૬ ગઢડા મધ્ય પ્રકરણમ્ (૬૭)

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 09/02/2011 - 8:03am

ગઢડા મધ્ય પ્રકરણના ૬૭ વચનામૃત