જીવંત પ્રસારણ શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ - શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (ISSO) Willesden, London, UK

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 29/05/2009 - 10:52pm
Facebook Comments