છપૈયામાં સુખકારીરે પ્રગટ થયા, અનુકંપા ઊર ધારી રે, પ્રગટ થયા (૧)

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 12/04/2016 - 9:26pm

રાગ : મુખડાની માયા લાગીરે, મોહનતારા

પદ - ૧

છપૈયામાં સુખકારીરે પ્રગટ થયા, અનુકંપા ઊર ધારી રે, પ્રગટ થયા. ટેક૦

ભક્તિના ભૂવન વિષે, તેજ તેજ તેજ દિસે, તેજ વિષે ઈશ ઈશ રે. પ્રગટ ૧

આનંદ આનંદ છાયો, સમિર શિતળ વાયો, મોતિડાંનો મેઘ આવ્યો રે. પ્રગટ ૨

માનુની મંગળ ગાવે, હરિને જોવાને આવે, મુખ જોઈને મુદ પાવે રે. પ્રગટ ૩

સુર સૌ વૈમાન લાવી, ફુલ વૃષ્ટિ કરે આવી, પ્રેમ પૂરો દર્શાવી રે. પ્રગટ ૪

દાસ તો નારણ કે’છે પુરણ પુરૂષોતમ જે છે, ધર્મના કુમાર તે છે રે. પ્રગટ ૫

Facebook Comments