પુરુષોત્તમ પોતે પ્રગટ્યા, સ્વયં મૂર્તિ સાક્ષાત્‌ (૧) ?

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 14/04/2016 - 7:22pm

 

રાગ : ગરબી

પુરુષોત્તમ પોતે પ્રગટ્યા, સ્વયં મૂર્તિ સાક્ષાત્‌;

સોળે કળા સંપૂરણ, કહ્યામાં ના’વે વાત... પુરુષોત્તમ ૦ ૧

મારી પે’લીવે’લી આવીને, મત પંથ માથે મેખ;

મેલાવ્યા માન મહંતના, અસદ ભેખ ગુરુ ટેક... પુરુષોત્તમ ૦ ૨

ધર્મ એકાંતિક થાપિયો, ધરા ઊપર ધર્મ લાલ;

ઉખેડ્યા મૂળ અધર્મના, કામને કીધો બેહાલ... પુરુષોત્તમ ૦ ૩

કામ ક્રોધ લોભ મોહ માન, વાંકા મેવાસી અસુર;

જીતી બ્રહ્મા ભવ ઈન્દ્રને, માનમાં ફરે મગરૂર... પુરુષોત્તમ ૦ ૪

એવા અસુર આજ મારિયા, શું જાણે મતિમંદ;

પ્રબળ પ્રતાપ દેખાડિયો, સ્વામી સહજાનંદ... પુરુષોત્તમ ૦ ૫

અનંત જીવને ઓધારિયા, શરણે આવ્યા જોડી હાથ;

મહા સુખ દીધાં નિજ જનને, પ્રેમાનંદને નાથ... પુરુષોત્તમ ૦ ૬

-----------------------------------------------------------------------------------

૧. ચોકડી, લીટી ૨. ખોટા ૩. હિન્દુમાંથી મુસલમાન થયેલા લૂંટારાઓ ૪. અભિમાન

 

Facebook Comments