૭ વરતાલ પ્રકરણમ્ (૨૦)

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 09/02/2011 - 8:06am

વરતાલ પ્રકરણના ૨૦ વચનામૃત