કચ્છ પ્રદેશનાં ગામડાંઓનો ઉલ્લેખ દર્શાવતાં અધ્યાય નંબર

Submitted by swaminarayanworld on Sun, 11/12/2016 - 7:15pm

અંજાર, - ૧૯, ૨૦, ૨૨, ૨૮, ૩૫, ૩૮, ૫૬, ૫૭, ૫૯, ૯૪.

અઢસર સરોવર - ૨૪.

અબડાસા -૧૭.

આડેસર - ૨૪, ૩૭.

આધોઇ - ૧૨, ૨૪, ૨૯, ૩૭, ૫૬, ૫૭, ૬૦, ૬૧, ૬૨, ૯૧, ૯૨.

ઓળાવાળી વાવ -

આસંબીયા - ૫૬.

કટારીઆ - ૯૨.

કંથકોટ - ૨૪, ૨૬, ૩૭, ૫૭, ૬૨, ૮૯, ૯૧, ૯૨.

કંઢરાઇ તળાવ - ૧૩, ૩૩.

કાદીયા - ૨૨.

કામાઇ - ૩૩.

કાળાતળાવ - ૩, ૪, ૬, ૯, ૧૦,૩૬, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૨, ૬૩, ૬૪, ૯૦, ૯૧, ૯૨.

કાળી તલાવડી - ૧૩, ૫૬.

કુંભારીયા તળાવ - ૩૮.

કુંવરસર ચીરાઇ - ૨૯, ૩૫.

કેરાગઢ - ૧૩, ૩૩, ૫૭, ૬૫, ૮૯, ૯૩.

કોટેશ્વર - ૫૮.

કોઠારા - ૬૨.

કોડકી ગંગા - ૮, ૩૪

કોડાય - ૫૬

ખોખરા - ૨૫, ૫૭, ૬૦, ૬૨.

ગજોડ - ૩૩.

ગઢકું :- ૩૧

ગાગોદર -૯૪

ગોડપુર - ૧૫

ગૌમુખી ગંગા - ૩૯, ૪૦.

ચકાસર તળાવ - ૩૫

ચાંદરાણી - ૩૭, ૬૨.

ચોબારી - ૬૨

જખૌ - ૯

ઝામોરા સરોવર - ૧૫

ડોણ - ૧૪, ૩૪, ૫૬, ૫૯.

તુણા - ૨૨, ૨૮, ૩૮

તેરા - ૪, ૬, ૯, ૧૪, ૨૨, ૩૬, ૫૬, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬૨, ૬૪.

દહીંસરા - ૬, ૧૫, ૩૩, ૩૮, ૫૯, ૯૦, ૯૧, ૯૨.

દુધઇ - ૩૭, ૬૨.

દેવળીયા તળાવ- ૩૮

દેશલપર - ૨૨

દેશલસર તળાવ - ૧૯

ધમડકા- ૩૪, ૩૭, ૫૭, ૬૨, ૬૬, ૭૮, ૮૯, ૯૪.

ધાણેટી - ૩૪, ૭૮.

ધુણઇ - ૧૫

ધુફઇ - ૯૦

નગાસર તળાવ - ૨૪

નલીયા કોઠારા - ૬૨

નાગથડો ડુંગર - ૧૨

નારણપુર (બન્નેવાસ) ૧૩, ૩૩, ૬૫.

નારાયણ તલાવડી - ૧૩.

નારાયણ સરોવર - ૫૮.

નારાયણ બાગ - ૩૦.

પાતાલેશ્વર મહાદેવ - ૨૪.

પુનડી - ૧૫.

પુરુષોત્તમગીતા - ૪૧.

પાંચાતલાવડી - ૧૫.

ફકીરવાડી - ૩૧.

ફરાદિ - ૩૩.

બટીયોકૂવો - ૩૫, ૫૭.

બળદીયા - ૧૩, ૨૭, ૩૩, ૫૬, ૮૯, ૯૦.

બંધરા - ૩૮, ૫૬.

ભચાઉ - ૧૯, ૨૨, ૨૫, ૨૯, ૩૫, ૩૭, ૫૬, ૫૬, ૫૯.

ભાડઇ - ૧૪.

ભીમાસર ભુટકીયા - ૧૯, ૩૫, ૩૭.

ભુજ - ૪, ૫, ૭, ૮, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૨, ૬૩, ૬૪, ૭૮, ૮૮.

મઉ - ૬૩.

મંજલ - ૨૨.

માથક - ૩૮

માધાપર - ૨૫, ૩૧, ૩૪.

માનકૂવા - ૬, ૯, ૧૦, ૧૩, ૧૯, ૨૨, ૩૩, ૩૮, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૬, ૬૩, ૬૪, ૬૫,

૮૮, ૯૨.

માંડવી - ૧૪, ૨૨, ૨૩, ૨૭, ૩૩, ૩૭, ૫૬, ૫૮, ૬૧, ૮૮, ૮૯, ૯૨.

મેઘપર - ૩૩, ૯૩,

મેરાઇવાડી - ૬.

રતીયા - ૩૧.

રતાડુ પર્વત - ૮૯.

રવાગઢ - ૫૯,

રવા - ૯૦.

રસલીયા - ૨૨.

રાપર - ૨૪, ૮૯.

રામપુર વેકરા - ૬, ૩૮, ૯૧.

રૂક્માવતી નદી - ૧૭, ૩૯, ૪૦.

રેહા - ૧૪.

લાકડીયા -૨૯.

વીસામાની ટોચ - ૧૫.

વડવાળા વોકરા - ૩૩.

સરલી વડુવાડી - ૩૯.

વરસામેડી - ૩૫.

વાડાસર - ૬૩, ૮૮.

વેંગળીયું તળાવ - ૬.

વાંઢીયા - ૧૯,૨૨, ૨૯, ૩૫, ૫૭.

વિચેંદ્રસર (માનકૂવા) ૮, ૧૧.

વિથોણ - ૧૧, ૫૮.

સિકારપુર - ૯૦.

શેરડી - ૬૬.

સધુરાઇ તળાવ (માનકૂવા)- ૧૩.

સરલી - ૩૮, ૩૯, ૯૧.

સાપર (રાપર) - ૩૭.

સામત્રા - ૬૨.

સાંઘણ - ૫૯.

સુખપુર બે વાસ - ૬૫, ૬૬, ૯૪.

હમીરસર તળાવ - ૧૨, ૧૭, ૧૮,૧૯, ૨૧, ૨૬, ૩૦, ૩૨,૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૮.

હરિસરોવર (દહીંસરા) - ૬, ૧૫, ૩૮, ૫૯.