ભવસંભવભીતિભેદનં ....... સહજાનંદગુરું ભજે સદા...

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 11/03/2010 - 8:23pm

સહજાનંદગુરું ભજે સદા....

ભવસંભવભીતિભેદનં સુખસંપત્ કરુણાનિકેતનમ્
વ્રતદાન તપઃ ક્રિયાફલં સહજાનંદગુરું ભજે સદા....૧
કરુણામયચારુલોચનં શરણાયાતજનાર્તિમોચનમ્
પતિતોધ્ધરણાય તત્પરં સહજાનંદગુરું ભજે સદા....૨
નિજતત્ત્વપથાવબોધનં જનતાયાઃ સ્વત એવ દુર્ગમમ્
ઈતિ ચિન્ત્ય ગ્રુહિતવિગ્રહં સહજાનંદગુરું ભજે સદા....3
વિધિશંભુમુખૈરનિગ્રહં ભવ પાથોધિપરિભ્રમાકુલમ્
અપિધાર્ય મનો નર પ્રભં સહજાનંદગુરું ભજે સદા....૪
નિજપાદ પયોજકીર્તનં સતતં સ્યાદ્ ભવ જીવગોચરમ્
ઈતિ યઃ કુરુતે ક્રતૂત્સવં સહજાનંદગુરું ભજે સદા....૫
બહિરીક્ષણલોક માનુષં નિજદત્તામ્બક દર્શિનાં હરિમ્
ભજનીયપદં જગદગુરું સહજાનંદગુરું ભજે સદા....૬
શરણાગતપાપપર્વતં ગણયિત્વા ન તદીય સદગુણમ્
અણુમપ્યતુલં હિ મન્યતે સહજાનંદગુરું ભજે સદા....૭
ભવવારિધિમોક્ષસાધનં ગુરુરાજપ્રકટસ્વસંગમમ્
પ્રકટીકૃતવાન્ કૃપાવશઃ સહજાનંદગુરું ભજે સદા....૮
ભગવન! કૃપયા ત્વયા કૃતં જનતાયામુપકારમીદ્શમ્
ક્ષમતેપ્રતિકર્તુમત્ર કઃ કુરુતેદીનજનસ્તતોન્જલિમ્.....૯
        (ઇતિ દીનાનાથભટ્ટક્રુતં શ્રીગુરૂભજનસ્તોત્રમ)
 
Raag – Vihoginivrutt
 
Bhav sambhav bhiti bhedanaam, sukh sampat karuna ni ketanam;
Vrat dan tapah kriya falam, Sahajanad gurum bhajae sada  …..1
Karuna may chaaru lochanam, sharanayat janarti mochanam;
Patito dhdharanay tatparam, Sahajanad gurum bhajae sada  …..2
Nij tattv pathav bodhanam, janatayah svatah eva durgamam;
Iti chintya gruhit vigraham, Sahajanad gurum bhajae sada  …..3
Vidhishambhu mukher nigrham, bhav pathodhi pari bhrama kulam;
Apidhary manonar prabham, Sahajanad gurum bhajae sada …..4
Nij pad payoj kirtanam, satatam syat bhav jiv gocharam;
Iti yah kurute kratutsavam, Sahajanad gurum bhajae sada  …..5
Bahirikshan lok manusham, nij dattambak darshinam harim;
Bhajaniya padam jagad gurum, Sahajanad gurum bhajae sada…..6
Sharanagat paap pravatam, gan yitva na tadiy sadgunam;
Anu mapy tulam hi manyate, Sahajanad gurum bhajae sada …..7
Bhavvaaridhi moksh sadhanam, gururaj pragat svasangamam;
Pragati krutavan krupa vashah, Sahajanad gurum bhajae sada…..8
Bhagavan krupaya tvaya krutam, janataya mupakar midrusham;
Kshamate prati kartu matrakah, kurute deen jan statonjalim…..9
 

 

Facebook Comments