મેરે તો એક તુમહી આધારા

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 22/02/2011 - 10:07pm
રાગ - ભૈરવી
 
મેરે તો એક  તુમહી આધારા, મેરે તો એક  તુમહી આધારા
નાવ કે કાગકી ગતિ ભઈ મેરી, જહાં દેખું  તહાં જલનીધિ ખારા. ૧
રસીક શીરોમણી  તુમ બીન મોકું, લગત હે જગસુખ જરત અંગારા. ૨
તુમ મોકું મીલીયો  તો આનંદ અતિશે, બીસરત સબદુઃખ વારમવારા. ૩
મુક્તાનંદ કહે અંતર જામી, કહાં સમજાવું મેરે  પ્રીતમ પ્યારા. ૪
 
 
Facebook Comments