જીવંત પ્રસારણ ‍ શ્રી ગોપીનાથજી દેવ - શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ગઢડા