૐ શ્રી મહારાજાય નમઃ

૩૬૫.   ૐ શ્રી નૃપાર્ચિતાય નમઃ

૩૬૬.   ૐ શ્રી અધૃષ્યાય નમઃ

૩૬૭.   ૐ શ્રી અવિકૃતાય નમઃ

૩૬૮.   ૐ શ્રી અજવ્યાય નમઃ

૩૬૯.   ૐ શ્રી શરણ્યાય નમઃ

૩૭૦.   ૐ શ્રી ભક્તવત્સલાય નમઃ

૩૭૧.   ૐ શ્રી અતર્ક્યાય નમઃ

૩૭૨.   ૐ શ્રી અનુપમાય નમઃ

૩૭૩.   ૐ શ્રી અપારાય નમઃ

૩૭૪.   ૐ શ્રી અપ્રમાદાય નમઃ

૩૭૫.   ૐ શ્રી અવ્યયાય નમઃ

૩૭૬.   ૐ શ્રી ઉજ્જવલાય નમઃ

૩૭૭.   ૐ શ્રી ધર્મશંસિને નમઃ

૩૭૮.   ૐ શ્રી ધર્મહેતવે નમઃ

૩૭૯.   ૐ શ્રી વેદગૂઢાર્થબોધકાય નમઃ

૩૮૦.   ૐ શ્રી કાલામાયાભયત્રાત્રે નમઃ

૩૮૧.   ૐ શ્રી ભક્તવર્મણે નમઃ

૩૮૨.   ૐ શ્રી સુમંગલાય નમઃ

૩૮૩.   ૐ શ્રી ઉપાસનારીતિવક્ત્રે નમઃ

૩૮૪.   ૐ શ્રી બ્રહ્મધામદર્શકાય નમઃ

૩૮૫.   ૐ શ્રી બ્રહ્મભૂતપરબ્રહ્મોપાસનાસ્થાપકાય નમઃ

૩૮૬.   ૐ શ્રી અક્ષરાય નમઃ

૩૮૭.   ૐ શ્રી કંદર્પદર્પદલનાય નમઃ

૩૮૮.   ૐ શ્રી નૈષ્ઠિકવ્રતપોષકાય નમઃ

૩૮૯.   ૐ શ્રી અદીનદિવ્યચરિતાય નમઃ

૩૯૦.   ૐ શ્રી મનોનિગ્રહયુક્તિદાય નમઃ

૩૯૧.   ૐ શ્રી વરણીયાય નમઃ

૩૯૨.   ૐ શ્રી અન્યદુઃખજ્ઞાય નમઃ

૩૯૩.   ૐ શ્રી સંસારાર્ણવનાવિકાય નમઃ

૩૯૪.   ૐ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ

૩૯૫.   ૐ શ્રી વાક્યસુધાતર્પિતસત્સભાય નમઃ

૩૯૬.   ૐ શ્રી વિધવાસ્પર્શદોષાતિપ્રખ્યાત્રે નમઃ

૩૯૭.   ૐ શ્રી ઉપશમસ્થિતયે નમઃ

૩૯૮.   ૐ શ્રી પ્રતિબિમ્બાંશવાદાદિમતતૂલદવાનલાય નમઃ

૩૯૯.   ૐ શ્રી સભક્તિધર્મધર્માઢ્યભક્તિયોગપ્રવર્તકાય નમઃ

૪૦૦.   ૐ શ્રી પ્રોક્તાસદ્દશકાલાદિદોષાય નમઃ

૪૦૧.   ૐ શ્રી નિષ્કપટાય નમઃ

૪૦૨.   ૐ શ્રી સદ્દેશકાલાદિગુણજ્ઞાપકાય નમઃ

૪૦૩.   ૐ શ્રી સત્પ્રંશસકાય નમઃ

૪૦૪.   ૐ શ્રી સ્વધર્મશિથિલાપ્રીતયે નમઃ

૪૦૫.   ૐ શ્રી ભક્તક્લ્પમહીરુહાય નમઃ

૪૦૬.   ૐ શ્રી ધર્મહીનજ્ઞાનભક્તિદોષભૂયસ્ત્વબોધકાય નમઃ

૪૦૭.   ૐ શ્રી સ્વધર્મહીનપુરુષત્યાગિને નમઃ

૪૦૮.   ૐ શ્રી સત્યપ્રતિશ્રુતાય નમઃ

૪૦૯.   ૐ શ્રી બહ્વન્નસત્રાય નમઃ

૪૧૦.   ૐ શ્રી વિષ્ણવાદિપંચાયતમાનનાય નમઃ

૪૧૧.   ૐ શ્રી વિપ્રાપરાધસહનાય નમઃ

૪૧૨.   ૐ શ્રી સત્યસંકલ્પાય નમઃ

૪૧૩.   ૐ શ્રી આશુદાય નમઃ

૪૧૪.   ૐ શ્રી સાન્વયાધર્મમૂલઘ્નાય નમઃ

૪૧૫.   ૐ શ્રી યજ્ઞકૃતે નમઃ

૪૧૬.   ૐ શ્રી ભ્રાહ્મણપ્રિયાય નમઃ

૪૧૭.   ૐ શ્રી વિષ્ણુસ્વરુપાવિષ્કારાય નમઃ

૪૧૮.   ૐ શ્રી નિર્માયાય નમઃ

૪૧૯.   ૐ શ્રી સર્વદર્શનાય નમઃ

૪૨૦.   ૐ શ્રી જનસાહસ્રયુગપત્સમાધિસ્થિતિકારકાય નમઃ

૪૨૧.   ૐ શ્રી સ્વેક્ષાયાતનરસ્રયોઘાન્યોન્યાસંમર્દસદ્યશસે નમઃ

૪૨૨.   ૐ શ્રી વિપ્રભોજનસંહૃષ્ટાય નમઃ

૪૨૩.   ૐ શ્રી વિપ્રાત્પમને નમઃ

૪૨૪.   ૐ શ્રી વિપ્રપૂજિતાય નમઃ

૪૨૫.   ૐ શ્રી વેદૈકવૈદ્યાય નમઃ

૪૨૬.   ૐ શ્રી દિવ્યાંગાય નમઃ

૪૨૭.   ૐ શ્રી મેઘજિદ્દર્પભંજનાય નમઃ

૪૨૮.   ૐ શ્રી સર્વયોગકલોદ્‌ભાસિને નમઃ

૪૨૯.   ૐ શ્રી સ્વતંત્રાય નમઃ

૪૩૦.   ૐ શ્રી સર્વવેદે નમઃ

૪૩૧.   ૐ શ્રી વશિને નમઃ

૪૩૨.   ૐ શ્રી કૃષ્ણાત્મને નમઃ

૪૩૩.   ૐ શ્રી આકૃષ્ટહૃદયાય નમઃ

૪૩૪.   ૐ શ્રી દેશિકાય નમઃ

૪૩૫.   ૐ શ્રી દિવ્યદર્શનાય નમઃ

૪૩૬.   ૐ શ્રી ગોલોકરમણાય નમઃ

૪૩૭.   ૐ શ્રી બ્રહ્મક્રીડાય નમઃ

૪૩૮.   ૐ શ્રી વૈકુંઠનાયકાય નમઃ

૪૩૯.   ૐ શ્રી અનેકમૂર્તયે નમઃ

૪૪૦.   ૐ શ્રી અંડસ્થાય નમઃ

૪૪૧.   ૐ શ્રી બહિઃસ્થાય નમઃ

૪૪૨.   ૐ શ્રી યોગશિક્ષકાય નમઃ

૪૪૩.   ૐ શ્રી પુરઃસરાય નમઃ

૪૪૪.   ૐ શ્રી મનોવેગાય નમઃ

૪૪૫.   ૐ શ્રી સ્વનેત્રે નમઃ

૪૪૬.   ૐ શ્રી દર્શિતામરાય નમઃ

૪૪૭.   ૐ શ્રી વિષ્ણુયાગસમારંભાય નમઃ

૪૪૮.   ૐ શ્રી ષણ્માસાશિતવાડવાય નમઃ

૪૪૯.   ૐ શ્રી નાનાદેશગતયે નમઃ

૪૫૦.   ૐ શ્રી નાનાયજ્ઞકૃતયે નમઃ

૪૫૧.   ૐ શ્રી ભૂરિદક્ષિણાય નમઃ

૪૫૨.   ૐ શ્રી સદ્યઃસમાધયે નમઃ

૪૫૩.   ૐ શ્રી સર્વાત્મને નમઃ

૪૫૪.   ૐ શ્રી નિરીશમતખંડનાય નમઃ

૪૫૫.   ૐ શ્રી મકારપંચકોચ્છેત્રે નમઃ

૪૫૬.   ૐ શ્રી ધર્મસર્ગપ્રપોષકાય નમઃ

૪૫૭.   ૐ શ્રી પાપિકૃતાન્તાય નમઃ

૪૫૮.   ૐ શ્રી પરમાય નમઃ

૪૫૯.   ૐ શ્રી પુણ્યકીર્તયે નમઃ

૪૬૦.   ૐ શ્રી પૃથુશ્રવસે નમઃ

૪૬૧.   ૐ શ્રી કૃશોદ્ધવાધ્વસંપોષ્ટ્રે નમઃ

૪૬૨.   ૐ શ્રી સાધ્વીધર્મપ્રવર્તકાય નમઃ

૪૬૩.   ૐ શ્રી દૈત્યાંશગુરુખદ્યોતભાસ્કરાય નમઃ

૪૬૪.   ૐ શ્રી ધર્મધારકાય નમઃ

૪૬૫.   ૐ શ્રી લોભાદિદોષગદિત્રે નમઃ

૪૬૬.   ૐ શ્રી તામસવ્રતવર્જનાય નમઃ

૪૬૭.   ૐ શ્રી સુવ્રતાય નમઃ

૪૬૮.   ૐ શ્રી સિદ્ધિદાય નમઃ

૪૬૯.   ૐ શ્રી સિદ્ધાય નમઃ

૪૭૦.   ૐ શ્રી સિદ્ધેશાય નમઃ

૪૭૧.   ૐ શ્રી સિદ્ધિપાય નમઃ

૪૭૨.   ૐ શ્રી અચ્યુતાય નમઃ

૪૭૩.   ૐ શ્રી કૌલાધ્વશાપદાય નમઃ

૪૭૪.   ૐ શ્રી પ્રોક્તાસુરલક્ષ્મણે નમઃ

૪૭૫.   ૐ શ્રી અસુરાતિગાય નમઃ

૪૭૬.   ૐ શ્રી ભુજંગનગરાનંદાય નમઃ

૪૭૭.   ૐ શ્રી નિજભક્તસ્તુતાય નમઃ

૪૭૮.   ૐ શ્રી મહતે નમઃ

૪૭૯.   ૐ શ્રી અહિંસાસ્થાપકાય નમઃ

૪૮૦.   ૐ શ્રી ભૂરિનિજૈશ્વર્યપ્રદર્શકાય નમઃ

૪૮૧.   ૐ શ્રી દૂરદેશસ્થઆત્મભક્તદત્તસાક્ષાત્સ્વદર્શનાય નમઃ

૪૮૨.   ૐ શ્રી સચ્છાસ્ત્રોદિતસત્કીર્તયે નમઃ

૪૮૩.   ૐ શ્રી આત્યંતિકગતિપ્રદાય નમઃ

૪૮૪.   ૐ શ્રી પરાલ્પરોષકારાતિસ્મરણાય નમઃ

૪૮૫.   ૐ શ્રી સર્વભાવવિદે નમઃ

૪૮૬.   ૐ શ્રી પરાપકારસાહગ્રવિસ્મૃતયે નમઃ

૪૮૭.   ૐ શ્રી કોમલાન્તરાય નમઃ

૪૮૮.   ૐ શ્રી પાષંડરક્ષિતાત્મીયાય નમઃ

૪૮૯.   ૐ શ્રી દૈત્યમોહનચેષ્ટિતાય નમઃ

૪૯૦.   ૐ શ્રી અખંડિતાર્ષમર્યાદાય નમઃ

૪૯૧.   ૐ શ્રી પરગુહ્યાપ્રકાશકાય નમઃ

૪૯૨.   ૐ શ્રી પાત્રાર્પિતબહુદ્રવ્ય્યાય નમઃ

૪૯૩.   ૐ શ્રી યથાયુક્તોપદેશકાય  નમઃ

૪૯૪.   ૐ શ્રી અવિગ્રહપ્રિયાય નમઃ

૪૯૫.   ૐ શ્રી વાણીદંડપારુષ્યવર્જિતાય નમઃ

૪૯૬.   ૐ શ્રી બ્રહ્મણ્યદેવાય નમઃ

૪૯૭.   ૐ શ્રી દેવેજ્યાય નમઃ

૪૯૮.   ૐ શ્રી દશરૂપપ્રદર્શકાય નમઃ

૪૯૯.   ૐ શ્રી અકુંઠિતવચસે નમઃ

૫૦૦.   ૐ શ્રી દેશાચારજ્ઞાય નમઃ

૫૦૧.   ૐ શ્રી અનાદૃતોદ્ધતાય નમઃ

૫૦૨.   ૐ શ્રી શિક્ષાર્થક્ષણરુપે નમઃ

૫૦૩.   ૐ શ્રી નિત્યમૈત્રાય  નમઃ

૫૦૪.   ૐ શ્રી સચ્છાસ્ત્રસંગ્રહિણે નમઃ

૫૦૫.   ૐ શ્રી ધર્મિપક્ષાય નમઃ

૫૦૬.   ૐ શ્રી સાધુસેવિને નમઃ

૫૦૭.   ૐ શ્રી પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય નમઃ

૫૦૮.   ૐ શ્રી પ્રણતાર્તિહરાય નમઃ

૫૦૯.   ૐ શ્રી પૂજ્યાય નમઃ

૫૧૦.   ૐ શ્રી વિષયાસક્તનિંદકાય નમઃ

૫૧૧.   ૐ શ્રી ભક્તદેહાન્તસમયદત્તદિવ્યસ્વદર્શનાય નમઃ

૫૧૨.   ૐ શ્રી યમદૂતવિતસ્વીયાય નમઃ

૫૧૩.   ૐ શ્રી નરાકાર્તિનિવારકાય નમઃ

૫૧૪.   ૐ શ્રી સન્માર્ગવર્તિાશેષસ્વાશ્રિતાય  નમઃ

૫૧૫.   ૐ શ્રી શીઘ્રસિદ્ધિદાય નમઃ

૫૧૬.   ૐ શ્રી અનાથરોગવૃદ્ધાર્ભભિક્ષુપોષણકારકાય નમઃ

૫૧૭.   ૐ શ્રી ગૂઢાશયાય નમઃ

૫૧૮.   ૐ શ્રી ગૂઢ મંત્રાય નમઃ

૫૧૯.   ૐ શ્રી સર્વજીવાપ્રતારકાય  નમઃ

૫૨૦.   ૐ શ્રી ભક્તાસદ્વાસનોચ્છેત્રે નમઃ

૫૨૧.   ૐ શ્રી અસદાગ્રહવિવર્જિનાય નમઃ

૫૨૨.   ૐ શ્રી પોષ્યવર્ગાનુવિહિતતત્સમાનમિતાશનાય નમઃ

૫૨૩.   ૐ શ્રી આપત્કાલાત્યક્તનિજાય નમઃ

૫૨૪.   ૐ શ્રી પંચકાલાર્ચિતાચ્યુતાય નમઃ

૫૨૫.   ૐ શ્રી યોગેશ્વરાય નમઃ

૫૨૬.   ૐ શ્રી મુનિપતયે નમઃ

૫૨૭.   ૐ શ્રી નિત્યમુક્તાય નમઃ

૫૨૮.   ૐ શ્રી મહામુનયે નમઃ

૫૨૯.   ૐ શ્રી બૌદ્ધાદિનાસ્તિકમતખંડનાય નમઃ

૫૩૦.   ૐ શ્રી પંડિતાર્ચિતાય નમઃ

૫૩૧.   ૐ શ્રી અહિંસયજ્ઞપ્રસ્તોત્રે નમઃ

૫૩૨.   ૐ શ્રી વૈષ્ણવક્રતુકારકાય નમઃ

૫૩૩.   ૐ શ્રી મદ્યમાંસસુરાગંધાઘ્રાણશુદ્ધિવિધાપકાય નમઃ

૫૩૪.   ૐ શ્રી મત્તોન્મત્તખલાવાદિને નમઃ

૫૩૫.   ૐ શ્રી પુરસ્કૃતગુણાધિકાય નમઃ

૫૩૬.   ૐ શ્રી નાનાભક્તજનાનંદાય નમઃ

૫૩૭.   ૐ શ્રી સદસદ્‌વ્યક્તિદર્શકાય નમઃ

૫૩૮.   ૐ શ્રી ભૃગુનંદીશશાપાર્તજનરક્ષકાય નમઃ

૫૩૯.   ૐ શ્રી ઉત્તમાય નમઃ

૫૪૦.   ૐ શ્રી વેદવિદે નમઃ

૫૪૧.   ૐ શ્રી શાસ્ત્રવિદે નમઃ

૫૪૨.   ૐ શ્રી વાદિદુર્જેયાય નમઃ

૫૪૩.   ૐ શ્રી હૃતસંશયાય નમઃ

૫૪૪.   ૐ શ્રી ખટ્‌વાંગાત્મને નમઃ

૫૪૫.   ૐ શ્રી હૃદંભોજધ્યેયાય નમઃ

૫૪૬.   ૐ શ્રી ધ્યાતૃમનોહરાય નમઃ

૫૪૭.   ૐ શ્રી જ્યોતિઃસંસ્થાય નમઃ

૫૪૮.   ૐ શ્રી અતિરમ્યાંગાય નમઃ

૫૪૯.   ૐ શ્રી સુરેખારુણપત્તલાય નમઃ

૫૫૦.   ૐ શ્રી ચાર્વંગુલયે નમઃ

૫૫૧.   ૐ શ્રી નખેંદ્વાલિપ્રભાપહૃતહૃતમસે નમઃ

૫૫૨.   ૐ શ્રી પદ્મકોશાતિમૃદુલચરણાય નમઃ

૫૫૩.   ૐ શ્રી તુંગગુલ્ફકાય નમઃ

૫૫૪.   ૐ શ્રી હ્રસ્વજંઘાય નમઃ

૫૫૫.   ૐ શ્રી વૃત્તજાનવે  નમઃ

૫૫૬.   ૐ શ્રી સમોરવે  નમઃ

૫૫૭.   ૐ શ્રી સત્સિતાંશુકાય નમઃ

૫૫૮.   ૐ શ્રી ગંભીરનાભયે નમઃ

૫૫૯.   ૐ શ્રી આજાનુભુજાય નમઃ

૫૬૦.   ૐ શ્રી તતભુજાંતરાય નમઃ

૫૬૧.   ૐ શ્રી કંઠલંબિતહારાલયે  નમઃ

૫૬૨.   ૐ શ્રી કંબુકંઠાય નમઃ

૫૬૩.   ૐ શ્રી અરુણાધરાય નમઃ

૫૬૪.   ૐ શ્રી પ્રફુલ્લપદ્મવદનાય નમઃ

૫૬૫.   ૐ શ્રી કુંદદંતાય નમઃ

૫૬૬.   ૐ શ્રી મિતસ્મિતાય નમઃ

૫૬૭.   ૐ શ્રી તિલપુષ્પાભનાસાંતશ્યામબિંદવે નમઃ

૫૬૮.   ૐ શ્રી સમશ્રવસે નમઃ

૫૬૯.   ૐ શ્રી વામશ્રવોતરશ્યામબિંદવે નમઃ

૫૭૦.   ૐ શ્રી પદ્મલેક્ષણાય નમઃ

૫૭૧.   ૐ શ્રી વિશાલભાલતિલકાય નમઃ

૫૭૨.   ૐ શ્રી સૂક્ષ્મવક્રશિરોરુહાય નમઃ

૫૭૩.   ૐ શ્રી શિરઃપટલત્પુષ્પાપીજરાજયે નમઃ

૫૭૪.   ૐ શ્રી સ્વભક્તદૃશે નમઃ

૫૭૫.   ૐ શ્રી અવતારિણે નમઃ

૫૭૬.   ૐ શ્રી ભયત્રાત્રે નમઃ

૫૭૭.   ૐ શ્રી અભયરાજવરપ્રદાય નમઃ

૫૭૮.   ૐ શ્રી કૃતદુર્ગપુરાવાસાય નમઃ

૫૭૯.   ૐ શ્રી ક્રોધયંત્રે નમઃ

૫૮૦.   ૐ શ્રી અદ્‌ભૂતક્રિયાય નમઃ

૫૮૧.   ૐ શ્રી નાનાદેશપ્રેષિતસ્વભક્તનાશિતદુષ્ક્રિયાય નમઃ

૫૮૨.   ૐ શ્રી અસુરક્લિષ્ટસત્સંગસાંત્વનાય નમઃ

૫૮૩.   ૐ શ્રી સાધુવલ્લભાય નમઃ

૫૮૪.   ૐ શ્રી સદ્દદ્રોહિગુરુપાલશિક્ષકક્ષ્મેરાજ્યદાય નમઃ

૫૮૫.   ૐ શ્રી ગર્વેન્દ્રાર્ચિતપાદામ્બજાય નમઃ

૫૮૬.   ૐ શ્રી ગવેન્દ્રવરદાય નમઃ

૫૮૭.   ૐ શ્રી અનઘાય નમઃ

૫૮૮.   ૐ શ્રી ભક્તત્રાત્રે નમઃ

૫૮૯.   ૐ શ્રી ઉદ્ધવસ્વામિસંપ્રદાયપ્રકાશકાય નમઃ

૫૯૦.   ૐ શ્રી વિપ્રપ્રશંસનાય નમઃ

૫૯૧.   ૐ શ્રી તીર્થવિધિબોધકાય નમઃ

૫૯૨.   ૐ શ્રી આર્તિહૃતે નમઃ

૫૯૩.   ૐ શ્રી વિપ્રસંતપર્ણાય નમઃ

૫૯૪.   ૐ શ્રી નાનાવ્રતવક્ત્રે નમઃ

૫૯૫.   ૐ શ્રી મહાયશસે નમઃ

૫૯૬.   ૐ શ્રી કૌલોચ્છિદે નમઃ

૫૯૭.   ૐ શ્રી વિજયાય નમઃ

૫૯૮.   ૐ શ્રી વર્ણ્યવિષ્ણુયાગમહોત્સવાય નમઃ

૫૯૯.   ૐ શ્રી ભક્તિગમ્યાય નમઃ

૬૦૦.   ૐ શ્રી ભક્તવશાય નમઃ

૬૦૧.   ૐ શ્રી કૃતદિગ્વિજયાય નમઃ

૬૦૨.   ૐ શ્રી અક્ષયાય નમઃ

૬૦૩.   ૐ શ્રી ભક્તિધર્મકૃતાનન્દાય નમઃ

૬૦૪.   ૐ શ્રી સર્વમંગલદર્શનાય નમઃ

૬૦૫.   ૐ શ્રી ઉત્તમાત્મને નમઃ

૬૦૬.   ૐ શ્રી જ્યાપ્રેષ્ઠાય નમઃ

૬૦૭.   ૐ શ્રી લલિતેષ્ટવરપ્રદાય નમઃ

૬૦૮.   ૐ શ્રી મુકુંદસેવાસંતુષ્ટાય નમઃ

૬૦૯.   ૐ શ્રી જયાનીતપયઃપિબાય નમઃ

૬૧૦.   ૐ શ્રી નારાયણધૃતામત્રાય નમઃ

૬૧૧.   ૐ શ્રી વાસુદેવત્તચંદનાય નમઃ

૬૧૨.   ૐ શ્રી ગોપાલમંજિતામત્રાય નમઃ

૬૧૩.   ૐ શ્રી અખંડાપ્તાર્ચનસાધનાય નમઃ

૬૧૪.   ૐ શ્રી ઉમાનાછઆપ્તપુષ્પાદયે નમઃ

૬૧૫.   ૐ શ્રી જયપ્રક્ષાલિતાંબરાય નમઃ

૬૧૬.   ૐ શ્રી લલિતાસંસ્કૃતાન્નાદયે નમઃ

૬૧૭.   ૐ શ્રી પંચાલ્યાલિપ્તપાકભુવે નમઃ

૬૧૮.   ૐ શ્રી અવરામાર્જિતાવાસાય નમઃ

૬૧૯.   ૐ શ્રી શિવોપાનીતપાદુકાય નમઃ

૬૨૦.   ૐ શ્રી દયગોવિંદાપ્તવન્યાય નમઃ

૬૨૧.   ૐ શ્રી મયરામાવિતાંબરાય નમઃ

૬૨૨.   ૐ શ્રી પ્રયાગોાક્તપુરાણાદયે નમઃ

૬૨૩.   ૐ શ્રી નિશાનિત્યકથાદરાય નમઃ

૬૨૪.   ૐ શ્રી મુક્તબ્રહ્મસ્તુતયશસે નમઃ

૬૨૫.   ૐ શ્રી પ્રેમગીતગુણશ્રુતયે નમઃ

૬૨૬.   ૐ શ્રી મહાનુભાવમુદિતાય નમઃ

૬૨૭.   ૐ શ્રી શુકરક્ષિતપુસ્તકાય નમઃ

૬૨૮.   ૐ શ્રી આનંદકલ્પિતાવાસાય નમઃ

૬૨૯.   ૐ શ્રી સોમસૂરાદિપાર્ષદાય નમઃ

૬૩૦.   ૐ શ્રી ય્રાાર્હકારિતાત્મીયસેવનાય નમઃ

૬૩૧.   ૐ શ્રી ભક્તકામદુહે નમઃ

૬૩૨.   ૐ શ્રી નિબદ્ધોત્સવપર્યાયાય નમઃ

૬૩૩.   ૐ શ્રી વિજયોત્સવતોષિતાય નમઃ

૬૩૪.   ૐ શ્રી અન્નકુટકૃતાનુજ્ઞાય નમઃ

૬૩૫.   ૐ શ્રી મહાસંભારહારકાય નમઃ

૬૩૬.   ૐ શ્રી પત્રદૂતાહૂતભક્તાય નમઃ

૬૩૭.   ૐ શ્રી પાકશાનાવલોકનાય નમઃ

૬૩૮.   ૐ શ્રી પ્રત્યુદ્‌ગતમુનિવ્રતાય નમઃ

૬૩૯.   ૐ શ્રી માનિતાખિલવૈષ્ણવાય નમઃ

૬૪૦.   ૐ શ્રી સત્પ્રીણનાય નમઃ

૬૪૧.   ૐ શ્રી ક્ષણસ્વાપાય નમઃ

૬૪૨.   ૐ શ્રી દીપાલીમંગલાપ્લવાય નમઃ

૬૪૩.   ૐ શ્રી બ્રાહ્મક્ષણાશુવિહિતનૈત્યકાય નમઃ

૬૪૪.   ૐ શ્રી અખિલધર્મવેદિને નમઃ

૬૪૫.   ૐ શ્રી ચારુચક્રકપીઠસ્થાય નમઃ

૬૪૬.   ૐ શ્રી ઉત્તમક્ષ્મેશપૂજિતાય નમઃ

૬૪૭.   ૐ શ્રી ભક્તસ્વેક્ષાપ્રદાનોત્કાય નમઃ

૬૪૮.   ૐ શ્રી મયરામેક્ષણસ્મિતાય નમઃ

૬૪૯.   ૐ શ્રી ભક્તસંપ્રીણનધૃતનૂતનાંશુકભૂષણાય નમઃ

૬૫૦.   ૐ શ્રી અનર્ઘ્યપીતકૌશેયપરિધાનવિચક્ષણાય નમઃ

૬૫૧.   ૐ શ્રી મુકુટાકૃતિબંદ્ધશોણશીર્ષપટદ્યુતયે નમઃ

૬૫૨.   ૐ શ્રી સસ્વર્ણબિન્દુકૌસુંભસત્કંચુકધૃતિપ્રભાય નમઃ

૬૫૩.   ૐ શ્રી સ્કંધોલ્લસદ્ધૈમપટાય નમઃ

૬૫૪.   ૐ શ્રી કટિબદ્ધારુણાંશુકાય નમઃ

૬૫૫.   ૐ શ્રી હેમાંગદલસદ્‌બાહવે નમઃ

૬૫૬.   ૐ શ્રી કર્ણશોભિતકુંડલાય નમઃ

૬૫૭.   ૐ શ્રી કંઠલંબિતસસ્વર્ણમુક્તાહારાલિશોભનાય નમઃ

૬૫૮.   ૐ શ્રી ચંચત્સુવર્ણકટકશૃંખલાયકરદ્વયાય નમઃ

૬૫૯.   ૐ શ્રી સદ્રત્નખચિતસ્વર્ણમુદ્રિકાશોભિતાંગુલયે નમઃ

૬૬૦.   ૐ શ્રી સત્કેસરોર્ધ્વતિલકાય નમઃ

૬૬૧.   ૐ શ્રી સરક્તાક્ષતચન્દ્રકાય નમઃ

૬૬૨.   ૐ શ્રી અવંતસોલ્લસત્કર્ણાય નમઃ

૬૬૩.   ૐ શ્રી ચલત્કૌસુમશેખરાય નમઃ

૬૬૪.   ૐ શ્રી સુગંધિપુષ્પહારાલિદર્શનીયાય નમઃ

૬૬૫.   ૐ શ્રી મનોહરાય નમઃ

૬૬૬.   ૐ શ્રી ગજેન્દ્રગમનાય નમઃ

૬૬૭.   ૐ શ્રી અર્કાંશુચંચદ્વાસસે નમઃ

૬૬૮.   ૐ શ્રી સ્મિતાનનાય નમઃ

૬૬૯.   ૐ શ્રી ઉચ્ચરમ્યાસનાસીનાય નમઃ

૬૭૦.   ૐ શ્રી મુનિમંડલમધ્યગાય નમઃ

૬૭૧.   ૐ શ્રી સોમવર્મોદ્‌ધૃતછત્રાય નમઃ

૬૭૨.   ૐ શ્રી મુકુંદધૃતનક્તકાય નમઃ

૬૭૩.   ૐ શ્રી અલયભૃગુજિદ્રત્નદંડચામરવીજિતાય નમઃ

૬૭૪.   ૐ શ્રી સૂરનાંજાત્તવ્યજનાય નમઃ

૬૭૫.   ૐ શ્રી જપમાલાલસત્કરાય નમઃ

૬૭૬.   ૐ શ્રી ઉશીરચારુવ્યજનકરોત્તમકૃતાદરાય નમઃ

૬૭૭.   ૐ શ્રી સ્વેક્ષણાનન્દિતસ્વીયાય નમઃ

૬૭૮.   ૐ શ્રી શ્રુતકીર્તયે નમઃ

૬૭૯.   ૐ શ્રી નિજાર્ચિતાય નમઃ

૬૮૦.   ૐ શ્રી વિપ્રસાત્કૃતવિત્તૌઘાય નમઃ

૬૮૧.   ૐ શ્રી દાનશૂરાય નમઃ

૬૮૨.   ૐ શ્રી નિરેષણાય નમઃ

૬૮૩.   ૐ શ્રી ઉન્મત્તગંગાપ્લવનાય નમઃ

૬૮૪.   ૐ શ્રી દીપાવલિમહોત્સવાય નમઃ

૬૮૫.   ૐ શ્રી નિત્યકર્માદરાય નમઃ

૬૮૬.   ૐ શ્રી નૂત્નવસનાય નમઃ

૬૮૭.   ૐ શ્રી દીનવત્સલાય નમઃ

૬૮૮.   ૐ શ્રી સદર્ચિતાય નમઃ

૬૮૯.   ૐ શ્રી અન્નકૂટેક્ષાય નમઃ

૬૯૦.   ૐ શ્રી રમારંજનભોજનાય નમઃ

૬૯૧.   ૐ શ્રી સદાશનાય નમઃ

૬૯૨.   ૐ શ્રી બદ્ધકટયે નમઃ

૬૯૩.   ૐ શ્રી સ્વભક્તપરિવેષણાય નમઃ

૬૯૪.   ૐ શ્રી ભક્તભુક્તીક્ષણાનંદાય નમઃ

૬૯૫.   ૐ શ્રી સદાનંદાય નમઃ

૬૯૬.   ૐ શ્રી મહાશયાય નમઃ

૬૯૭.   ૐ શ્રી સત્સંગદીપકાય નમઃ

૬૯૮.   ૐ શ્રી ભક્તશિક્ષાદક્ષાય નમઃ

૬૯૯.   ૐ શ્રી ઉરુક્રમાય નમઃ

૭૦૦.   ૐ શ્રી ધર્મરક્ષકરાય નમઃ

૭૦૧.   ૐ શ્રી સ્પર્શવિવેકાય નમઃ

૭૦૨.   ૐ શ્રી ધર્મસિદ્ધિદાય નમઃ

૭૦૩.   ૐ શ્રી નિષ્કામસિદ્ધિદાય નમઃ

૭૦૪.   ૐ શ્રી ત્યાગિસેવ્યાય નમઃ

૭૦૫.   ૐ શ્રી અદ્વૈતાય નમઃ

૭૦૬.   ૐ શ્રી જયપ્રિયાય નમઃ

૭૦૭.   ૐ શ્રી એકાદશીવ્રતવિધિપ્રવક્ત્રે નમઃ

૭૦૮.   ૐ શ્રી એકાદશીશ્વરાય નમઃ

૭૦૯.   ૐ શ્રી પ્રબોધનીવ્રતાચારાય નમઃ

૭૧૦.   ૐ શ્રી મહાદાનપ્રતોષિતાય નમઃ

૭૧૧.   ૐ શ્રી મુનિપ્રતોષાય નમઃ

૭૧૨.   ૐ શ્રી વિદુરનીતિશાસ્ત્રપ્રશંસનાય નમઃ

૭૧૩.   ૐ શ્રી અક્ષરસ્થાય નમઃ

૭૧૪.   ૐ શ્રી મુનિવ્રાતસ્તુતાય નમઃ

૭૧૫.   ૐ શ્રી યોષિદ્‌ગણેડિતાય નમઃ

૭૧૬.   ૐ શ્રી ભક્ત્યેકતોષ્યાય નમઃ

૭૧૭.   ૐ શ્રી ભક્ત્યાત્મને નમઃ

૭૧૮.   ૐ શ્રી ભક્તગ્રામમહોત્સવાય નમઃ

૭૧૯.   ૐ શ્રી વૃત્તાલયપુરાવાસાય નમઃ

૭૨૦.   ૐ શ્રી ભક્તસંઘસુખપ્રદાય નમઃ

૭૨૧.   ૐ શ્રી પ્રાપ્તસ્વબંધુસન્માનાય નમઃ

૭૨૨.   ૐ શ્રી ભૂરિતર્પિતપાર્ષદા નમઃ

૭૨૩.   ૐ શ્રી ગંગાર્પિતફલાહારાય નમઃ

૭૨૪.   ૐ શ્રી ભક્તસંઘસમર્ચિતાય નમઃ

૭૨૫.   ૐ શ્રી નાનાદેશીયભક્તૌઘાર્પિતવિત્તૌઘદાન્તકૃતે નમઃ

૭૨૬.   ૐ શ્રી ભક્તભ્રાતૃદ્વાસપર્યાયકૃતભોજનાય નમઃ

૭૨૭.   ૐ શ્રી દોલોત્મવવિદ્યાનજ્ઞાય નમઃ

૭૨૮.   ૐ શ્રી નરનારાયણર્ચકાય નમઃ

૭૨૯.   ૐ શ્રી રંગક્રીડનકૃતે નમઃ

૭૩૦.   ૐ શ્રી મુક્તકામચારનિષેશકાય નમઃ

૭૩૧.   ૐ શ્રી સ્ત્રીપુંપ્રસંગભૂર્યાપ્રદર્શકાય નમઃ

૭૩૨.   ૐ શ્રી ધર્મદેશીકાય નમઃ

૭૩૩.   ૐ શ્રી સાષ્ટાજ્રબ્રહ્મચૈકસ્થાપકાય નમઃ

૭૩૪.   ૐ શ્રી ધર્મવિત્તમાય નમઃ

૭૩૫.   ૐ શ્રી ગૃહીતરનસ્ત્રયંગસ્પર્શદોષપ્રકાશકાય નમઃ

૭૩૬.   ૐ શ્રી સ્ત્રીપુંસાન્યોન્યસંસ્પર્શવ્યવસ્થાકૃતે નમઃ

૭૩૭.   ૐ શ્રી વિદાંવરાય નમઃ

૭૩૮.   ૐ શ્રી આહારશુદ્ધિકૃતિને નમઃ

૭૩૯.   ૐ શ્રી સદ્યઃપાપનિષ્કૃતે નમઃ

૭૪૦.   ૐ શ્રી વેદાન્તતત્ત્વપ્રથનાય નમઃ

૭૪૧.   ૐ શ્રી સાંખ્યયોગાર્થદર્શકાય નમઃ

૭૪૨.   ૐ શ્રી અદાંભિકપ્રિયાય નમઃ

૭૪૩.   ૐ શ્રી અતૃષ્ણાય નમઃ

૭૪૪.   ૐ શ્રી ગુણગ્રાહિણે નમઃ

૭૪૫.   ૐ શ્રી ગુણપ્રિયાય નમઃ

૭૪૬.   ૐ શ્રી પુરાણશ્રવણોત્સુકાય નમઃ

૭૪૭.   ૐ શ્રી પુરાણવિધિબોધકાય નમઃ

૭૪૮.   ૐ શ્રી શ્રીમદ્‌ભાગવતશ્રોત્રે નમઃ

૭૪૯.   ૐ શ્રી શ્રીમદ્‌ભાગવતાભિજ્ઞાય નમઃ

૭૫૦.   ૐ શ્રી શ્રીમદ્‌ભાગવતાર્પકાય નમઃ

૭૫૧.   ૐ શ્રી શ્રીમદ્‌ભાગવતોત્કૃષ્ટપુરશ્ચરણકારકાય નમઃ

૭૫૨.   ૐ શ્રી જન્માષ્ટમ્યુત્સવાપૂર્ણજીવવર્મમનોરથાય નમઃ

૭૫૩.   ૐ શ્રી કાર્યાયનનરાનંદાય નમઃ

૭૫૪.   ૐ શ્રી વાસ્તુવેશ્મનિકેતનાય નમઃ

૭૫૫.   ૐ શ્રી સૂરસંભાવનાય નમઃ

૭૫૬.   ૐ શ્રી શાકસંસ્કારાનંદિતસ્વકાય નમઃ

૭૫૭.   ૐ શ્રી નાગટંકજનપ્રીયાય નમઃ

૭૫૮.   ૐ શ્રી શુકપ્રશ્નકૃતોત્તરાય નમઃ

૭૫૯.   ૐ શ્રી ચાંદ્રાયણવ્રતારાધ્યાય નમઃ

૭૬૦.   ૐ શ્રી પંચાલજનપાવનાય નમઃ

૭૬૧.   ૐ શ્રી શિવરાત્રિવ્રતાચરણાય નમઃ

૭૬૨.   ૐ શ્રી કૃતદોલામહોત્સવાય નમઃ

૭૬૩.   ૐ શ્રી કૃતદોલામહોત્સવાય નમઃ

૭૬૪.   ૐ શ્રી દ્વૈતાદ્વૈતાર્થનિગમહાર્દબોધિને નમઃ

૭૬૫.   ૐ શ્રી મહોદયાય નમઃ

૭૬૬.   ૐ શ્રી દિવ્યાંગભક્તિધર્માદિરૂપપ્રેક્ષયિત્રે નમઃ

૭૬૭.   ૐ શ્રી અમૃતાય નમઃ

૭૬૮.   ૐ શ્રી હેમંતાર્ચાસ્તુતિપ્રીયાય નમઃ

૭૬૯.   ૐ શ્રી જીર્ણદુર્ગજનાર્ચિતાય નમઃ

૭૭૦.   ૐ શ્રી કૃતતીર્થવિધયે નમઃ

૭૭૧.   ૐ શ્રી વિપ્રભોજનાય નમઃ

૭૭૨.   ૐ શ્રી ભૂરિદાય નમઃ

૭૭૩.   ૐ શ્રી અભવાય નમઃ

૭૭૪.   ૐ શ્રી દુર્ગભક્તાતિસુખદાય નમઃ

૭૭૫.   ૐ શ્રી કૃતકૃત્યાય નમઃ

૭૭૬.   ૐ શ્રી જગત્પતયે નમઃ

૭૭૭.   ૐ શ્રી રહઃસ્થાય નમઃ

૭૭૮.   ૐ શ્રી ગૂઢસંકલ્પાય નમઃ

૭૭૯.   ૐ શ્રી હરિમંદિરકારાકાય નમઃ

૭૮૦.   ૐ શ્રી મહારંભાય નમઃ

૭૮૧.   ૐ શ્રી સદાસ્વસ્થાય નમઃ

૭૮૨.   ૐ શ્રી કલિદોષહરોદ્યમાય નમઃ

૭૮૩.   ૐ શ્રી કૃતશ્રીનગરવાસાય નમઃ

૭૮૪.   ૐ શ્રી મહાસંભારસાધકાય નમઃ

૭૮૫.   ૐ શ્રી શ્રીપુરેશાર્હિતાય નમઃ

૭૮૬.   ૐ શ્રી સભ્યાય નમઃ

૭૮૭.   ૐ શ્રી પૂર્તકર્મપ્રશંસકાય નમઃ

૭૮૮.   ૐ શ્રી નરનારાયણાર્ચાસંસ્થાપકાય નમઃ

૭૮૯.   ૐ શ્રી પૌરમાનિતાય નમઃ

૭૯૦.   ૐ શ્રી ક્ષેત્રમાહાત્મ્યગદિત્રે નમઃ

૭૯૧.   ૐ શ્રી મહોત્સવવિધાપકાય નમઃ

૭૯૨.   ૐ શ્રી એકાહભોજિતાશેષપૌરવિપ્રાય નમઃ

૭૯૩.   ૐ શ્રી બહુપ્રદાય નમઃ

૭૯૪.   ૐ શ્રી પૂજોત્સવવ્યવસ્થાકૃતે નમઃ

૭૯૫.   ૐ શ્રી ગાંગેયપ્રાર્થિતાય નમઃ

૭૯૬.   ૐ શ્રી મનવે નમઃ

૭૯૭.   ૐ શ્રી ભુજંગપુરભક્તાતિપ્રીયાય નમઃ

૭૯૮.   ૐ શ્રી પૌરપ્રપૂજિતાય નમઃ

૭૯૯.   ૐ શ્રી નરનારાયણપ્રતિષ્ઠાપકાય નમઃ

૮૦૦.   ૐ શ્રી વિપ્રપૂજકાય નમઃ

૮૦૧.   ૐ શ્રી નિબદ્ધોત્સવમર્યાદાય નમઃ

૮૦૨.   ૐ શ્રી ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદાય નમઃ

૮૦૩.   ૐ શ્રી વૃત્તાલયાક્ષિપદ્માર્કાય નમઃ

૮૦૪.   ૐ શ્રી શિલ્પિસન્માનકારકાય નમઃ

૮૦૫.   ૐ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણાદ્યર્ચાસ્થાપકાય નમઃ

૮૦૬.   ૐ શ્રી અર્ચિતભૂસુરાય નમઃ

૮૦૭.   ૐ શ્રી મુક્તાદિષ્ટોત્પથછેદકાય નમઃ

૮૦૮.   ૐ શ્રી ચિત્રાર્ચાર્ચાપ્રવર્તકાય નમઃ

૮૦૯.   ૐ શ્રી દ્વારિકાપ્રેષિતસુહૃદે નમઃ

૮૧૦.   ૐ શ્રી તીર્થવાસ્યઘદર્શકાય નમઃ

૮૧૧.   ૐ શ્રી સત્ત્રાત્રે નમઃ

૮૧૨.   ૐ શ્રી દ્વારિકેશાત્મને નમઃ

૮૧૩.   ૐ શ્રી ભક્તાપદ્દર્શનક્ષમાય નમઃ

૮૧૪.   ૐ શ્રી સચ્ચિદાનંદવરદાય નમઃ

૮૧૫.   ૐ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણાત્મકાય નમઃ

૮૧૬.   ૐ શ્રી વર્ધિતક્ષેત્રમાહાત્મ્યાય નમઃ

૮૧૭.   ૐ શ્રી તપ્તમુદ્રાંકિતસ્વકાય નમઃ

૮૧૮.   ૐ શ્રી મુક્તાત્મને નમઃ

૮૧૯.   ૐ શ્રી ત્રિયુગાય નમઃ

૮૨૦.   ૐ શ્રી વાદિજેત્રે નમઃ

૮૨૧.   ૐ શ્રી અનુયુગસંભવાય નમઃ

૮૨૨.   ૐ શ્રી અસુરાવિદિતેશત્વાય નમઃ

૮૨૩.   ૐ શ્રી પ્રકટેશ્વરલક્ષણાય નમઃ

૮૨૪.   ૐ શ્રી અંતઃસંશયહૃદ્વાર્તાય નમઃ

૮૨૫.   ૐ શ્રી દુરાચારવિમોચનાય નમઃ

૮૨૬.   ૐ શ્રી અશસ્ત્રાય નમઃ

૮૨૭.   ૐ શ્રી ધિષણાસ્ત્રાય નમઃ

૮૨૮.   ૐ શ્રી આસુરાવેશકર્ષણાય નમઃ

૮૨૯.   ૐ શ્રી લડ્ડુકાદીષ્ટગણપાય નમઃ

૮૩૦.   ૐ શ્રી સિંદૂરાદીષ્ટમારુતયે નમઃ

૮૩૧.   ૐ શ્રી વૃત્તાલયપ્રિયાય નમઃ

૮૩૨.   ૐ શ્રી ધર્મજન્માહાર્ચિતસદિ્‌દ્વજાય નમઃ

૮૩૩.   ૐ શ્રી મહાસભાસનાય નમઃ

૮૩૪.   ૐ શ્રી દત્તવિધ્યુપાત્તસુતદ્વયાય નમઃ

૮૩૫.   ૐ શ્રી પુત્રવિન્યસ્તગુરુતાય નમઃ

૮૩૬.   ૐ શ્રી પુત્રસાત્કૃતસંશ્રિતાય નમઃ

૮૩૭.   ૐ શ્રી સદોવિભક્તદેશાદયે નમઃ

૮૩૮.   ૐ શ્રી સમાય નમઃ

૮૩૯.   ૐ શ્રી આચાર્યશિક્ષકાય નમઃ

૮૪૦.   ૐ શ્રી ભક્તિજન્માહભક્તૌઘતર્પણાય નમઃ

૮૪૧.   ૐ શ્રી ચિત્રિતાધિપાય નમઃ

૮૪૨.   ૐ શ્રી નૃપામાત્યાર્થિતાય નમઃ

૮૪૩.   ૐ શ્રી પૌરપ્રીતાય નમઃ

૮૪૪.   ૐ શ્રી વટપુરાગમાય નમઃ

૮૪૫.   ૐ શ્રી મંત્રિપ્રત્યુદ્‌ગતાય નમઃ

૮૪૬.   ૐ શ્રી નાનાવાદ્યવાદકસંવૃતાય નમઃ

૮૪૭.   ૐ શ્રી સાલંકારગજારૂઢાય નમઃ

૮૪૮.   ૐ શ્રી ચારુચામરવીજિતાય નમઃ

૮૪૯.   ૐ શ્રી દૃક્પાવિતજનવ્રતાય નમઃ

૮૫૦.   ૐ શ્રી સિંહજિન્નૃપપૂજિતાય નમઃ

૮૫૧.   ૐ શ્રી સ્વપ્રતાપપરાભૂતવિદ્વદ્વૈરિકૃતાનતયે નમઃ

૮૫૨.   ૐ શ્રી સિંહજિત્સંશયચ્છેત્રે નમઃ

૮૫૩.   ૐ શ્રી ભક્તરીતિપ્રદર્શકાય નમઃ

૮૫૪.   ૐ શ્રી રઘુવીરાર્પિતસ્વીયભૂષાવિત્તનવાંશુકાય નમઃ

૮૫૫.   ૐ શ્રી સર્વજીવહિતાવહાય નમઃ

૮૫૬.   ૐ શ્રી સર્વસચ્છાસ્ત્રરસદોહનાય નમઃ

૮૫૭.   ૐ શ્રી અનાકુલમનસે નમઃ

૮૫૮.   ૐ શ્રી શિક્ષાપત્રીલેખનકૃતે નમઃ

૮૫૯.   ૐ શ્રી સ્વભુવે નમઃ

૮૬૦.   ૐ શ્રી સામાન્યધર્મવચનાય નમઃ

૮૬૧.   ૐ શ્રી વિશેષવૃષવર્ણનાય નમઃ

૮૬૨.   ૐ શ્રી નિગમાદ્યષ્ટસચ્છાસ્ત્રાતિરુચયે નમઃ

૮૬૩.   ૐ શ્રી શાસ્ત્રસારવિદે નમઃ

૮૬૪.   ૐ શ્રી વિશિષ્ટાદ્વૈતમતધૃતે નમઃ

૮૬૫.   ૐ શ્રી સાકારબ્રહ્મવર્ણનાય નમઃ

૮૬૬.   ૐ શ્રી રામાનુજકૃતગ્રંથશ્રુતિપાઠપ્રવર્તકાય નમઃ

૮૬૭.   ૐ શ્રી ગૃહીતવિઠ્ઠલેશોક્તવ્રતોત્સવવિધયે નમઃ

૮૬૮.   ૐ શ્રી સુધયે નમઃ

૮૬૯.   ૐ શ્રી યથાધિકારસદ્ધર્મવક્ત્રે નમઃ

૮૭૦.   ૐ શ્રી વૈદિકસમ્મતાય નમઃ

૮૭૧.   ૐ શ્રી શિક્ષાપત્રીસ્થાપિતસ્વમાહાત્મ્યાય નમઃ

૮૭૨.   ૐ શ્રી પાઠસિદ્ધિદાય નમઃ

૮૭૩.   ૐ શ્રી સદ્ધર્માતિપ્રવૃત્તીચ્છવે  નમઃ

૮૭૪.   ૐ શ્રી શિક્ષાપત્રીપ્રવર્તકાય નમઃ

૮૭૫.   ૐ શ્રી પ્રમોદિતાશ્રિતજનાય નમઃ

૮૭૬.   ૐ શ્રી નરનારાયણેક્ષણાય નમઃ

૮૭૭.   ૐ શ્રી મહાદોલોત્સવાય નમઃ

૮૭૮.   ૐ શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદાર્પિતસદ્ધસવે નમઃ

૮૭૯.   ૐ શ્રી ધૌરેયસ્થાપિતશ્રીમદ્‌રાધામદનમોહનાય નમઃ

૮૮૦.   ૐ શ્રી પુત્રોપદિષ્ટશ્રીકૃષ્ણમંત્રદીક્ષાવિધિક્રમાય નમઃ

૮૮૧.   ૐ શ્રી પ્રોક્તદીક્ષિતસદ્ધર્માય નમઃ

૮૮૨.   ૐ શ્રી કૃષ્ણપૂજાવિધાપકાય નમઃ

૮૮૩.   ૐ શ્રી પ્રોક્તાપરાધનિર્હારાય નમઃ

૮૮૪.   ૐ શ્રી ક્ષમાસારાય નમઃ

૮૮૫.   ૐ શ્રી સદર્ચનાય નમઃ

૮૮૬.   ૐ શ્રી સ્ત્રાચાર્યપત્નીશિષ્યત્વસ્થાપકાય નમઃ

૮૮૭.   ૐ શ્રી શિષ્યશાસનાય નમઃ

૮૮૮.   ૐ શ્રી પુત્રદત્તમહાદીક્ષાય નમઃ

૮૮૯.   ૐ શ્રી પુત્રદીક્ષિતપૂરુષાય નમઃ

૮૯૦.   ૐ શ્રી સ્નુષાદીક્ષિતયોષાય નમઃ

૮૯૧.   ૐ શ્રી શ્રીરાધાકૃષ્ણેષ્ટદેવતાય નમઃ

૮૯૨.   ૐ શ્રી સત્સંગિધ્યેયસન્મૂર્તયે નમઃ

૮૯૩.   ૐ શ્રી એકાન્તિપરાયણાય નમઃ

૮૯૪.   ૐ શ્રી પુત્રપ્રોક્તાબ્દિકાશેષવ્રતોત્સવવિધિક્રમાય નમઃ

૮૯૫.   ૐ શ્રી ગોપાલપ્રશ્નસંહૃષ્ટાય નમઃ

૮૯૬.   ૐ શ્રી ત્યાગિધર્મોપદેશકાય નમઃ

૮૯૭.   ૐ શ્રી લોભોન્મૂલનઘીદાત્રે નમઃ

૮૯૮.   ૐ શ્રી કામોત્ખનનયુક્તિદાય નમઃ

૮૯૯.   ૐ શ્રી દુર્જેયરસજિદ્‌બોધાય નમઃ

૯૦૦.   ૐ શ્રી નિઃસ્નેહત્વવિધાપકાય નમઃ

૯૦૧.   ૐ શ્રી માનસર્પવિષત્રાત્રે નમઃ

૯૦૨.   ૐ શ્રી કૃષ્ણૈકાન્તિકશંસનાય નમઃ

૯૦૩.   ૐ શ્રી સદ્ધર્મજ્ઞાનવૈરાગ્યભકિતબોધનપટવે નમઃ

૯૦૪.   ૐ શ્રીજ્ઞાનસ્વરૂપનિર્ણેત્રે નમઃ

૯૦૫.   ૐ શ્રી નિયન્ત્રે નમઃ

૯૦૬.   ૐ શ્રી પુરુષાત્મકાય નમઃ

૯૦૭.   ૐ શ્રી પ્રકૃતીશાય નમઃ

૯૦૮.   ૐ શ્રી મહાકાલાય નમઃ

૯૦૯.   ૐ શ્રી માયેશાય નમઃ

૯૧૦.   ૐ શ્રી અવ્યાકૃતાત્મકાય નમઃ

૯૧૧.   ૐ શ્રી હિરણ્યગર્ભાય નમઃ

૯૧૨.   ૐ શ્રી તત્ત્વાત્મને નમઃ

૯૧૩.   ૐ શ્રી તત્ત્વલક્ષણલક્ષકાય નમઃ

૯૧૪.   ૐ શ્રી વૈરાજાય નમઃ

૯૧૫.   ૐ શ્રી અખિલવિશ્વાત્મને નમઃ

૯૧૬.   ૐ શ્રી બુદ્ધિપ્રેરકાય નમઃ

૯૧૭.   ૐ શ્રી ઈશિત્રે નમઃ

૯૧૮.   ૐ શ્રી જીવેશ્વરબ્રહ્મમાયારૂપયાથાર્થ્યબોધકાય નમઃ

૯૧૯.   ૐ શ્રી નિર્ગુણાય નમઃ

૯૨૦.   ૐ શ્રી ગુણવૃત્તિજ્ઞાય નમઃ

૯૨૧.   ૐ શ્રી બદ્ધજીવવિમોચનાય નમઃ

૯૨૨.   ૐ શ્રી ભક્ત્યારાધ્યાય નમઃ

૯૨૩.   ૐ શ્રી મહાદેવાય નમઃ

૯૨૪.   ૐ શ્રીજ્ઞેયાય નમઃ

૯૨૫.   ૐ શ્રી ધ્યેયાય નમઃ

૯૨૬.   ૐ શ્રી પ્રકાશકાય નમઃ

૯૨૭.   ૐ શ્રી શેષીકૃતાક્ષરપરશ્રીકૃષ્ણાય નમઃ

૯૨૮.   ૐ શ્રી કાલકાલનાય નમઃ

૯૨૯.   ૐ શ્રી કૃષ્ણસેવાહીનમુક્તિચતુષ્કેચ્છાપહારકાય નમઃ

૯૩૦.   ૐ શ્રી આદિષ્ટસાંખ્યસિદ્ધાંતાય નમઃ

૯૩૧.   ૐ શ્રી નિજજ્ઞાનફલપ્રદાય નમઃ

૯૩૨.   ૐ શ્રી ઋૃષ્યાત્મકાય નમઃ

૯૩૩.   ૐ શ્રી ચતુર્વર્ણાશ્રમધર્મનિરૂપકાય નમઃ

૯૩૪.   ૐ શ્રી ષટ્‌કર્મવિધિનિર્ણેત્રે નમઃ

૯૩૫.   ૐ શ્રી ગાયત્રીમન્ત્રદૈવત્યાય નમઃ

૯૩૬.   ૐ શ્રી સ્માર્તવક્ત્રે નમઃ

૯૩૭.   ૐ શ્રી શ્રૌતવક્ત્રે નમઃ

૯૩૮.   ૐ શ્રી વિપ્રધર્મવિશેષવિદે નમઃ

૯૩૯.   ૐ શ્રી જીવિકાવૃત્તિનિર્ણેત્રે નમઃ

૯૪૦.   ૐ શ્રી હેયોપાદેયબોધકાય નમઃ

૯૪૧.   ૐ શ્રી આશૌચનિર્ણયાય નમઃ

૯૪૨.   ૐ શ્રી શ્રાદ્ધવિધિવક્ત્રે નમઃ

૯૪૩.   ૐ શ્રી વિધિપ્રિયાય નમઃ

૯૪૪.   ૐ શ્રી કલિહેયાર્થનિર્ણેત્રે નમઃ

૯૪૫.   ૐ શ્રી રાજધર્મનિરુપકાય નમઃ

૯૪૬.   ૐ શ્રી પતિવ્રતાધર્મવક્ત્રે નમઃ

૯૪૭.   ૐ શ્રી વિધવાધર્મરક્ષકાય નમઃ

૯૪૮.   ૐ શ્રી નાનાવ્રતસમારાધ્યાય નમઃ

૯૪૯.   ૐ શ્રી પૂજાવિધ્યુપદેશકાય નમઃ

૯૫૦.   ૐ શ્રી સ્પર્શનિર્ણયકૃતે નમઃ

૯૫૧.   ૐ શ્રી વાનપ્રસ્થધર્મપ્રદર્શકાય નમઃ

૯૫૨.   ૐ શ્રી સન્યાસધર્મગદિત્રે નમઃ

૯૫૩.   ૐ શ્રી સાંગનિષ્કૃતિબોધકાય નમઃ

૯૫૪.   ૐ શ્રી જીર્ણદુર્ગસ્થાપિતશ્રીદ્વારિકેશાદયે નમઃ

૯૫૫.   ૐ શ્રી આત્મદાય નમઃ

૯૫૬.   ૐ શ્રી બ્રહ્મચારિધર્મવક્ત્રે નમઃ

૯૫૭.   ૐ શ્રી બૃહદ્ધર્મમહાદરાય નમઃ

૯૫૮.   ૐ શ્રી દુર્ગાલયસ્થાપિતશ્રીગોપીનાથાય નમઃ

૯૫૯.   ૐ શ્રી અખિલાર્થદાય નમઃ

૯૬૦.   ૐ શ્રી સહાંગયોગોપદેષ્ટ્રે નમઃ

૯૬૧.   ૐ શ્રી પિંડબ્રહ્માંડનિર્ણયાય નમઃ

૯૬૨.   ૐ શ્રી ભૂતસ્વરૂપનિર્ણેત્રે નમઃ

૯૬૩.   ૐ શ્રી વાયુભેદનિરૂપકાય નમઃ

૯૬૪.   ૐ શ્રી કાલજ્ઞાનવદાય નમઃ

૯૬૫.   ૐ શ્રી યોગસિદ્ધિહેતુપ્રદર્શકાય નમઃ

૯૬૬.   ૐ શ્રી શતાનંદસ્તુતાય નમઃ

૯૬૭.   ૐ શ્રી સ્તુત્યાય નમઃ

૯૬૮.   ૐ શ્રી ભક્તવાંછિતપૂરકાય નમઃ

૯૬૯.   ૐ શ્રી શિક્ષાપત્રીગ્રંથનકાય નમઃ

૯૭૦.   ૐ શ્રી શિક્ષાપત્રીવિધિપ્રવાચે નમઃ

૯૭૧.   ૐ શ્રી શિક્ષાપત્ર્યર્થસંતુષ્ટાય નમઃ

૯૭૨.   ૐ શ્રી લીલાસંદર્ભકારકાય નમઃ

૯૭૩.   ૐ શ્રી નિર્વાસનાય નમઃ

૯૭૪.   ૐ શ્રી તિરોધાનલીલાસંમોહિતાસુરાય નમઃ

૯૭૫.   ૐ શ્રી વૈમાનિકાવૃતાય નમઃ

૯૭૬.   ૐ શ્રી હૃષ્ટદેવવૃંદસમર્ચિતાય નમઃ

૯૭૭.   ૐ શ્રી સ્વર્ચાપ્રાદુષ્કૃતૈશ્વર્યાય નમઃ

૯૭૮.   ૐ શ્રી દત્તપ્રત્યક્ષદર્શનાય નમઃ

૯૭૯.   ૐ શ્રી ભક્તેક્ષાહસિતાય નમઃ

૯૮૦.   ૐ શ્રી પુષ્પાદ્યુપાહર્ત્રે નમઃ

૯૮૧.   ૐ શ્રી અન્નભોજનાય નમઃ

૯૮૨.   ૐ શ્રી ક્ષીરપાય નમઃ

૯૮૩.   ૐ શ્રી નીરપાય નમઃ

૯૮૪.   ૐ શ્રી સ્વોપયાચકેષ્ટાશુસિદ્ધિદાય નમઃ

૯૮૫.   ૐ શ્રી પુત્રદાય નમઃ

૯૮૬.   ૐ શ્રી વિત્તદાય નમઃ

૯૮૭.   ૐ શ્રી વિદ્યાપ્રદાય નમઃ

૯૮૮.   ૐ શ્રી વૈરિભયાપહાય નમઃ

૯૮૯.   ૐ શ્રી અપમૃત્યુહરાય નમઃ

૯૯૦.   ૐ શ્રી ભુક્તિપ્રદાય નમઃ

૯૯૧.   ૐ શ્રી મુક્તિપ્રદાય નમઃ

૯૯૨.   ૐ શ્રી આશ્રયાય નમઃ

૯૯૩.   ૐ શ્રી ઐશ્વર્યદાય નમઃ

૯૯૪.   ૐ શ્રી રોગહરાય નમઃ

૯૯૫.   ૐ શ્રીજ્ઞાનકૃતે નમઃ

૯૯૬.   ૐ શ્રી ભક્તિદાય નમઃ

૯૯૭.   ૐ શ્રી અધિપાય નમઃ

૯૯૮.   ૐ શ્રી સમાધિદાય નમઃ

૯૯૯.   ૐ શ્રી તમોહર્ત્રે નમઃ

૧૦૦૦. ૐ શ્રી સર્વમંગલમંગલાય નમઃ

૧૦૦૧. ઇતિ શ્રી સર્વમંગલોક્તશ્રીહરિસહસ્રનામાવલિ સમાપ્તા ।

 

Facebook Comments