શ્રીવાસુદેવ ! વિમલામૃતધામવાસમ્,

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 11/01/2011 - 8:25pm

રાગ - વસંતતિલકાવૃત્તમ્ 

શ્રીવાસુદેવ ! વિમલામૃતધામવાસમ્,
નારાયણં નરકતારણનામધેયમ્;
શ્યામં સિતં દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજં ચ,
ત્વાં ભક્તિધર્મતનયં શરણં પ્રપદ્યે . . . ૧ ટેક.
શિક્ષાર્થમત્ર નિજભક્તિમતાં નરાણા-
મેકાન્તધર્મમખિલં પરિશીલયન્તમ્;
અષ્ટાંગયોગકલનાશ્ચ મહાવ્રતાનિ . . . ત્વાં. ૨
શ્વાસેન સાકમનુલોમવિલોમવૃત્યા,
સ્વાન્તર્બહિશ્ચ ભગવત્યુરુધા નિજસ્ય;
પૂરે ગતાગતજલામ્બુધિનોપમેયમ્ . . . ત્વાં. ૩
બાહ્યાન્તરિન્દ્રિયગણશ્વસનાધિદૈવ
વૃત્યુદભવસ્થિતિલયાનપિ જાયમાનાન્;
સ્થિત્વા તતઃ સ્વમહસા પૃથગીક્ષમાણમ્ . . . ત્વાં. ૪
માયામયાકૃતિતમોશુભવાસનાનામ્,
કર્તું નિષેધમુરુધા ભગવત્સ્વરૂપે;
નિર્બીજસાંખ્યમતયોગગયુક્તિભાજમ્ . . . ત્વાં. ૫
દિવ્યાકૃતિત્વસુમહસ્ત્વસુવાસનાનામ્,
સમ્યગ્વિધિં પ્રથયિતું ચ પતૌ રમાયાઃ;
સાલંબસાંખ્યપથયોગસુયુક્તિભાજમ્ . . . ત્વાં. ૬
કામાર્ત-તસ્કર-નટ-વ્યસનિ-દ્વિસંતઃ,
સ્વસ્વાર્થસિદ્ધિમિવ ચેતસિ નિત્યમેવ;
નારાયણં પરમયૈવ મુદા સ્મરન્તમ્ . . . ત્વાં. ૭
સાધ્વીચકોરશલભાસ્તિમિકાલકંઠ
કોકા નિજેષ્ઠવિષયેષુ યથૈવ લગ્નાઃ;
મૂર્તૌ તથા ભગવતોત્ર મુદાતિલગ્નમ્ . . . ત્વાં. ૮
સ્નેહાતુરસ્ત્વથ ભયાતુર આમયાવી,
યદ્વત્ ક્ષુધાતુરજનશ્ચ વિહાય માનમ્;
દૈન્યં ભજેયુરિહ સત્સુ તથા ચરન્તમ્ . . . ત્વાં. ૯
ધર્મસ્થિતૈરુપગતૈર્બૃહતા નિજૈકયમ્,
સેવ્યો હરિઃ સિતમહઃસ્થિતદિવ્યમૂર્તિઃ;
શબ્દાદ્યરાગિભિરિતિ સ્વમતં વદન્તમ્ . . . ત્વાં.૧૦
સદગ્રંથનિત્યપઠનશ્રવણાદિસક્તમ્,
બ્રાહ્મીં ચ સત્સદસિ શાસતમત્ર વિદ્યામ્;
સંસારજાલપતિતાખિલજીવબંધો !, . . . ત્વાં. ૧૧
 
 
Facebook Comments