શામળો મોંસે ખેલત હોરી. શાંમળો (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Mon, 18/04/2016 - 10:41pm

રાગ કાફી હોરિ

પદ - ૧

શામળો મોંસે ખેલત હોરી. શાંમળો.

મેં જમુનાં ભરન ગઈતી, લઈ ગાગર શિર કોરી;

આય અચાનક મળ્યો ડગર મહિ, સંગે સખાકું બટોરી;

દેખી મોકુ નવલ કીશોરી. શાંમળો. ૧

હોરી હોરી કહી ઝોરી ચલાવત, ગાવત અંગ મરોરી;

કેશર ગાગર લઈ મન મોહન, આવ્યો સખિ શ્યામ દોરી;

હસી મોરે શિર પર ઢોરી. શાંમળો. ૨

અબિર ગુલાલ લઈ મુખ મીજયો, કર પકર્યો બર જોરી;

ભીડી ભુજામાંહિ મોકુ પકરકે, કંચુનકી કસ તોરી;

કાઊસે હોના હિલચ્યોરી. શાંમળો. ૩

બૈયાં મરોરી અતિ ઝક ઝોરી, ડાર્યો કંગનવા ફોરી;

દાસ બદ્રિનાથ કહે કહા વરનું, હાર હૈયાકો તોરી;

ગયો મોકું રંગમે રોરી. શાંમળો. ૪

 

પદ - ૨

બાવરે મોરી ચુનર ફારી. બાવરે.

અબીલ ગુલાલકી મુઠી ભરી, દોડ આવ્યો નજીક મોરારી;

સુંદર વાત કહી મનમોહન, સુરત ચુકાઈ હમારી ગયો;

મોરી આંખ મેં ડારી. બાવરે. ૧

હોળી હોળી કહી ધુમ મચાવત, ગાવત મુખ હોંસે ગાને;

ભરી પિચકારી મારત મુખ ઊપર, દેખી સુંદર અતિ નારી ગારી;

નહિ પરણી કુંવારી. બાવરે. ૨

કેશર કુંમ કુંમ કે કિચમાંહી, પટકી મોકું ગિરધારી;

લાજ તજી મન મોહન પ્યારે, ડાર્યો કંચુ મેરો ફાડી;

હસે સખા દઈ કર તાળી. બાવરે. ૩

હસી હસીને નકી સેનમેં મોહન, ચિત્ત હરિ લોને હમારી;

દાસ બદ્રિનાથ કહે શ્યામ ઊપર, તન મન ડારું વારી;

છબિ પર જાઊ બલિહારી. બાવરે. ૪

 

પદ - ૩

છપૈયે રંગ ધુમ મચાઈ. છપૈયે.

ચુવા ચુવા ચંદન અબિર અરગજા, કેશર ગાગર લાઈ;

રામપ્રતાપ ઈચ્છારામ મોહન, ખેલત તીનો ભાઈ;

શોભા મુખ બરની ન જાય. છપૈયે. ૧

શ્રીઘનશ્યામ ભરી પિચકારી, મારત સબહીકુ ધાઈ;

હોરી હોરી કહી રંગ ઊડાવત, ગાવત ફાગ ફુલાઈ;

મોહન મુખ મંદ મુસકાઈ. છપૈયે. ૨

અબીલ ગુલાલ લઈ મન મોહન, ડારત અતિ હરખાઈ;

શ્યામ સખા સબ શ્યામકે ઊપર, ભરી પિચકારી ચલાઈ;

હોળી હોળી મુખનસે ગાઈ. છપૈયે. ૩

ઊડત ગુલાલ લાલ ભયો અંબર, રવિ તેજ નાહી દેખાઈ;

અરસ પરસ સબ ખેલત, એસે માનુ મેઘ ઝરિ લાઈ;

એસો રંગ કીચ મચાઈ. છપૈયે. ૪

ભવ બ્રહ્મા સનકાદિ દેવ મુનિ, કૌતક દેખન આઈ;

દાસ બદ્રિનાથકે શ્યામ ઊપર, સુમન ઝરી બરસાઈ;

જય જય બાની બોલાઈ. છપૈયે. ૫

 

પદ - ૪

છપૈયામેં મંદિર ભારી. છપૈયા.

શ્રી ઘનશ્યામજી પ્રગટ બિરાજત, અવતારકે અવતારી;

કરત દરશન અતિ પ્રેમસે જે જન, પાવે પદારથ ચારી;

જાવે વૈકુંઠ કે દ્વારી. છપૈયા. ૧

પુરવાસી સબહી નીત જાવત, પ્રેમસે સાંજ સવારી;

શ્રી ઘનશ્યામકી માધુરી મુરત, નિરખત મન ચિત્ત ધારી;

અંતર માંહી લેત ઉતારી. છપૈયા. ૨

પ્રેમ ભરે સબહી જન ગાવત, બાજત તાનમે તારી;

તાલ મૃદંગ ઝાંઝ ડફ બાજત, નાચત થઈ થઈ કારી;

બાજે તહાં દૂંદૂભિ ભારી. છપૈયા. ૩

દેશ દેશકે હરિજન ચલી જાવત, ભીડ મચત તહાં ભારી;

શીતલ સંત સભા તહાં શોભત, ત્યાગી સબે ધન નારી;

સેવે ઘનશ્યામ મોરારી. છપૈયા. ૪

કાર્તિક ચૈત મેં મેલા હો, લાગત જાવત બરન હો ચારી;

દાસ બદ્રિનાથ શ્યામ છબી પર, તન મન નાખત વારી;

મૂરતિ અંતરમે ઉતારી. છપૈયા. ૫

Facebook Comments