જીવંત પ્રસારણ ‍‍‍‍ શ્રી કચ્છ સત્સંગ સ્વામિનારાયણ મંદિર – East London

Submitted by Dharmesh Patel on Tue, 21/07/2009 - 12:00pm

 

 

Watch live:

http://www.swaminarayanmandir. org.uk

 http://www.swaminar ayanmandir. org.uk/Live_ Broadcast/ LiveBroadcast. php

 Broadcast times

9.30 - 11am
5.30 - 7.30pm

Shree Kutch Satsang Swaminarayan TempleEast London
22/ 24 Shaftsbury Road
Forest Gate, London - E7 8PD

Facebook Comments