પ્રાતઃ સમે શ્રીસહજાનંદની, મૂરતિ મનમાં ધારું રે (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 24/10/2012 - 10:35pm

રાગ : ભૈરવી પ્રભાતી

પદ - ૧

પ્રાતઃ સમે શ્રીસહજાનંદની, મૂરતિ મનમાં ધારું રે. પ્રાત૦ ટેક૦

નખશિખ નિરખી રૂપ અનુપમ, અંતરમાં ઉતારું રે. પ્રાત૦ ૧

રૂપાળા બહુ રાજીવ લોચન, આવી વસ્યા મન મોરે રે;

પુષ્ટ તરુણ તન ભીને વાને, હંસગતિ ચિત્ત ચોરેરે. પ્રાત૦ ૨

અંગોઅંગ અનુપમ ઝીણાં, શ્વેત વસ્ત્ર બહુ શોભે રે;

પુષ્પતણાં આભૂષણ જોઇ જોઇ, ભક્તતણાં મન લોભેરે. પ્રાત૦ ૩

મેઘ સરીખેરે ઘેરે સાદે, બોલતા બહુનામી રે;

ભક્ત મનોરથ પૂરણ કરતા, પ્રેમાનંદના સ્વામીરે. પ્રાત૦ ૪

પદ - ૨

પ્રાતઃ સમે શ્રી સ્વામીજીનાં, ચરણ ચિહ્ન ચિંતવિયે રે. પ્રાત૦ ટેક૦

સ્વસ્તિ જવ જાંબુ ધ્વજ રેખા, અંતરમાં ગોઠવીયેરે. પ્રાત૦ ૧

કુલિશ કમળ અંકુશ અષ્ટકોણ, જમણે ચરણે સંભારું રે;

વામ પદે મત્સ્ય ત્રિકોણ કલશ ખરી, વ્યોમ ધનુષ શશી ધારું રે. પ્રાત૦૨

જમણે ચરણે અંગુઠા ઉપરે, નખમાંહી ચિહ્ન જોઇરે;

પેલીને છેલી આંગળીએ તિલ, તેમાં મન રાખું ઠોઇ રે. પ્રાત૦ ૩

રાતા ને ચડીયાતા નખ દશે, આંગળીયોના જોવું રે;

પ્રેમાનંદ જોઇ પાની ઘુંટી, પિંડીમાં મન પ્રોવું રે. પ્રાત૦ ૪

પદ - ૩

પ્રાતઃ સમે ઉઠી પુરુષોત્તમની, મૂરતિમાં મન ધરીયે રે. પ્રાત૦ ટેક૦

એ અવસરે જે આડ કરે તે, પાપ જાણી પરહરીયે રે. પ્રાત૦ ૧

જાનું જુગલ જોઇને સુંદર, સાથળ શોભા સારી રે;

વામ સાથળમાં ચિહ્ન એક નિરખું, શ્યામ કટિ લાગે પ્યારી રે. પ્રાત૦ ૨

કમળ સરીખી નાભી ઉંડી, ત્રિવળી ઉદર માંહી રે;

ચડિયાતી છાતીમાં સુંદર, છાપ ચિહ્ન સુખદાઇ રે. પ્રાત૦ ૩

ગજની સૂંઢ સરીખા ભુજદંડ, શોભાના ભંડાર રે;

પ્રેમાનંદ કહે મનમાં ધારું, કરવર અભય ઉદાર રે. પ્રાત૦ ૪

પદ - ૪

પ્રાતઃ સમે ઉઠી સુંદર મુખની, શોભા મનમાં સંભારું રે. પ્રાત૦ ટેક૦

તન મન ધન શ્રીપુરુષોત્તમના, વદન કમળ પર વારું રે. પ્રાત૦ ૧

અધર બીંબફળ દસન કુંદકળી, નાસાશુક ચિત્ત ચોરે રે;

ગોળ કપોળે શોભે સુંદર, તીલ એક જમણી કોરે રે. પ્રાત૦ ૨

લોચન લાલ કમળ સરખાં, રેખા માંહી રૂપાળી રે;

ભ્રકુટી કુટિલ વિશાળ ભાલમાં, તિલક કેશર મરમાળી રે. પ્રાત૦ ૩

સુંદર મસ્તક શિખા મનોહર, સંભારું હું જયારે રે;

પ્રેમાનંદ કહે સ્વામી મારા, સદા દેખાજો ત્યારે રે. પ્રાત૦ ૪

Facebook Comments