લગી રટના ઘનશ્યામદી નામદી, લગી ધર્મકુંવર સુખધામદી નામદી (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 24/10/2012 - 10:30pm

 

રાગ : ભૈરવી

તાલ :  ચંપક

પદ - ૧

લગી રટના ઘનશ્યામદી નામદી, લગી ધર્મકુંવર સુખધામદી નામદી; લગી૦ ટેક.

લગી રટના રેન દીન ઘટ ભીતર, પ્રીતમ પૂરન કામદીનામદી; લગી૦ ૧

બીસરત નાહીં માધુરી મુરત, કૃષ્ણ દ્રગન બીસરામકી નામદી; લગી૦ ૨

તરસતહું સુંદર છબી દેખન, લાલન લલિત લલામદી નામદી; લગી૦ ૩

પ્રેમાનંદ ઘનશામ નાથકી, ચેરી હુંતો બીનદામદી નામદી; લગી૦ ૪

પદ - ૨

સાંનું સાંવરેને બીસાસીયાં મારીયાં, મારી ઉર બીરહ કટારીયાં મારીયાં; સાનું૦ ટેક.

બાલપનેદી વે પ્રીત ન જાતી મેરી, કીની કીસીદે સાથ મારીયાં મારીયાં; સાંનું૦ ૧

જાય બસ્યો વે વિદેશ મેહેરમા, પ્રિતદી પરેજ મોહે ડારીયાં મારીયાં; સાંનું૦ ૨

દીન નહી ચેન રેન નહી નિદિયાં, હોત દરત અંત જારીયાં મારીયાં; સાંનું૦ ૩

પ્રેમાનંદ ઘનશ્યામ સુરતપર, તન મન સબ સુખ વારીયાં મારીયાં; સાંનું૦ ૪

પદ - ૩

લગી અંખીયાં યા ગોપાલદી લાલદી, અંબુજનેન બીસાલદી લાલદી; લગી૦ ટેક.

લગી અંખીયાં સખીયાં સુન મેરી, ગતિ હો ગઇયાં બેહાલદી લાલદી; લગી૦ ૧

નેન નજારે પ્યારે ખાન ગુજારે, ચિતવની ચલની મરાલદી લાલદી; લગી૦ ૨

છબી અટકી સુંદર વર નટકી, લગી ચટકી રુપજાલદી લાલદી; લગી૦ ૩

પ્રેમાનંદ કે’ બસી છબી અંતર, નટવર તરૂન તમાલદી લાલદી; લગી૦ ૪

પદ - ૪

ડારી મોહની દીલદારને યારને, ડારી નટવર ધર્મકુમારને યારને; ડારી૦ ટેક.

મોહની લગાય મેરા મન હર લીના, જાદુ કીરતારને યારને; ડારી૦ ૧

કિં કરૂદાના વે મંડા દીલ ભરમાયા, ગોકુળદે સીરદારને યારને; ડારી૦ ૨

આવંદા જાવંદા મેડા ચિત લલચાવંદા, મીલંદા મોહન કરી પ્યારને યારને; ડારી૦ ૩

પ્રેમાનંદ ઘનશ્યામ લટકપર, જાદીયાંમેં બારબાર બારને યારને; ડારી૦ ૪

Facebook Comments