વેલેરી ઉઠીને વાલાજીનું વદન નિહારું (૪) ?

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 24/10/2012 - 7:23pm

 

રાગ : રામકલી

પદ - ૧

વેલેરી ઉઠીને વાલાજીનું વદન નિહારું;

જોઇને કમળ મુખ દુઃખ દૂર વિસારું રે, વેલેરી૦ ટેક૦

વદન વાલાજીનું અતિ સુખકારી;

નિરખી નિરખી જાઉં હું તો સરવસ વારી રે. વેલેરી૦ ૧

મુખડું જોયા વિના પાણીયે ન પીવું;

પ્રાણજીવનને હુંતો જોઇ જોઇ જીવું રે. વેલેરી૦ ૨

પ્રાણજીવન જોવા મેંતો જનમ ધર્યો છે;

જુઠોરે સંસારીયો સર્વે ત્યાગ કર્યો છે રે. વેલેરી૦ ૩

પ્રેમાનંદના સ્વામીને કાજે મેલ્યાં છે;

સંસારીયાં સઉ બળતામેં દાઝે રે, વેલેરી૦ ૪

 

પદ - ૨

વાલાજી જોવાને હુંતો વેલી ઝબકીને જાગી;

આવીને ઉભી છું બાઇ હુંતો ખડકીએ લાગી રે. વાલાજી૦

ખડકીએ ઉભી ઉભી હરિનાં ગુણલાંરે ગાવું;

નિરખી જીવન તનડાના, તાપ સમાવું રે. વાલાજી૦ ૧

વાલોજી દીસે છે બાઇ શોભાનારે ધામ;

મોહનજીને મળવાને મને આવ્યો છે રે કામ રે. વાલાજી૦ ૨

વાલાજીને જોઇને લોભાણી મતિ મારી;

મનડું કરે છે મળવા હું રાખું વારી વારી રે. વાલાજી૦ ૩

પ્રેમારેનંદના સ્વામીને જોઇ;

મગન થઇ છું બાઇ હું તો અંગોઅંગ મોઇ રે. વાલાજી૦ ૪

 

પદ - ૩

શામળીયો સ્નેહી બાઇ મુને પ્રાણથી પ્યારા;

ઘડીએ ન મેલું વાલાજીને નયણાંથી ન્યારા રે. શ્યામળીયો૦

તન મન ધન મારૂં વાલાજીને કાજે;

હવે નથી બીતી દુરિજન લોકડાની લાજે રે. શ્યામળીયો૦ ૧

વાલાજી સંગાથે બાઇ મારૂં ચિતડું બંધાણું;

હવે આ સંસારીયાંને તૃણ જેવા જાણું રે. શ્યામળીયો૦ ૨

મેલ્યો રે સંસારીયો મેં તો હરિવર માટે;

વાલોજી વરી છું બાઇ મારા શિરને સાટે રે. શ્યામળીયો૦ ૩

ભલે રે મળ્યા બાઇ મને હરિવર આવી;

પ્રેમારેનંદના વાલાની હું તો કાવી રે. શ્યામળીયો૦ ૪

 

પદ - ૪

આજ અલબેલો બાઇ મારે મંદિરે પધાર્યા;

વાલાજીએ બાઇ મારાં કારજ સાર્યાં રે. આજ૦ ટેક૦

થોડું થોડું હસતા બોલતા મીઠી વાણી;

ગુણવંત આવ્યા ગોપીયોનાં ચિતડાંને તાણી રે. આજ૦ ૧

આવીરે આંગણીયે ઉભા વાલો આળસડું મોડેરે;

વાલપ વધારી વાલો મુજ સાથે પ્રીત જોડે રે. આજ૦ ૨

પ્રીતડી કરીને વાલે અધરરસ પીધો;

જનમ સફળ બાઇ મારો હરિવરે કીધો રે. આજ૦ ૩

હરિવર મળીયા આનંદ ઓઘ વળીયા;

પ્રેમાનંદનોરે સ્વામી આજ અઢળક ઢળીયા રે. આજ૦ ૪

Facebook Comments