પુરૂષોત્તમપ્રકાશ પ્રકાર - ૫૫

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 21/04/2016 - 5:28pm

 

દોહા

અમલ ભર્યાં સૌ અંતરે, આવે અંત્યે અવિનાશ ।

દેહ તજાવી દાસને, આપેછે અક્ષર વાસ ।।૧।।

નર નારી નિઃશંક થયાં, ભાગી બેઠા સહુ ભય ।

શરણ લીધું જેને સ્વામીનું, તેને કર્યાં નિરભય ।।૨।।

સહુને ઉપર શ્રીહરિ, શકો બેસાર્યો સુંદર ।

ભક્તિ કરાવી આ ભવમાં, તાર્યાં કંઇક નારી નર ।।૩।।

નૌતમ રીતને નાથજી, પ્રગટાવી પૃથવી માંય ।

સાંભળ્યું નો’તું જે શ્રવણે, એવું કર્યું આવી આંય ।।૪।।

 

રાગ ધોળ વધામણાનું –

આનંદ આપ્યો અતિઘણોરે,

આ સમામાં અલબેલ; પુરુષોત્તમ પ્રગટીરે ।

અમૃતના સિંધુ ઉલટ્યારે, રંગડાની વાળી છે રેલ; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૫।।

નિર્ભયની નોબત્યો વાગિયોરે, મળીયા મોહનરાય; પુરુષોત્તમ ૦ ।

વિધવિધ થયાં વધામણાંરે, કસર ન રહી કાંય; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૬।।

ખોટ્ય ગઇછે ખોવાઇનેરે, જિત્યનાં જાંગિર ઢોલ; પુરુષોત્તમ ૦ ।

દુઃખ ગયું બહુ દનનુંરે, આવિયું સુખ અતોલ; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૭।।

કળશ ચઢાવ્યો કલ્યાણનોરે, સહુના મસ્તક પર મોડ; પુરુષોત્તમ ૦ ।

ધન્ય ધન્ય આ અવતારનેરે, જોવા રાખી નહી જોડ; પુ પુરુષોત્તમ ૦ ।।૮।।

સહુને પાર સહુ ઉપરેરે, એવી ચલાવી છે રીત; પુરુષોત્તમ૦ ।

નો’તી દિઠી નો’તી સાંભળીરે, પ્રગટાવી એવી પુનિત; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૯।।

સર્વના સ્વામી જે શ્રીહરિરે, સર્વના કાવિયા શ્યામ; પુરુષોત્તમ ૦ ।

સર્વેના નિયંતા નાથજીરે, સર્વેનાં કરિયાં કામ; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૧૦।।

સ્વામિનારાયણ નામનોરે, શક્કો બેસારિયો આપ; પુરુષોત્તમ ૦ ।

એ નામને જે આશર્યારે, તેના તે ટાળિયા તાપ; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૧૧।।

ધામી જે અક્ષરધામનારે, તેણે આપ્યો છે આનંદ; પુરુષોત્તમ ૦ ।

અખંડ આનંદ આપી જીવનેરે, કાપ્યાં ભારે ભવફંદ; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૧૨।।

ખાતાં વળાવ્યાં છે ખોટ્યનાંરે, ખરી કરાવી છે ખાટ્ય; પુરુષોત્તમ ૦ ।

બંધ કિધાં બિજાં બારણાંરે, વે’તી કિધી અક્ષર વાટ્ય; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૧૩।।

તમ ટાળ્યું ત્રિલોકનુંરે, પ્રકાશી પૂરણબ્રહ્મ; પુરુષોત્તમ ૦ ।

અંધારુ રહ્યું તુ આવરીરે, તે ગયું થયું સુગમ; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૧૪।।

સૂરજ સહજાનંદજીરે, આપે થયા છે ઉદ્યોત; પુરુષોત્તમ ૦ ।

પૂર્વની દિશાયે પ્રગટીરે, ખોટા મોટા તે કર્યા ખદ્યોત; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૧૫।।

અષાડિ મેઘે આવી કર્યાંરે, ઝાઝાં બિજાં ઝાકળ; પુરુષોત્તમ ૦ ।

પુર ચાલ્યાં તે પૃથવીયેરે, ધોયા ધરતીના મળ; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૧૬।।

ગાજ વીજ ને વર્ષવુંરે, અગમ સુગમ કર્યું સોય; પુરુષોત્તમ ૦ ।

સહુ જનને સુખ આપિયાંરે, દુઃખી રહ્યું નહિ કોય; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૧૭।।

શર્મનો ઢોલ સુણાવિયોરે, દેવા લાગ્યા પોતે દાત્ય; પુરુષોત્તમ ૦ ।

દુર્બળનાં દુઃખ કાપીયાંરે, ન જોઇ જાત કુજાત્ય; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૧૮।।

ધન્ય ધન્ય મારા નાથજીરે, ધન્ય ઉદ્ધારિયા જન; પુરુષોત્તમ ૦ ।

ધન્ય ધન્ય આ અવતારનેરે, ભલે મળ્યા ભગવાન; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૧૯।।

વારે વારે જાઉં વારણેરે, કર્યાં અમારાં કાજ; પુરુષોત્તમ ૦ ।

ઘણે હેતે ઘનશ્યામજીરે, મળ્યા અલબેલો આજ; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૨૦।।

કહીયે મુખથી કેટલુંરે, આપિયો છે જે આનંદ; પુરુષોત્તમ ૦ ।

નિષ્કુલાનંદ જાય વારણેરે, સે’જે મળ્યા સહજાનંદ; પુરુષોત્તમ ૦ ।।૨૧।।

 

ઇતિ શ્રી સહજાનંદસ્વામી ચરણ કમળ સેવક નિષ્કુલાનંદમુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે પંચપંચાશત્તમઃ પ્રકારઃ ।।૫૫।।

 

પુરૂષોત્તમપ્રકાશ સમાપ્ત