હરિ મીલે બોરસડીકી છૈયાં (૨) ?

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 08/04/2016 - 6:11pm

રાગ - ઠુમરી

પદ - ૧

હરિ મીલે બોરસડીકી છૈયાં - હરિ મીલે.

મેં જયું ગઈતી જલ ભરનેકું, હસી બોલાઈ મોરી સૈયાં. હરિ૦ ૧

શ્વેતપાઘ શિર સોહત સુંદર, ફુલતોરાં લટકૈયાં. હરિ૦ ૨

કેસર તિલક ભાલ બીચ નીરખી, લપકી લપકી પરી છૈયાં. હરિ૦ ૩

અવધપ્રસાદકે મન હર લીનો, સહજાનંદ સુખદૈયાં. હરિ૦ ૪

 

પદ - ૨

પ્યારી લાગે મોહનજીકી બતિયાં - પ્યારી.

બતિયાં સુનત મેરો મન હરલીનો, કરી કે નેહ દિનરતિયાં. પ્યારી૦ ૧

સુંદર મૂર્તિ ધર્મકુંવરકી, નીરખી હરખી ઠરી છતિયાં. પ્યારી૦૨

લટક લટક હરિ ચાલ ચલત  હે, લાજત રતિપતિ અતિયાં. પ્યારી૦ ૩

અવધપ્રસાદકે ચિત્તમ ગર ગઈ, ચલત  હંસ હરિ ગતિયાં. પ્યારી૦ ૪

Facebook Comments