હનુમંત ગુણાષ્ટક

Submitted by swaminarayanworld on Sat, 06/02/2016 - 8:09pm

નીતિપ્રવીન સબે નિગમાગમ, શાસ્ત્રમેં બુદ્ધ રૂ બંકે અપારા, શ્રીરઘુનાથકે મંત્રી અનુપહો, તાહિતે રામકું પ્રાનસેં પ્યારા;

પ્રૌઢ શરીર સીંદુરસેં સોહત, નૈષ્ટિકકે મધ્ય ઇન્દ્ર ઉદારા, શ્રીરઘુવીરકે દૂત મહાબલ, કષ્ટ હરો હનુમાન હમારા         ૧

રાવનકે સુત શકિત ચલાઇસો, આઇ લગી અતિશે દુઃખકારી,કંઠમેં પ્રાન રામાનુજકે હીત, લાયે સંજીવની ઔષધિ ભારી;

લાયે ઉઠાઇ દ્રોણાચલ વેગસેં, રામકેં પક્ષકી પીરસો ટારી, શ્રીરઘુવીરકે દૂત મહાબલ, પીર હરો હનુમાન હમારી.....    ૨

બહુત પ્રકારકી ડાકીની શાકીની, ભૈરવ ભૂત અતિ બિકરાલા, કૃત્યા રૂ વીર પિશાચ નિશાચર, જાહીકું દેખી ડરે તતકાલા;

જયાહીકો મંત્ર જપે સુત વિત્તદ, ટારત તાપ રૂ રોગ વિશાલા; શ્રી રઘુવીરકે દૂત સદા મમ, કષ્ટ હરો હનુમંત કૃપાલા...૩

જ્યાહીકો નામ સુનીકે તતક્ષન, ભાગતહે બ્રહ્મરાક્ષસ ઘોરા, જ્યાકે પ્રતાપસેં પ્રેત પિશાચ રૂ, ભાગત ભૂત કબંધ કઠોરા,

જ્યાકે પ્રતાપ ડરે સબ ડાકિની જોગની જાદુ ભાગે ચહું દૂરા, શ્રીરઘુવીરકે દૂત મહાબલ, હે હનુમંત હરો દુઃખ મોરા.....૪

આપકે ભકત અનન્ય હે તાહીકે, વાંછિત કામકે પૂરનહારા, દુર્બલ દીન રિપુ ભય વ્યાકુલ, તાહીકે હો તુમ ઇષ્ટ ઉદારા;

વાંછિત મોર સો દેહુ દયાનિધિ, વંદત હું તોય વારહીવારા; શ્રી રઘુવીરકે દૂત મહાબલ, કષ્ટ હરો હનુમંત હમારા........૫

હાક સુને જબહી તુમરી તબ, રાક્ષસકી ત્રિય ગર્ભકું ત્યાગે, જંત્ર રૂ મંત્રકે જાન જાદુગર, નામ તુમાર સુની ડરી ભાગે.

તાહિતે સંકટ નાશ કરો, કહે મુકતદાસ પ્રભુસો અનુરાગે; શ્રીરઘુવીરકે દૂત મહાબલ, હે હનુમંત એહી વર માગે......    ૬

Facebook Comments