જીવંત પ્રસારણ શ્રી નરનારાયણ દેવ - શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (ISSO) Colonia, New Jersey, USA