૧૧૫. કાઠિયાવાડ દશે નાં સત્સંગી બાઇભાઇનાં નામ.

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 06/07/2011 - 4:56pm

પૂર્વછાયો-

કહું ભક્ત કાઠિયાવાડના, જીયાં રહ્યા હરિ કરી વાસ ।

આપી સુખ અતિઘણાં, પૂરી જનના મનની આશ ।।૧।।

નિષ્કામી નિર્મળ અતિ, અતિ આંટીવાળાં અંગ ।

તન ધન સુખ ટળે, તોય ન ચળે સતસંગ ।।૨।।

એવા ભક્ત અનૂપનાં, લેતાં નામ આવે આનંદ ।

કહું ભક્ત કારિયાણીના, જેને સ્વામી મળ્યા સુખકંદ ।।૩।।

ચોપાઇ-

ભક્ત માંચો મોટા હરિજન, વાચકાય છે નિશ્ચળ મન ।

વેલો વસતો રામ ખાચર, ક્ષત્રિ ભોજોભાઇ ઉજાગર ।।૪।।

માતરો ને વળી માણસુર, ભક્ત વિસો હરિને હજુર ।

કણબી વીરદાસ કમો કહીએ, રાઘવ દેવો હરજી લહીએ ।।૫।।

કાનો વીરો બોઘો લખમણ, ગોવો જીવો કુંવરો પંચાણ ।

લાલો ભગવાન ભક્ત સુતાર, લાધો સઇ જેરામ લુવાર ।।૬।।

ઠક્કર રતનો રઘો ભગત, હીરો દલવાડી સુમાર જત ।

ખોડો ગોવો ધનો માધો શ્યામ, ભગવાન પીતાંબર છે નામ ।।૭।।

એહાદિ કહીએ કણબી સુજાણ, ભક્ત રાઠોડ તેજો પરમાણ ।

ધનબા હરિબા શિતબાઇ, મોટા ભક્ત કારિયાણીમાંઇ ।।૮।।

વિપ્ર જીવો વૈશ્ય વેલોભાઇ, દ્વિજ વાલુ ક્ષત્રિ ફઇબાઇ ।

એહાદિ જન ઝમરાળે ગામ, લાઠિદડે ખાચર દાદોનામ ।।૯।।

ક્ષત્રિ ભક્ત કહીએ કાંધોભાઇ, લાઠિદડે વૈશ્ય શામબાઇ ।

રાણો ક્ષત્રિ દેવો સતવારો, ચોથો ભક્ત લુણધારે સારો ।।૧૦।।

નસિતપુરે માંચો ખાચર, માવો કુંભાર રહે રામપર ।

ક્ષત્રિ પુંજો પાણવિ ગામ, ક્ષત્રિ કૃષ્ણ ઠક્કર વશરામ ।।૧૧।।

દ્વિજ ગલાલબા દયારામ, બેન ભાઇ એ પાટણ ગામ ।

શા આણંદ દ્વિજ લખીરામ, રહે ભક્ત રોઇસાળે ગામ ।।૧૨।।

સામયો લખમીચંદ જોડો, ખમિદાણામાં પટેલ ખોડો ।

વિપ્ર વાગજી વીરો વણિક, વશરામ લુવાણો છે એક ।।૧૩।।

સઇ દેવજી નરસઇ નામ, એહાદિ જન બરવાળે ગામ ।

મામૈયો હાથિયો રામ જન, પટગર અમરો પાવન ।।૧૪।।

રાઇબાઇ લાડુ વલુબાઇ, કાઠિ સોમલો કુંડળમાંઇ ।

ખાંભડે પુંજો દેસો રાવળ, ગુંદે વણિક કમો અમળ ।।૧૫।।

જીવો ખાચર ભક્ત અમલ, માતરો ને રાઠોડ ધાધલ ।

સઇ ભગો ગોપાલ સુતાર, ગર લીલાધર પુંજો કુંભાર ।।૧૬।।

કાઠી ઉકો દલો હરિદાસ, ભગો લુવાર પ્રભુને પાસ ।

મોટાં ભક્ત એક મલુબાઇ, કહીએે કાઠી સારંગપુરમાંઇ ।।૧૭।।

સરવૈયે જીવણો ધાધલ, પાટિયે મોનો કણબી અવલ ।

ભગો ડુંગર ભક્ત વણિક, ક્ષત્રિ બાવોજી ભક્ત છે એક ।।૧૮।।

રામજોગિયો જન સુજાણ, આવ્યા પ્રભુ તેડ્યે તજયા પ્રાણ ।

જેઠસુર અલૈયો ખાચર, લાખો ભક્ત એ ઝીંઝાવદર ।।૧૯।।

વીરા બે વેલો કલો સુતાર, ભક્ત અજો પિપલિયા મોઝાર ।

ભક્ત નિંગાળે કાળો રાવળ, ભજે લાધો હરિ નિર્મળ ।।૨૦।।

ગોવો હિરો રૂડો લિંબો લહીએ, જેઠો જીવો ભગો અજો કહીએ ।

આંબો રામજી કણબી જન, ભટ ખીમજી રામ પાવન ।।૨૧।।

રણછોડ લાલો જસો લુવાર, ગોવિંદાદિ રહે માંડવધાર ।

વાવડિયે ખાચર ભાયો ઉગો, કેરાળે નાજો પ્રભુ ને પુગો ।।૨૨।।

ક્ષત્રિ રયો વસતો ડોસાજી, રહે સુખપુર દુઃખ તજી ।

હરિભક્ત વાલજી સુતાર, દેવધરીયે રામજી લુવાર ।।૨૩।।

કાઠી નાથો શેઠ ભાઇચંદ, ભજે નાગલપુરે ગોવિંદ ।

ભક્ત બહુ બોટાદે ભાવિક, જાણે સાર અસાર વિવેક ।।૨૪।।

હરિભક્ત હમીર ખાચર, સોમલો માતરો ઉજાગર ।

દાસો ગોદડ નાથો ધાધલ, ખોડો ભક્ત હરિનો અવલ ।।૨૫।।

હરિભક્ત હાથિયો ને સુથો, જેણે તજયો સંસાર સમુથો ।

એહાદિ કહીએ કાઠી ભક્ત, ભજી હરિ થયા મોટા મુક્ત ।।૨૬।।

શેઠ અદો ને ભગો ભાવિક, કૃષ્ણ કેશવ જાણો વણિક ।

ભક્ત હીરો મેઘો મૂળચંદ, નાનચંદાદિ વણિકવૃંદ ।।૨૭।।

દ્વિજ અજો જેઠો શિવો મોનો, સોની ધનો ભગત પ્રભુનો ।

ભક્ત લાધો મૂળો ભાવસાર, અમરશી કંસારો ઉદાર ।।૨૮।।

મસ્તિ આદિ ભક્ત બીજા બહુ, સત્સંગી છે સ્વામીના સહુ ।

રહે બોટાદ ગામમાં વાસે, ભૂલ્યે ન બેસે નાસ્તિક પાસે ।।૨૯।।

શેઠ પીતાંબર રહે અલાઉ, હરિ ભજી લીધો મોટો લાઉ ।

રાજો ભીમો ને વાઘો સુતાર, ખસમાં ભક્ત ભોજો લુવાર ।।૩૦।।

ગામ બગડે જસો ખાચર, બાઇ બગી આદિ ઉજાગર ।

ભક્ત જાળીલે પાંચો કુંભાર, કરી સતસંગ તર્યો સંસાર ।।૩૧।।

સુંદર ભક્ત સુંદરિયાણામાંઇ, ખાચર ડોસો વસતો કેવાઇ ।

શેઠ હેમો વનો હિરો ભક્ત , ભગો ગલો ને મોરાર મુક્ત ।।૩૨।।

કહીએ કપુરાદિ તુલાધાર, ભક્ત એક નાનજી સોનાર ।

ભક્તક્ષત્રિ દાદોજી સબલો, હરિજન મલો મરૂસ્થલો ।।૩૩।।

રામદાસ આદિ જન જેહ, વસે સુંદરિયાણામાં તેહ ।

દેવજાતિ મોડ બનુભાઇ, જેને પ્રભુ વાલા ઉરમાંઇ ।।૩૪।।

હરિભક્ત ગણેશ લુવાર, વસે પોલારપુર મોઝાર ।

દ્વિજ ગગો ક્ષત્રિ જીવોભાઇ, હરિજન એ જસકામાંઇ ।।૩૫।।

દ્વિજ દેવો શેઠપુંજોભાઇ, એહાદિ જન અણિયાળીમાંઇ ।

ભક્ત કણબી ઘેલો છે નામ, વસે જન તે વાવડી ગામ ।।૩૬।।

કોળી ભક્ત નાજો એક કાવે, ભજે હરિ રહે બુવાવાવે ।

ક્ષત્રિ ભીમોભાઇ ભોજોભાઇ, દેશળજી રહે વાગડમાંઇ ।।૩૭।।

શા દામો વસરામ કુંભાર, વૈશ્ય રામ મોરશિયા મોઝાર ।

સોની ભક્ત નારાયણજી નામ, ભક્ત કાનજી શા જીવરામ ।।૩૮।।

એહ આદિ રૂડા હરિજન, વસે કંથારિયામાં પાવન ।

રાણપુરે રહે વિપ્ર સંઘજી, કર્યો સતસંગ કુસંગ તજી ।।૩૯।।

સંઘો રણછોડ રવો ને રૂપ, પુંજો લખમણ કણબી અનુપ ।

કોળી હરજી ને ઘેલો ભક્ત, હીરાદાસ વૈરાગી વિરક્ત ।।૪૦।।

દ્વિજ નારાયણજી રામબાઇ, ભક્ત એહ આદિ લોયામાંઇ ।

નકી ભક્ત નાગડકે ગામ, શિરોમણિ ખાચર સુરો નામ ।।૪૧।।

કાળો માણશિયો નાથો ભાઇ, રૂડાં શાંતિબાઇ વલુબાઇ ।

કાઠી ભક્ત ભીમો જેઠો નામ, એહાદિ રહે નાગડકે ગામ ।।૪૨।।

ચોકડિયે સતો રૂડો નાડોદા, જેને શ્રીહરિ સાથે છે મોદા ।

ગામ કોરડે કુંપો ખાચર, હરિભક્ત ભલો ધુનિધર ।।૪૩।।

ભક્ત કણબી શામજી નામ, ભજે હરિ ચોરવીરે ગામ ।

પિપરડીએ ભટ ભાણજી, કરી જીત નારાયણ ભજી ।।૪૪।।

ભક્ત ભીમો માલો હાથસણિયે, નાજો ખાચર મોઢુકે ગણિયે ।

શેઠ શામજી વસે વિછિએ, કલો સઇ કડુકામાં કહીએ ।।૪૫।।

ગોખલાણામાં જીવો લુવાર, પ્રભુ ભજી થયો ભવપાર ।

ભક્ત મોકો ખાચર માણશિયો, શવો લુવાર ખંભાળે રીયો ।।૪૬।।

બાબરામાં દ્વિજ ગંગારામ, ખાચર ઉનડ કરિયાણે ગામ ।

ભક્ત શેઠ જુઠો નિલવળે, ભજે જગતપતિ મતિ ન ચળે ।।૪૭।।

હરિજન અરજણ માવજી, આશા અસત ત્રિકમે તજી ।

સારાં હરિજન સોનબાઇ, રાજગર રાયપુરમાંઇ ।।૪૮।।

કોટડે પ્રેમ પુતળીબાઇ, પ્રીત વણિકની પ્રભુમાંઇ ।

કાલાસર રહે પાતોગર એક, કુંદણીમાં વસતો વણિક ।।૪૯।।

ભક્ત હાદો રામો ઉકોગર, કણબી ભક્ત સુરો જસાપર ।

ભક્ત ઠક્કર લખમણ મોનો, પ્રાગો ને વીરો ભક્ત પ્રભુનો ।।૫૦।।

હરિજન અજુ મુલિબાઇ, વસે ગામ પિપલિયામાંઇ ।

દ્વિજ ગંગેવ ઠક્કર રામ, એહાદિ જન નડાળે ગામ ।।૫૧।।

સતાપર વિપર ફુલજી, લીધો લાવ ભગવાન ભજી ।

કણબી ભક્ત છે રામજી નામ, કાજુ જન કમઢિયે ગામ ।।૫૨।।

ક્ષત્રિ મુલુજી ને જગુભાઇ, બાઇઓમાં આછુબા લખુબાઇ ।

શેઠ ડોસો જુઠો હંસરાજ, હરિ ભજી કર્યું નિજકાજ ।।૫૩।।

એહ આદિ બીજાં બહુજન, વસે બંધિયે ભક્ત પાવન ।

મોટા ભક્ત છે માંડવામાંઇ, વૈશ્ય રામજી ને રાધાબાઇ ।।૫૪।।

ઉમરાલિયે રાજો આહીર, હરિજન મન અતિ ધીર ।

ક્ષત્રિ તોંગો હકો હરિજન, શા કમળશી ગોવરધન ।।૫૫।।

ઇંદ્રજી આદિ વણિકભાઇ, એક ભકત છે પ્રેમો મેરાઇ ।

ભીમ વિરમ વસુ ખવાસ, ભજયા હરિ તજી જગ આશ ।।૫૬।।

ખોજા અભરામ વશરામ, ભજી નારાયણ કર્યું કામ ।

દ્વિજ એક દેવરામભાઇ, જન આણંદિ લાડકીબાઇ ।।૫૭।।

વણિક એક અગરબાઇ, એહાદિ જન સરધારમાંઇ ।

ભક્ત ચાવડા ભીમ જેસંગ, જેને સાચો લાગ્યો સતસંગ ।।૫૮।।

હરિજન ચારણ અદોભાઇ, એહાદિ ભક્ત ભાડુઇમાંઇ ।

અજો લખો કૃષ્ણ જન કાકો, જેઠો મલાર શવો ભક્ત પાકો ।।૫૯।।

વસતો કાનો દુદો નાડોદા, રહે રામપુરે મનમોદા ।

ચારણ સામત મુળુ કાવે, કોળી તેજો રહે ચિતરાવાવે ।।૬૦।।

કણબી ભક્ત છે ગોવિંદભાઇ, ભજે હરિ સાજડિયાળીમાંઇ ।

ભક્ત ગર ભીમ વશરામ, રુડો રાણો ને રાઘવ નામ ।।૬૧।।

સતસંગી શૂરા શિર વિના, જેણે તગડી જમની સેના ।

માત સુત લઇ ચાલ્યો સંગ, રાણે રાખ્યો ગોલીડામાં રંગ ।।૬૨।।

કાથડ ઓઢો વાલેરો જન, કાઠી ભક્ત વસે ફાડદન ।

કુવાડવે કપુર વણિક, ભક્ત હિરો ને મેઘો છે એક ।।૬૩।।

એહ આદિ છે ભક્ત અપાર, કવિ ક્રોડ્યે નોય નિરધાર ।

કહિ કહિ થાકે કવિરાય, અથાહનો થાહ કેમ થાય ।।૬૪।।

અગણિત અપાર અલેખે, તે આવે કેમ લખતાં લેખે ।

મોટો પ્રતાપ પ્રભુનો જોઇ, કરે સતસંગ સહુ કોઇ ।।૬૫।।

દેખે અલૌકિકપણું અતિ, વળી જણાય પ્રકટ પ્રાપતિ ।

નહિ મોક્ષપદની ઉધાર, આવે તેડવા અંત્યે મોરાર ।।૬૬।।

બીજા અનેક પરચા થાય, સહુ જન જાણે મનમાંય ।

જીત્યા કામ ક્રોધ લોભ મોહ, ન હોય એક તે દેખો સમોહ ।।૬૭।।

એવું સમઝી સતસંગ કરે, સ્વામી સામા સાચા પગ ભરે ।

તજી જુઠા જગતની આશ, થાય પ્રગટ પ્રભુના દાસ ।।૬૮।।

તેનો આવે કેમ ગણ્યે છેક, લખિયે એક ને રહે અનેક ।

મેંતો મનમાં કર્યો વિચાર, ન થાય નામનો નિરધાર ।।૬૯।।

પૂર્વછાયો-

ઉત્તરપંથ આકાશનો, કોઇ પામી શકે નહિ પાર ।

અંડજ ઉડી ઉંચાં ચડે, પણ અંબર રહે અપાર ।।૭૦।।

ઇતિશ્રીમદેકાન્તિકધર્મપ્રવર્તકશ્રીસહજાનંદસ્વામિશિષ્યનિષ્કુળાનંદમુનિવિરચિતેભક્તચિંતામણિમધ્યેકાઠિયાવાડ પ્રદેશના હરિજનનાં નામ કહ્યાં એ નામે એકસો ને પનરમું પ્રકરણમ્ ।।૧૧૫।।