કચ્છ પ્રદેશના હરિભક્તો વિગેરેમા સૂચિ અધ્યાય નંબર

Submitted by swaminarayanworld on Sun, 11/12/2016 - 7:16pm

અબોટી બ્રાહ્મણ :- ૬૨.

અખઇ - જોષી (સારસ્વત) :- ૪, ૧૨.

અદોજી લોધોજી (આધોઇ) :- ૨૪, ૩૭, ૬૨.

અદોજી ધમડકા :- ૨૬, ૨૮, ૩૭.

અદાભાઇ ઠાકોર (માનકુવા) :- ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૭, ૩૪, ૩૭, ૫૭, ૫૮, ૭૨, ૬૪, ૮૮.

અમરબાઇ સુતાર :- ૫, ૭, ૧૬, ૨૦, ૩૦, ૮૮.

અમૃતબાઇ :- ૨૬.

અંબાબાઇ :- ૩૦.

આછુબા (ધમડકા) :- ૩૭.

ઈશ્વરદવે :- ૧૨, ૧૬, ૩૦.

ઉક્કા ઠક્કર :- ૪, ૧૬, ૫૯.

ઉકાભાઇ :- ૧૨.

ઉકો લોવાણો :- ૧૬.

ઉકરડા ભક્ત :- ૧૩, ૩૩.

ઉદયરામ ભટ્ટ :- ૨૬.

ઉદયરામ ચારણ(સરલી) :- ૯૧.

કચરો ભક્ત (અંજાર) ૨૦.

કચરો ઠક્કર (કંથકોટ) :- ૨૪, ૨૬, ૩૭, ૩૮, ૬૨, ૯૧, ૯૪.

કચરો ભક્ત (દહીંસરા) :- ૩૩, ૮૦, ૯૦, ૯૨.

કરણીબા (આધોઇ) :- ૫૬, ૬૦.

કરણીબા (ધમડકા) :- ૩૭, ૫૭, ૬૩.

કરમણ ભક્ત (ભચાઉ) :- ૯૪.

કરમશી (દહીંસરા) :- ૧૫.

કરમશી (ધુફી) :- ૩૮.

કલ્યાણ પટેલ (સામત્રા) :- ૬૨.

કલ્યાણજી-લાધાજી :- ૨૪.

કલ્યાજી સંગજી :- ૨૮, ૩૭, ૬૨.

કાકાભાઇ :- ૨૨.

કાનજી સુતાર :- ૧૫, ૯૩.

કાનજી સુતાર (કાળા તળાવ) :- ૯૩.

કાનુડો :- ૭.

કામાઇ :- ૩૩.

કામેશ્વર ભટ્ટ :- ૧૬, ૩૦.

કાળો વાળંદ :- ૧૫.

કુબેરસિંગ :- ૧૪.

કુબેરજી :- ૬૪, ૬૫, ૬૬.

કુંવરજી સુતાર :- ૪, ૮, ૩૨.

કૃષ્ણભક્ત બ્રહ્મણ (માનકૂવા) :-૧૪, ૬૪

કૃષ્ણભક્ત પટેલ (બળદીયા) :- ૨૬, ૩૩, ૮૯.

કૃષ્ણજી (માનકુવા) :- ૬૪

કેશવજી :- ૧૫.

કેશવજી (ધુફી) :- ૯૦

કેશવજી બ્રાહ્મણ (માનકુવા) :- ૧૧, ૩૮.

કોરબાઇ :- ૨૪.

ખીમજી કણબી :- ૩૦.

ખીમજી જેઠી :- ૪, ૧૨, ૧૬, ૩૦.

ખીમા પટેલ :- ૨૫.

ખુશાલબાઇ :- ૨૬.

ખૈયોખત્રી :- ૧૪, ૨૨, ૨૩, ૩૩, ૮૮, ૮૯.

ગણપતરામ મહેતા :- ૧૬, ૩૪, ૩૮.

ગંગદાસ પટેલ :- ૩૩.

ગંગાધર ઠક્કર :- ૧૦.

ગંગાબાઇ :- ૧૬.

ગંગારામ મલ્લ :- ૪, ૫,૭, ૮, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૪, ૩૮, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૨, ૬૪, ૬૫, ૭૧, ૭૮, ૭૯,૮૦, ૮૮, ૯૩,

ગાંગો ભક્ત :- ૮૮.

ગોપાલજી :- ૬૩.

ગોમતીજીબાઇ સોની :- ૧૬, ૩૦.

ગોવા ભગત :- ૩૩

ચાંગબાઇ :- ૭, ૨૨, ૨૮, ૩૫, ૫૬, ૫૭, ૫૯, ૯૪.

ચાંપશી સુતાર :- ૩૩

જગજીવનભટ્ટ :- ૯૦

જગજીવન મહેતા :- ૩૫, ૫૯, ૬૩, ૬૪, ૬૫, ૬૬.

જમુનાબાઇ :- ૧૬

જયકુંવરબાઇ :- ૩૦, ૩૫.

જાનબાઇ :- ૧૨

જીજીબાઇ :- ૨૮, ૩૭, ૫૭.

જીવરામ પટેલ :- ૫૭.

જીવરામ ગોર :- ૪, ૧૨.

જીવરામ સુતાર :- ૪, ૭, ૧૦, ૧૨,૨૦.

જેઠો ભક્ત :- ૯૦.

જેઠીબાઇ લુહાણા :- ૧૬, ૩૦.

જેઠો અબોટી :- ૩૭, ૬૨.

જેમલજી :- ૨૯, ૫૭.

જેમલસઇ :- ૨૪

જેરામ ભક્ત :- ૨૫, ૬૬.

ડાહીબાઇ અબોટી :- ૧૧

ડોસાભાઇ ઠક્કર :- ૪, ૧૬

ડોસાભાઇ વિપ્ર (માંડવી) :- ૮૦, ૯૩.

ડોસા સુતાર :- ૫૯

ડોસાજી દરબાર કંથકોટ :- ૬૨, ૯૧.

તલો મોઢ :- ૭

તેજપાલ :- ૪

તેજપાલ સોની :- ૧૨

તેજબાઇ :- ૫૬

તેજો લુહાર :- ૯૪

તેજમાલજી :- ૬૩

તેજશી સુતાર :- ૮, ૧૧, ૩૮

ત્રિકમજી મલ્લ :- ૪, ૧૯, ૩૮, ૮૦.

ત્રિકમજી લુવાણો :- ૬૨.

થોભણ સુતાર :- ૩૪.

દલુજી :- ૨૭.

દેવજી પટેલ :- ૩૩, ૯૦.

દેવશી કણબી :- ૧૧, ૯૨.

દેવબાઇ ક્ષત્રી :- ૧૧, ૧૬.

દેવરામ સુતાર :- ૨૦, ૨૭, ૩૨, ૬૪.

દેવાજી :- ૯

દેશલ ગરાસીયો :- ૬૩.

દેશવજી મબારાઓ :- ૭૯, ૮૦.

ધનજી સુતાર :- ૩૩, ૩૬, ૬૦.

ધનજીભાઇ :- ૩૨

નથુ જેઠી :- ૧૨, ૩૦.

નરસિંહ મોઢ :- ૧૬, ૩૦.

નરસિંહભાઇ લુહાર :- ૯૪.

નાથજી કાયસ્થ :- ૪, ૭.

નાથો ગાંડો :- ૧૦

નાથો સુતાર :- ૬, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૫,૧૯, ૩૩, ૫૬, ૫૯.

નાનજી પટેલ :- ૧૦.

નાનજી સુથાર :- ૫૬.

નાનીબાઇ વિપ્ર :- ૪, ૧૨, ૩૦.

નાનીબાઇ બીજી :- ૩૦.

નારાયણજી કાયસ્થ :- ૭, ૧૮, ૩૦, ૩૫.

નારાયણ ઠક્કર (કંથકોટ) :- ૯૧

નારાયણ પટેલ (સુખપર) :- ૯૪.

નારાયણ સુતાર :- ૪, ૫, ૬, ૧૦, ૧૨, ૨૦, ૨૭, ૩૨, ૩૪, ૭૫.

નોધો સુતાર :- ૯, ૩૬, ૫૬.

પદમશી ઠક્કર :- ૨૪, ૯૧.

પાંચો બ્રાહ્મણ અંજાર :- ૩૮.

પાંચો ઠક્કર :- ૨૪

પુંજાજી (કાળીતળીવ) :- ૩૬

પુંજીબાઇ :- ૭, ૧૬, ૨૦, ૩૦, ૮૮.

પુંજો દરજી :- ૨૨.

પુંજો સુતાર :- ૨૨.

પુતળીબાઇ :- ૩૦.

પ્રાગજી દવે :- ૯, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૨૦, ૨૧, ૨૬, ૨૭, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૪, ૩૬, ૫૬, ૫૯, ૬૧, ૬૨, ૬૪, ૭૯, ૮૦.

પ્રાગજી સુતાર :- ૨૦.

પ્રાગમલજી :- ૭૯

પ્રભાબાઇ :- ૩૦

પ્રેમકુંવરબાઇ :- ૩૦

ફતેહમહંમદ જમાદાર :- ૩૮, ૬૨

ભગવાનજી સુતાર :- ૪, ૭, ૧૨, ૧૩, ૧૬, ૨૦, ૨૫, ૨૭, ૨૮, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૫૭, ૫૮.

ભગવાનજી ઠક્કર :- ૪, ૧૨, ૧૬

ભગવાન સોની :- ૧૨

ભવાનીદાસ ગોર :- ૧૨, ૧૬, ૩૦

ભાગબાઇ :- ૪, ૧૬, ૩૫

ભાણજી દવે :- ૧૬, ૩૦, ૯૩

ભારસી પ્રધાન :- ૯૦

ભારમલજી રાઓ :- ૨૦, ૨૫, ૨૬

ભારમલજી શેઠ :- ૯૦

ભીમજી કણબી :- ૬

ભીમજી સુતાર :- ૯, ૧૦, ૫૬, ૫૮, ૫૯, ૬૦

ભોજો સોની :- ૪, ૧૨

મનજી સુતાર :- ૧૬, ૫૬, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૩

મહીદાસ ભટ્ટ :- ૪, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૬, ૨૬, ૨૭, ૩૦

માતાજી :- ૭૯, ૮૮

માધવજી ભટ્ટ :- ૪, ૧૨, ૧૭, ૩૦

માધવજી બ્રાહ્મણ :- ૧૬

માનજી ધાધલ :- ૩૯

માવજી ભક્ત :- ૩૩

માવજી સુતાર :- ૨૨, ૨૫, ૫૫, ૫૯, ૯૦

માવજી કાનજી :- ૯૫

મુરજી જેઠી :- ૧૬

મુળજી ભક્ત :- ૬૪

મુળજી ઠક્કર :- ૫, ૨૪, ૩૦, ૫૭

મુળજી રાજગોર :- ૪, ૧૨

મુળીબાઇ :- ૧૬

મુળુ લંઘો :- ૧૪

મુમૈયો :- ૯૧, ૯૨

મેઘજી ભક્ત :- ૩૩

મેઘજી સુતાર :- ૧૪

મોટીબાઇ :- ૧૬, ૨૩

મોરાર :- ૧૬

યમુનાબાઇ :- ૩૦

રણછોડભાઇ સુતાર :- ૮, ૩૧

રણછોડભાઇ સુતાર (કાળા તળાવ) ૯૩

રતનો ભક્ત (બળદીયા) :- ૧૦, ૩૩, ૮૯, ૯૦

રતનશી :- ૧૬

રતનશી ધુફી :- ૯૦

રવજી (રામપુરા) :- ૨૬, ૩૯

રવજી સુતાર (કાળા તળાવ) :- ૧૦, ૨૮, ૩૬, ૫૬, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૮૮, ૯૦, ૯૧.

રાઘવજી સુતાર :- ૮, ૧૯, ૨૦, ૮૮,

રાઘવજી પટેલ :- ૬૦

રાણબાઇ :- ૧૦

રાણસુર ભક્ત :- ૩૩

રામજી પટેલ (મેઘપર) :- ૯૩

રામદાસ :- ૧૬

રામજી લુવાણો (ચોબારી) :- ૬૨

રામજી સુતાર :- ૪, ૧૨

રામચંદ્ર મહેતા :- ૬૫, ૬૬

રામસંગજી લાધાજી :- ૨૪, ૨૮, ૩૪, ૩૭

રામસંગજી (ધમડકા) :- ૬૬

રાયધણજી ભક્ત જાડેજા (ધમડકા) :-૬૬, ૯૪

રાયધણજી લાધોજી :- ૨૪, ૨૮, ૩૪, ૩૭, ૫૬, ૫૭,૬૨

રાયસંગજી :- ૫૬

રૂડો પટેલ :- ૬૨

રૂડો સુતાર :- ૧૯, ૩૫, ૩૬, ૫૭, ૫૯

રૂપાબાઇ :- ૪, ૭, ૩૦

લખપતજી મહારાઓ :- ૪, ૧૨

લખુશાહ - ૩૫, ૩૭, ૫૬

લક્ષ્મણ કણબી :- ૬

લક્ષ્મીબાઇ મલ્લ :- ૩૦

લક્ષ્મીબાઇ સુતાર :- ૭, ૧૫

લવજી વિપ્ર :- ૧૧

લાખાજી (કાળાતળાવ) :- ૬૩

લાખીયારજી :- ૬૩

લાધાજી (આધોઇ) :- ૨૪

લાધાજી (ધમડકા) :- ૨૪

લાધાજી જાડેજા :- ૩૭, ૫૭, ૬૨

લાધીબાઇ કાયસ્થ :- ૪, ૫, ૭, ૧૨, ૧૩, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૨૦, ૨૭,૩૦,૩૫,૫૭,૭૯,૮૮.

લીલાધર રાજગોર :- ૯૩

લેરખીબાઇ :- ૨૦, ૩૦

વલ્લભ કોઠારી :- ૪, ૧૨, ૧૬, ૨૦

વલ્લજી ભટ્ટ :- ૧૭, ૩૦

વલ્લભજી બ્રાહ્મણ :- ૧૬

વલ્લભરામ ભટ્ટ :- ૨૬

વલ્લભજી લોહાણા :- ૧૬, ૩૦

વશરામ :- (મનકુવા) :- ૬૪

વશરામ લુહાણો ( ચોબારી) :- ૬૨

વસ્તો સુતાર :- ૫૬, ૫૯

વાગજી ઠક્કર :- ૨૪

વાઘજી રોજગોર :- ૧૨

વાઘજી બીજા :- ૪, ૧૨

વાઘાશાહ (ભચાઉ) :- ૨૫, ૨૯, ૩૭, ૫૬, ૬૨, ૬૬

વાલબાઇ ભણશાલી :- ૯૦

વાલજીજેઠી :- ૧૬, ૧૯, ૩૦, ૩૧, ૩૪, ૬૨, ૭૧, ૮૦, ૯૦

વાલજી સુતાર :- ૨૫,૩૪,૫૭,૬૨,૯૧

વાલો પટેલ (બળદીયા) :- ૮૯

વિરજી જોશી સાસ્વતન :- ૪, ૧૩, ૯૩

વિશરામ ભક્ત કણબી :- ૨૬

વિશરામ સુતાર (દુધઇ) :- ૩૭, ૬૨

વિશ્રામભાઇ કણબી :- ૧૧, ૨૬

વિશ્વેશ્વરભટ્ટ :- ૪, ૧૨, ૧૬, ૩૦

વિપોશા વાણીયો (રવા) :- ૯૦

શંકરજી રાજગોર :- ૪, ૧૨

શામજી વિપ્ર :- ૧૧, ૧૨

શામજી પટેલ :- ૯૨

શામજી સુતાર :- ૧૧, ૩૮

શામજી સોલંકી :- ૯૩

શિવરામ કાયસ્થ :- ૪

શિવરામ મહેતો (માંડવી) :- ૫૬,૯૨,૯૩

શિવરામ મહેતો :- ૭, ૧૨, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૨૦, ૨૫, ૨૭, ૩૦, ૩૧,૩૩,૩૫,૫૭,૫૯,૯૩

શિયાણી વિશ્રામ :- ૧૧, ૨૬, ૬૪

શેખજી :- ૩૮

સદાબા :- ૧૩, ૫૭, ૬૫, ૮૯, ૯૨

સમેજો :- ૯

સંગરામજી :- ૬૩

સંઘજી જેઠી :- ૧૬, ૩૦, ૫૬

સામંત સિંહ સર્વૈયા :- ૨૪, ૩૭, ૮૯

સિંઘજીભાઇ સુતાર :- ૯, ૩૦, ૩૧

સુરજબાઇ (વિસનગર) :- ૪, ૧૭, ૨૬, ૩૦

સુરજબાઇ :- ૩૦, ૩૧

સુરજબા સુતાર - ૧૬, ૨૦, ૫૮

સુરબાઇ :- ૬૭

સુંદરજી શેઠ :- ૨૬,૫૬

સુંગરદાસ વૈરાગી :- ૩૮

સુંદરજી સુતાર :- ૪, ૫, ૭, ૮, ૧૭, ૧૯,૨૦,૨૧,૨૨,૨૫,૨૬, ૨૭,૨૮,૨૯,૩૦,૩૧, ૩૨,૩૩,૩૪,૩૫,૩૬,૩૭, ૩૮,૫૮,૫૯,૭૯,૮૮,૯૧

સેજપાલ ઠક્કર :- ૪, ૧૨, ૧૬

સેજીબાઇ :- ૮, ૧૬, ૩૦

સેજુબાઇ :- ૧૬, ૯૨

શોઢો ગરાસીયો :- ૮

હદુજી :- ૫૭

હમીર ભક્ત (રવાગઢ) :- ૫૯

હરખબાઇ :- ૭, ૧૨

હરચંદ સોની :- ૪, ૧૨

હમીરસર :- ૪,૮,૧૦,૧૨,૧૭,૧૯,૨૧, ૩૦,૩૨,૩૩,૩૪,૩૫,૩૮,૬૮

હરજીવન મહેતો (કાયસ્થ) :- ૪, ૭, ૧૨, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૨૦, ૨૫, ૨૭, ૩૦, ૩૧, ૩૫, ૫૭, ૯૩

હરબાઇ સુતાર :- ૭, ૧૦, ૧૩, ૧૬

હરભમ સુતાર :- ૯,૧૦, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૩, ૬૪, ૯૧, ૯૨

હરિભાઇ અબોટી :- ૩૭, ૬૨

હરિરામ બ્રાહ્મણ :- ૧૬

હરિભાઇ સુતાર :- ૮

હંસરાજ શેઠ :- ૫૯, ૯૦

હાંસ કુંવરબાઇ :- ૩૦

હિરબાઇ :- ૪

હીરજીભાઇ સુતાર :- ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૧૨, ૧૩, ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૨, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૭, ૩૮, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૭૮, ૭૯, ૮૮.