જીવંત પ્રસારણ ‍ ‍‍શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ - શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (ISSO) Chicago, IL, USA

Submitted by swaminarayanworld on Sun, 07/06/2009 - 10:01am
Facebook Comments